reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Powiatu Piskiego

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1795,Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011 r.Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618,Dz.U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz.U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz.U. z 2011 r. Nr106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, Dz.U. z 2012 poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Piski udziela dotacji z budżetu Powiatu Piskiego szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Piskiego.

§ 2. 1. Dotacji wymienionych w § 1 udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, zwanej dalej "organem prowadzącym". Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć Zarządowi Powiatu w Piszu, zwanemu dalej "organem dotującym", nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Organ prowadzący, mający zamiar rozpocząć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej w roku następnym, będący w trakcie jej zakładania, zamiast wniosku, o którym mowa w ust. 1, może złożyć informację o planowanej liczbie uczniów/ wychowanków/ dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później jednak niż do 30 września roku poprzedzającego udzielanie dotacji.

4. W przypadku, gdy organ prowadzący prowadzi więcej niż jedną szkołę lub placówkę, wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się odrębnie dla każdej szkoły/placówki.

§ 3. 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Piski.

2. Niepubliczne placówki o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację na każdego wychowanka w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Piski, a w przypadku ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

3. Niepubliczne placówki o uprawnieniach szkół publicznych,o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty,prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaotrzymują dotacjęna każde dziecko w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

4. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych,niewymienione w ust.1, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonychw budżecie Powiatu Piskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat Piski, w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że uczestniczył on w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

5. W przypadku, gdy Powiat Piski nie prowadzi szkoły danego typu i rodzaju, szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych otrzymają na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu Piskiego w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

6. Przez najbliższy powiat należy rozumieć powiat sąsiadujący i graniczący z Powiatem Piskim, którego siedziba organu wykonawczego jest najbliżej siedziby organu wykonawczego Powiatu Piskiego.

7. W przypadku, gdy powiat o którym mowa w ust. 6 nie prowadzi szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez kolejny najbliższy powiat, o którym wiadomo, że prowadzi szkołę publiczną danego typu i rodzaju.

8. W przypadku uczniów, o których mowa w niniejszym paragrafie ust. 4, dotacja naliczana jest na każdego wskazanego we wniosku ucznia z tym, że we wniosku składanym na kolejny miesiąc następuje rozliczenie liczby uczniów, którzy faktycznie uczestniczyli w co najmniej 50 % zajęć w poprzednim miesiącu. Jeśli liczba uczniów, którzy spełnili obowiązek uczestnictwa w poprzednim miesiącu jest mniejsza niż podana wg stanu na 1 dzień danego miesiąca udzielona dotacja podlega umniejszeniu stosownie do spełnienia warunku faktycznego uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu.

9. Uczęszczanie uczniów w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych udokumentowane winno być w comiesięcznej informacji o liczbie uczniów/ wychowanków/ dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Do czasu otrzymania przez Powiat od ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja, o której mowa w niniejszym paragrafie ust. 1, ust. 2 i ust.3, udzielana będzie w oparciu o podstawę obliczania tej dotacji w roku poprzednim.

11. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 10, dokonane zostanie przeliczenie wysokości udzielonej dotacji.

12. W przypadku, gdy po przeliczeniu dotacja przysługiwać będzie w wysokości innej niż wypłacona, różnica zostanie wyrównana przy wypłacie kolejnej raty dotacji.

13. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych o których mowa w ust.4, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się:

1) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu kwietniu.

2) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacjiza miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.

14. Dotacje o których mowa w ust. 13 stosuje się odpowiednio do uczniów szkół określonych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 z tym, że nie dotyczy ich wymóg osiągnięcia określonej frekwencji.

§ 4. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły lub wychowanków objętych opieką lub dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca oraz miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia lub wychowanka lub dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, z uwzględnieniem § 3 ust. 4 w zakresie dotyczącym uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub placówki, wskazany przez organ prowadzący, w 12 ratach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 6. Organ dotujący ma prawo dokonywania korekty kwot dotacji w przypadku zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Piskiego otrzymywanej na dany rok budżetowy.

§ 7. 1. Organ prowadzący jest obowiązany sporządzić i przekazać organowi dotującemu, nie później niż w terminie do10 dnia po upływie każdego miesiąca, rozliczenie dotacji na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji za okres roczny dokonuje się w terminie do 15 stycznia następnego roku na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki organ prowadzący przekazuje rozliczenie rat dotacji w terminie 10 dni od daty likwidacji na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny likwidowanej szkoły lub placówki dokonuje się w ciągu 15 dni od daty likwidacji na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, o której mowa w § 3, zarządza Starosta Piski określając: kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres i czas jej trwania, okres objęty kontrolą oraz sposób przeprowadzenia.

2. Kontroli dokonują imiennie upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Piszu.

3. Kontrola może być przeprowadzona:

1) okresowo - w ciągu roku, po uprzednim powiadomieniu osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę,

2) doraźnie - w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się po uprzednim, co najmniej 7-dniowym pisemnym powiadomieniu o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu kontroli.

5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów, wychowanków lub dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju będącej podstawą naliczenia dotacji, o której mowa w § 4,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

3) dokumentację potwierdzającą wykorzystanie dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

7. Osoby uprawnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli.

8. Wyniki kontroli przedstawia się w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu, a otrzymują go kontrolowany i kontrolujący.

9. Organ prowadzący kontrolowaną szkołę lub placówkę może złożyć do Starosty Piskiego pisemne zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

10. Na podstawie protokołu kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioskii zalecenia kierowane do organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

11. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2009 r. Nr 157, poz. 1240).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatuw Piszu.

§ 10. Tracą moc uchwała Nr XX/134/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Piski oraz uchwała Nr XXXI/192/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/134/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Piski.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz


Andrzej Kurzątkowski


WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PISKIEGO
Zalacznik1.docx

załącznik 1

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW/ WYCHOWANKÓW/ DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU W DANYM MIESIĄCU
Zalacznik2.docx

załącznik 2

MIESIĘCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
Zalacznik3.docx

załącznik 3

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BUDŻETOWEJ
Zalacznik4.docx

załącznik 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama