reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art 27, art. 29 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 roku: poz. 647, poz. 1445, z 2013 roku: poz. 21), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((j.t. Dz. U. z 2001 roku: Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku: Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, z 2008 roku: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku: poz. 567, z 2013 roku: poz. 153) i uchwały nr XLVII/324/2006 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni ok. 22 ha, obręb Trygort oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo uchwalonego uchwałą Nr. XV/109/99 r., Rada Miejska w Węgorzewie uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo.

2. Przedmiot i granice opracowania zokreśla Uchwała Nr XLVII/324/2006 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni ok. 22 ha, obręb Trygort, gmina Węgorzewo.

§ 2.

1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń planu, stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3.

§ 3.

1. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i pojęć:

1) linia zabudowy nieprzekraczalna- jest to linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekraczać żaden element budynku.

2) zabudowa pensjonatowa- należy przez to rozumieć zabudowę związaną z usługami hotelarskimi;

3) teren- oznacza obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiada oznaczenie, symbol literowy, numer porządkowy oraz przypisane ustalenia w niniejszej uchwale;

4) dachy symetryczne- są to dachy, których główne połacie mają ten sam spadek;

5) dachy dwuspadowe- dachy o dwóch połaciach dla każdej bryły budynku - nie wykluczają urozmaiconego rzutu budynku oraz stosowania naczółków;

6) wysokość budynku- jest to wysokość określona w metrach, mierzona od poziomu terenu w najwyższym punkcie przylegającym bezpośrednio do obrysu budynku do kalenicy budynku;

7) linie podziału wewnętrznego postulowane- są to linie podziału terenu na działki, które mogą być przesunięte w wyniku realizacji planu nie więcej niż 5,0 m, przy zachowaniu parametrów działki określonych w planie;

8) adaptacja zabudowy- dopuszczenie wykonania wszelkich prac budowlanych na istniejących obiektach budowlanych, zgodnie z ustaleniami planu.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a wobec ich braku z ogólnym znaczeniem słownikowym.

§ 4.

1. Ustalenia ogólne planu określają:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów, w tym terenów górniczych a także obszarów szczegółowego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

12) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. Ustalenia szczegółowe planu określają:

1) przeznaczenie terenów;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

3) sposób usytuowania obiektów budynkowych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

4) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mają być wykonane;

5) minimalną pwoierzchnię nowo wdzielonych działek budowlanych.

3. Dla każdego terenu wydzielono liniami rozgraniczającymi obowiązują ustalenia ogólne i szczegółowe.

4. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania;

3) linie podziałów wewnętrznych;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) przeznaczenie terenów:

a) teren zabudowy pensjonatowej oznaczony symbolem UTM,

b) teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbolem RM,

c) teren plaży ogólnodostępnej oznaczony symbolem UTp,

d) teren pola biwakowego oznaczony symbolem UTb,

e) teren przystani żeglarskiej oznaczony symbolem UTż,

f) teren leśny oznaczony symbolem ZL,

g) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem Z,

h) teren wód powierzchniowych jeziora Mamry oznaczony symbolem WS,

i) teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem E,

j) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KDL,

k) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDD,

l) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW;

5. Pozostałe oznaczenia planu stanowią treść informacyjną planu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na obszarze objętych planem dopuszcza się:

a) lokalizację wszelkich zadań służących inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną. Ich lokalizacja na poszczególnych terenach musi być zgodna z przepisami odrębnymi,

b) ogrodzenia od strony dróg do wysokości 1,20 m z materiałów pochodzenia naturalnego jak: drewno, kamień lub żywopłoty w siatce;

2) na obszarze objętym planem zakazuje się:

a) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem budynków wznoszonych na czas budowy,

b) wznoszenia ogrodzeń pełnych i z żelbetonowych elementów prefabrykowanych,

c) lokalizacji reklam.

§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obszary (zespół ,,A'' i zespól ,,B'') znajdują się w strefie ograniczonego zainwestowania, wynikającego z Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Krainy Wielkich Jezior Mazurskich '';

2) na w/w obszarze obowiązują zasady ochrony przyrody, wynikające z obowizujących przepisów odrębnych i aktów wykonawczych;

3) na rysunku planu, w oparciu na przepisy odrębne wymienione w ust. 1, informacyjnie oznaczono strefę ochrony wód powierzchniowych;

4) utrzymać drożność istniejących rowów melioracyjnych;

5) istniejące pojedyncze drzewa lub grupy drzew na terenach przewidzianych pod zainwestowanie należy uwzględnić w projektowanym zagospodarowaniu terenów.

6) zakazuje się między innymi:

a) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

b) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

c) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabepieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

e) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych,

f) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

7) część terenów objętych planem graniczy z obszarem Natura 2000 tj. obszarem o znaczeniu dla Wspólnoty ,,Ostoja Północnomazurska''. Na w/w obszarze zgodnie z art.33 ust.1 o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami;

8) Zgodnie z przepisami Prawo Ochrony Środowiska dotyczacymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami UTp, UTb, UTż zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. W zagospodarowaniu terenów przewidzianych pod zainwestowanie uwzględnić istniejący drzewostan jako zieleń biologicznie czynną;

9) Na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

§ 7.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:

1) w granicach obszaru objętego planem nie występują:

a) obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków,

b) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków,

c) udokumentowane stanowiska archeologiczne;

2) w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne na etapie realizacji planu ( na obszarze objętym planem) istnieje obowiązek (na podstawie art. 33 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znalezisku. W miejscu odkrycia stanowiska archeologicznego należy przeprowadzić przedinwestycyjne badania sondażowo - rozpoznawcze.

§ 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1) Plan nie wyznacza terenów do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości;

2) w przypadku podjęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości dla działek będących wynikiem tej procedury obowiązują następujące parametry:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej oznaczonej symbolem:

- UTM - 2000 m2(nie dotyczy terenu A1UTM, gdzie dopuszcza się działki mniejsze o powierzchni 1 800 m2),

- UTb - 6000 m2,

b) front działki budowlanej na terenach UTM nie może być mniejszy niż 30,0 m,

3) przy wydzielaniu działek geodezyjnych pod lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej dopuszcza się działki o dowolnej powierzchni i froncie;

4) wyznaczone na rysunku planu linie podziału wewnętrznego należy traktować jako postulowane.

§ 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako zieleń naturalna obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z zastrzeżeniem §5 pkt. 1, lit. a.

§ 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. W zakresie komunikacji ustala się:

1) dostępność komunikacyjna obszarów objętych planem z drogi publicznej klasy lokalnej Węgorzewo - Trygort;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci gminnej,

b) projektowaną sieć wodociągową lokalizować w pasach drogowych (drogi lokalnej, dróg dojazdowych i wewnętrznych), zachowując normatywną odległość od innych sieci,

c) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się lokalizację studni;

3) w zakresie gospodarki ściekami ustala się:

a) odprowadzanie ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni ścieków;

b) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych. Termin budowy sieci kanalizacji sanitarnej określa Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

c) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków,

d) sieć kanalizacyjną lokalizować w pasach drogowych, zachowując normatywną odległość od innych sieci;

4) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

a) wody opadowe z terenów zabudowy odprowadzić do gruntu w granicach własnych działek budowlanych;

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie w energię elektryczną siecią kablową z istniejących i projektowanych trafostacji,

b) sieć elektroenergetyczną lokalizować w pasach drogowych jako kablową;

6) w zakresie telekomunikacji ustala się:

a) sieć telekomunikacyjną lokalizować jako podziemną w pasach drogowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) gazyfikacja obszaru objetego planem na warunkach określonych przez dysponenta sieci możliwa będzie jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki budowy,

b) sieć gazową lokalizować w pasach drogowych (dróg lokalnej, dojazdowych i wewnętrznych);

8) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) nakaz zabezpieczenia miejsc pod lokalizację kontenerów lub pojemników do czasowego gromadzenia odpadów w granicach własnych działek, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji i obowiązkiem ich wywiezienia na wysypisko śmieci lub do zakładu utylizacyjnego, zgodnie z gminym planem gospodarki odpadami gminy Węgorzewo,

b) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych mają zastosowanie przepisy dotyczące ich gromadzenia i unieszkodliwiania.

§ 11.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu zainwestowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, ustala się użytkowanie dotychczasowe.

§ 12.

Wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Ustala się stawkę procentową dla obszarów objętych planem - 25%, z wyjątkiem drogi 01KDL dla której ustala się stawkę procentową 0,1%.

§ 13.

Granice terenów inwestycji celu publicznego.Do inwestycji celu publicznego zalicza się się drogę publiczną klasy lokalnej, drogi publiczne klasy dojazdowej oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 14.

Zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną określa ideogram infrastruktury technicznej stanowiący treść informacyjną planu.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

Zespół ,,A''

§ 15.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A1 UTM, A2UTM.

1. Przeznaczenie - teren zabudowy pensjonatowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) dla budynków pensjonatowych ustala się parametry:

a) wysokość budynkow do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm, licząć od poziomu terenu, w najwyższym jego punkcie, w obrysie budynku;

2) w budynkach pensjonatowych dopuszcza się lokal mieszkalny dla właściciela pensjonatu;

3. Zasady kształtowania zabudowy garażowej i gospodarczej:

1) dopuszcza się garaże lub budynki garażowo - gospodarcze zblokowane z budynkiem pensjonatowym wolnostojące lub bliźniacze zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich;

2) dla budynków garażowych i garażowo - gospdoarczych obowiązują parametry:

a) wysokość budynków - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie wyżej niż 3,0 m licząc od poziomu posadzki do okapu dachu,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) budynki garażowe wolnostojące i bliźniacze lokalizować wyłącznie na zapleczu budynków pensjonatowych;

4. Zasady zagospodarowania terenów:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1800 m2;

2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 30,0 m;

3) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg - 6,0 m, od terenów leśnych -12,0 m;

6) dostępność komunikacyjna z drogi publicznej klasy dojazdowej A03KDD;

7) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnych działek w ilości:

a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na pokój pensjonatowy,

c) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

§ 16.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A3UTb.

1. Przeznaczenie - teren pola biwakowego.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, z wyjątkiem wymienionych w §5 ust.2 oraz działań wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody;

2) dopuszcza się lokalizację pola namiotowego na części terenu;

3) dopuszcza się lokalizację sanitariatu poza strefą 100,0 m od jeziora na terenie oznaczonym symbolem S o paramterach:

a) wysokość budynku - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie wyżej niż 3,0 m licząc od posadzki do okapu dachu,

b) dach symetryczny dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci od 25° do 35°, kryty materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m od drogi A03KDD oraz jak na rysunku planu;

4) miejsca postojowe zapewnić na terenie działki w ilości niezbędnej do pełnienia w/w funkcji (zakaz utwardzania terenu);

5) dostępność komunikacyjna z drogi A03KDD.

§ 17.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 4UTp.

1. Przeznaczenie - teren plaży.

2. Zasady zagospdoarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem służących do obsługi kąpieliska jak pomost i sanitariat o powierzchni zabudowy do 30 m2i innych działań zawartych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przyrody;

2) zakazuje się grodzenia terenu;

3) zakazuje się wycinki drzew, z wyjątkiem cięć sanitarnych;

4) miejsca postojowe zabezpieczyć poza terenem w ilości niezbędnej do pełnienia w/w funkcji.

§ 18.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A5Z, A6Z.

1. Przeznaczenie - teren zieleni naturalnej.

2. Zasady zagospdoarowania terenów:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z zastrzeżeniem §5 pkt. 1, lit. a;

2) istniejące zadrzewienia obejmuje się ochroną polegającą na zakazie wycinki drzew, za wyjątkiem cięć sanitarnych;

3) powierzchnia biologicznie czynna 100% powierzchni terenów;

4) zakazuje się grodzenia terenów;

5) zakazuje się zmiany ukształtowania terenu;

6) zakazuje się zmiany stosunków wodnych.

§ 19.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A7ZL, A8ZL.

1. Przeznaczenie - teren leśny.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) obowiązują przepisy ustawy o lasach;

2) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych oraz innych działań wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody.

§ 20.

Ustalenia dla terenów oznaczonego symbolem A9WS.

1. Przeznaczenie - teren wód powierzchniowych jeziora Mamry.

2. Zasady zagospdoarowania terenów:

1) dopuszcza się lokalizację pomostu przy kąpielisku na terenie A4UTp.

§ 21.

Ustalenia dla terenów oznaczonego symbolem A10E.

1. Przeznaczenie - teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 22.

Ustalenia dla terenów oznaczonego symbolem A01KDL.

1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Zasady zagospdoarowania terenów:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m;

2) w zagospodarowaniu terenu przewidzieć jednostronną ścieżkę pieszo - rowerową.

§ 23.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A02KDD i A03KDD

1. Przeznaczenie - teren dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Zasady zagospdoarowania terenów:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m.

Zespół ,,B''

§ 24.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B1UTM, B1aUTM, B2UTM, B3UTM, B4UTM.

1. Przeznaczenie - teren zabudowy pensjonatowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) dla budynków pensjonatowych ustala się parametry:

a) wysokość budynkow do dwóch kondygnacji nadziemnych, wtym poddasze użytkowe,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzony w największym jego punkcie w obrysie budynku;

2) w budynkach pensjonatowych dopuszcza się lokal mieszkalny dla właściciela pensjonatu;

3. Zasady kształtowania zabudowy garażowej i gospodarczej:

1) dopuszcza się garaże lub budynki garażowo - gospodarcze zblokowane z budynkiem pensjonatowym wolnostojące lub bliźniacze zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich;

2) dla budynków garażowych i garażowo - gospdarczych obowiązują parametry:

a) wysokość budynków - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie wyżej niż 3,0 m licząc od poziomu posadzki do okapu dachu,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35° do 45° kryta dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) lokalizacja budynków garażowych wolnostojących i bliźniaczych wyłącznie na zapleczu budynków pensjonatowych;

4. Zasady zagospodarowania terenów:

1) powierzchnia działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 2000 m2;

2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 30,0 m;

3) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi B03KDW - 6,0 m, od terenow leśnych - 12,0 m, od linii brzegowej jeziora Mamry - 100,0 m, od pozostałych terenów jak na rysunku planu;

6) dostępność komunikacyjna z drogi publicznej klasy dojazdowej B03KDW;

7) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie własnych działek w ilości mie mniej niż:

a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na pokój pensjonatowy,

c) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

§ 25.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B5UTM.

1. Przeznaczenie - teren zabudowy pensjonatowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) dla budynków pensjonatowych ustala się parametry:

a) wysokość budynkow do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu mierzony w największym jego punkcie w obrysie budynku;

2) w budynkach pensjonatowych dopuszcza się lokal mieszkalny dla właściciela pensjonatu;

3. Zasady kształtowania zabudowy garażowej i gospodarczej:

1) dopuszcza się budynek garażowy lub garażowo - gospodarczy zlokalizowany z budynkiem pensjonatowym lub wolnostojącym;

2) dla w/w budynków obowiązują parametry:

a) wysokość budynków - jedna kondygnacja, lecz nie wyżej niż 3,0 m licząc od poziomu posadzki do okapu dachu,

b) dachy symetryczne, o nachyleniu połaci od 25° do 35°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

4. Zasady zagospdoarowania terenu:

1) powierzchnia działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 5000 m2;

2) od strony drogi B01KDL dopuszcza się urządzenie pola namiotowego dla użytkowników przystani wodnej;

3) powierzchnia zabudowy nie powinna być większa niż 2000 m2;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 80% powierzchni terenu;

5) teren pola namiotowego utrzymać o nawierzchni trawiastej;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi B02KDD oraz 100 m od linii brzegowej jeziora Mamry;

7) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnej działki budowlanej w ilości nie mniej niż:

a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na pokój pensjonatowy,

c) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

§ 26.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B6UTM.

1. Przeznaczenie - teren zabudowy pensjonatowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia nowej zabudowy;

2) dopuszcza się przebudowę budynku w celu podniesienia standardu użytkowania;

3) ustala się parametry jak niżej:

a) wysokość budynkow do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu, mierzony w największym jego punkcie, w obrysie budynku;

4) nieprzekraczalna lina zabudowy jak na rysunku planu;

5) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnej działki w ilości nie mniej niż:

a) 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na pokój pensjonatowy,

c) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

§ 27.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B7RM.

1. Przeznaczenie - teren istniejącej zabudowy zagrodowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;

2) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy w celu podniesienia standardu użytkowania;

3) dla budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej ustala się parametry:

a) wysokość budynkow do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od poziomu terenu, mierzony w największym jego punkcie, w obrysie budynku,

d) w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak: cegła, kamień, tynki o wyglądzie tradycyjnym i drewno;

4) dla zabudowy inwentarskiej oraz stodoły ustala się parametry:

a) wysokość budynku inwentarskiego - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie większa niż 4,0 m oraz budynku stodoły 5,0 m, licząc od poziomu terenu do okapu dachu,

b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówk ą ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

5) dla wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej ustala sie paramtery:

a) wysokość budynku - jedna kondygnacja do 2,5 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu,

b) spadek dachu oraz rodzaj i kolor pokrycia jak w budynkach inwentarskich.

3. Zasady zagospdoarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30% powierzchni dzialki budowlanej;

2) powierzchnia bilogicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni dzialki budowlanej;

3) zakazuje się wznoszenia tymczasowych budynków;

4) dostępność terenu z drogi publicznej klasy dojazdowej.

§ 28.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem B8ZL, B9ZL, B10Zl, B11ZL, B12ZL.

1. Przeznaczenie - tereny leśne.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) obowiązują przepisy odrębne dotyczące:

a) ustawy o lasach,

b) ustawy o ochronie przyrody wynikające z rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Krainy Wielkich Jezior Mazurskich''.

§ 29.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B13Z, B14Z, B15Z, B16Z, B17Z.

1. Przeznaczenie - tereny zieleni naturalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z zastrzeżeniem §5 pkt. 1, lit. a;

2) istniejące zadrzewienia obejmuje się ochroną polegającą na zakazie wycinki drzew, za wyjątkiem cięć sanitarnych;

3) powierzchnia biologicznie czynna 100% powierzchni terenów;

4) zakazuje się grodzenia terenów;

5) zakazuje się zmiany ukształtowania terenu;

6) zakazuje się zmiany stosunków wodnych.

§ 30.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B18UTz.

1. Przeznaczenie - teren istniejącej przystani wodnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się istniejące obiekty związane z przystanią wodną;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów oraz innych działań zawartych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przyrody.

§ 31.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B19US.

1. Przeznaczenie - teren wód powierzchniowych jeziora Mamry.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się istniejący pomost służący do obsługi np. sportów wodnych.

§ 32.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B20E.

1. Przeznaczenie - teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznych.

§ 33.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B01KDL.

1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m;

2) w zagospodarowaniu terenu przewidzieć jednostronną ścieżkę pieszo - rowerową.

§ 34.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B02KDD.

1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy dojazdowej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m.

§ 35.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B03KDW i B04KDW.

1. Przeznaczenie - teren dróg wewnętrznych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających drogi:

a) B03KDW - 10,0 m,

b) B04KDW - 6,0 m.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 36.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 37.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 38.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wierzchowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/288/2013
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/288/2013
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo złożonych podczas wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo, został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 15.02.2013 roku do 11.03.2013 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j.t. Dz. U. Z 2012 roku poz. 647 z późn. zm.) minął w dniu 25.03.2013 roku.

W ustawowym terminie nie złożono uwag na piśmie.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/288/2013
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i finansowania gminnych inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2012 roku poz. 647 z późn. zm.), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie rozstrzyga, co następuje:

1) Realizacja założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wykonania inwestycji należących do zadań własnych gminy. Należą do nich m.in. zadania z zakresu infrastruktury technicznej jak i infrastruktury komunikacyjnej w pasach dróg publicznych oraz inne, takie jak urządzenie miejsc publicznych w tym np. terenów plaży ogólnodostępnej.

2) Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów wymienionych w pkt 1 przedmiotowej uchwały, będą finansowane ze środków:

a) środki własne budżetu gminy,

b) środki zewnętrzne (w tym dotacje UE).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama