reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 1010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 657; z 2011r. Nr 21 poz. 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; 2013r. poz. 153) oraz art. 90 ust.4 w zw. z ust. 2b,ust. 2c i 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; 2012r. poz. 941, poz. 979), uchwala co następuje:

§ 1. Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stawiguda dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Dotacje z budżetu Gminy Stawiguda, zwanej dalej "Gminą", udzielane są niepublicznym:

1) przedszkolom, w tym z oddziałami integracyjnymi,

2) innym formom wychowania przedszkolnego

§ 3. Dotacje z budżetu "Gminy" przysługują:

1) niepublicznym przedszkolom, w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

2) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez "Gminę".

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego złożony do Wójta Gminy w Stawigudzie, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) nazwę, rodzaj i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,

3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

4) datę rozpoczęcia działalności,

5) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, wraz z wyodrębnieniem:

a) liczby uczniów z terenu Gminy,

b) liczby uczniów spoza Gminy,

c) liczby uczniów niepełnosprawnych,

6) nazwę i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania do Wójta Gminy w Stawigudzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, a w przypadku ucznia zamieszkałego na terenie gminy Stawiguda ale nie zameldowanego oświadczenia rodziców potwierdzające miejsce zamieszkania dziecka. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

2) prowadzenia dokumentacji zawierającej aktualne informacje o liczbie uczniów,

3) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz zmian prowadzenia bądź zaprzestania działalności w formie wychowania przedszkolnego lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych informacji o liczbie uczniów i rozliczeń oraz korekt informacji i rozliczeń.

3. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

2. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacje przekazywane będą na podstawie średniej liczby uczniów w placówce w okresie od stycznia do czerwca danego roku.

§ 7. Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, wykazanych przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 5 ust.1.

§ 8. 1. Wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w danym roku budżetowym ustalona zostaje na podstawie budżetu Gminy oraz otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji o wielkości subwencji oświatowej w postaci metryczki subwencji oświatowej.

2. Do czasu ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1, jej wysokość jest zaliczkowo utrzymana na poziomie roku ubiegłego, a po jej ustaleniu skorygowana do wysokości ustalonej począwszy od 1-go stycznia roku, którego dotyczy.

§ 9. Informacja o wysokości kwot dotacji przysługujących niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale przekazywana jest osobom prowadzącym do dnia 30 kwietnia.

§ 10. 1. Osoba prowadząca przedstawia rozliczenie z otrzymanej dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji.

2. Rozliczenie z dotacji powinno uwzględniać: faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu, kwotę otrzymanej dotacji narastająco oraz kwotę wydatkowanej dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanym niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego.

§ 12. 1. Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 13. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Stawiguda.

§ 14. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowo-księgowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do dokonywania odpisów i kserokopii.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Stawigudzie.

§ 16. Traci moc Uchwała Nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/213/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama