reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594) po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd, Rada Gminy Gietrzwałd uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd zwany dalej planem.

§ 2. Zakres i granice planu zostały określone w Uchwale Nr XXI/213/2008 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia
26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w m. Łęguty - działka Nr 5/23.

§ 3. Uchwalony plan składa się:

1) z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2) z rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd";

3) z rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne - dotyczące całego obszaru planu.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) przeznaczenie terenów określone symbolami:

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- ZN - tereny zieleni naturalnej,

- ZP - tereny zieleni urządzonej,

- KDW - tereny dróg wewnętrznych;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

4) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, wskaźnik zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

11) rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów z istniejącymi drogami publicznymi;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i oznaczeń:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy- oznacza linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku, w miejscach, gdzie nie oznaczono linii zabudowy lokalizację budynku należy określić zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

2) nośnik reklamowy- należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej z elementami konstrukcyjnymi i mocowaniem nie będący szyldem, elementem systemu informacji gminnej lub znakiem
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

3) szyld- należy przez to rozumieć jednostronny, płaski znak zawierający wyłącznie logo i nazwę firmy bądź informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;

4) teren elementarny- należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony odrębnym symbolem.

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

1) granic planu;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) oznaczeń przeznaczenia terenów;

5) linii wewnętrznego podziału obrazujących zasadę optymalnego podziału na działki budowlane pod warunkiem zachowania zasad zawartych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu;

6) granicy specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Rzeka Pasłęka";

7) granicy rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów" na rzece Pasłęce.

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze planu:

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych;

2) ustala się następujące zasady podziału:

a) linie wewnętrznego podziału poszczególnych terenów elementarnych zostały pokazane na rysunku planu,

b) szczegółowe zasady i warunki podziału dla poszczególnych terenów elementarnych zostały określone w § 8 niniejszych ustaleń,

c) ustala się możliwość realizacji podziału zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny elementarne,

d) niezależnie od ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału dopuszcza się możliwość wydzielania działek pod urządzenia infrastruktury technicznej z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem ZN,

e) w przypadkach wskazanych w § 8 dopuszcza się możliwość zagospodarowania, w granicach jednej działki budowlanej, terenów elementarnych oznaczonych różnymi symbolami, wówczas wskaźnik zabudowy oraz udział powierzchni działki jako biologicznie czynnej należy zbilansować w granicach całej działki budowlanej;

3) na całym obszarze planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych
z wyjątkiem budynków zaplecza budowy;

4) na całym obszarze planu wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

5) w granicach planu nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału;

6) w zakresie elewacji ustala się:

a) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji,

b) dopuszczalną kolorystykę elewacji jako odcienie bieli i szarości oraz stonowanych odcieni żółtego, beżowego i ceglastego

c) możliwość zastosowania drewna, szkła, stali;

7) w zakresie nośników reklamowych ustala się:

a) na całym obszarze planu wprowadza się zakaz lokalizowania nośników reklamowych z wyjątkiem informacyjnych płaskich znaków o powierzchni nie większej niż 2,0 m2,

b) dopuszcza się stosowanie szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) cały obszar planu znajduje się w obrębie zlewni pojeziernej, dla której przyjęto zasadę ochrony czystości wód powierzchniowych polegającą na zwiększonych reżimach w rozwiązaniach dotyczących gospodarki ściekowej;

2) cały obszar planu położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, w stosunku do którego obowiązują przepisy o ochronie przyrody oraz zapisy Rozporządzenia Nr 147 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179 poz. 2632), a w szczególności zakazy i odstępstwa od nich;

3) cały obszar planu położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony ptaków "Dolina Pasłęki", w stosunku do którego obowiązują przepisy o ochronie przyrody;

4) fragment terenu we wschodniej części planu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku, położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Rzeka Pasłęka", w stosunku do którego obowiązują przepisy o ochronie przyrody;

5) fragment terenu we wschodniej części planu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku, położony jest w Rezerwacie Przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce, w stosunku do którego obowiązują przepisy Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. (M.P. z 1970 r. Nr 2, poz. 21), przepisy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1989 nr 17 poz. 119), przepisy Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2000 r. Nr 55, poz. 696 oraz przepisy o ochronie przyrody;

6) na całym obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

7) realizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko regulują zapisy wymienionego wyżej rozporządzenia w sprawie obszaru chronionego krajobrazu;

8) wynikający z przepisów o ochronie środowiska dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się dla całego obszaru planu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach planu nie występują obiekty podlegające ochronie oraz nie wskazuje się obiektów do objęcia ochroną zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznej:

1) w granicach planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej.

5. Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, a w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej na terenach elementarnych o innym przeznaczeniu, bez konieczności zmiany niniejszego planu;

2) zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej - wprowadza się zakaz stosowania rozwiązań przejściowych w postaci indywidualnych ujęć wody;

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków - wprowadza się zakaz stosowania rozwiązań przejściowych w postaci szczelnych zbiorników bezodpływowych;

4) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do gruntu, w granicach własnych działki, bez szkody dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną - z projektowanej sieci niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych; sieć energetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających dróg z lokalizacją szafek złączowo-pomiarowych na granicy z działką budowlaną;

6) zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych źródeł;

7) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych;

8) linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne;

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,

b) zasadę selektywnego zbierania odpadów oraz segregacji u źródeł ich powstawania z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych,

c) zakaz składowania i utylizacji odpadów w granicach własnych działki.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) obszar opracowania zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej utrzymanej w klasie technicznej Z (droga zbiorcza);

2) w rozwiązaniach komunikacyjnych przyjąć należy powiązanie całego terenu z drogą wojewódzką tylko
i wyłącznie poprzez drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

7. W granicach planu nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe - dotyczące terenów o różnym przeznaczeniu.

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Symbol przeznaczenia terenu

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1

2

MN.01

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczy lub garażowy na działce budowlanej.
1) zasady i warunki podziału:
w granicach działki budowlanej mogą występować tereny elementarne MN, ZN i ZP
minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500 m2,
minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m, zasada nie dotyczy działek zlokalizowanych przy placach nawrotowych;
2) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na działce budowlanej:
nieprzekraczalna linia zabudowy nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW.01 oraz KDW.02,
w przypadku działek zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej obiekty budowlane należy lokalizować zgodnie z przepisami o drogach publicznych - w odległości nie mniejszej niż 20,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej,
w przypadku działek położonych w bliskim sąsiedztwie od rzeki Pasłęki, obiekty budowlane lokalizować należy zgodnie z przepisami o obszarze chronionego krajobrazu - poza pasem szerokości 100 m od linii brzegu rzeki;
3) maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wysokość budynku nie może być większa niż 8,5 m;
4) geometria i pokrycie dachów:
dachy należy realizować jako dwuspadowe o nachyleniu połaci głównych zawartym
w przedziale od 40 do 45 stopni,
do pokrycia dachu ustala się obowiązek stosowania dachówki ceramicznej w odcieniach czerwieni lub materiału do niej podobnej;
5) stosunek łącznej powierzchni zabudowy do powierzchni działki - nie większy niż 0,15;
6) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;
7) lokalizacja miejsc do parkowania w granicach własnych działki w ilości nie mniej niż 2 miejsca na jeden budynek mieszkalny;
8) dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

ZN.01

Tereny zieleni naturalnej.
1) obowiązuje zakaz zabudowy;
2) ustala się zakaz likwidowania i niszczenia istniejących zadrzewień.

ZN.02

Tereny zieleni naturalnej.Położone w granicach rezerwatu przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce.
1) teren elementarny położony jest w granicach rezerwatu przyrody na którym obowiązują zasady określone w §7 ust. 2 niniejszej uchwały;
2) obowiązuje zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;
3) obowiązuje zakaz pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
4) obowiązuje zakaz użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
5) obowiązuje zakaz niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
6) obowiązuje zakaz grodzenia.

ZP.01

Tereny zieleni urządzonej.
Teren zieleni urządzonej powiązany przestrzennie z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) zasady i warunki podziału - teren może być podzielony w sposób umożliwiający łączne zagospodarowanie z przyległą działką zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania terenu - ustala się zakaz zabudowy z wyjątkiem lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.

KDW.01
KDW.02

Tereny dróg wewnętrznych.
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - minimum 6,0 m;
2) nawierzchnia drogi nie może być utwardzona żużlem i gruzem budowlanym;
3) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe.

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Nowogrodzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/340/2013
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, Gmina Gietrzwałd


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/340/2013
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 20 czerwca 2013 r.

I. Rozstrzygnięcie dotyczące zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium:

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), stwierdza się, że "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd" nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd.

II. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), termin wnoszenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd" wyznaczono do dnia 13 czerwca 2013 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu.

III. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

dotyczy: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęguty, gmina Gietrzwałd" w sposób następujący: w granicach planu nie przewiduje się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama