reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym na terenie gminy Stawiguda przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 1010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 657; z 2011r. Nr 21 poz. 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; 2013r. poz. 153) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; 2012r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym na terenie gminy Stawiguda przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/142/00 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez osobę fizyczna lub przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania przydzielonych dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie gminy Stawiguda przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

§ 1. Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu gminy jest złożenie wniosku przez podmiot prowadzący publiczną szkołę o przyznanie dotacji najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zgodnie ze wzorem nr 1.

§ 2. 1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. O ile wydatki, o których mowa w ust. 1 są niższe niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, to wówczas dotacja na jednego ucznia udzielana jest w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, a jej wysokość ustalana jest comiesięcznie w oparciu o informację o faktycznej liczbie uczniów zapisanych do szkoły wg stanu na 10 dnia każdego miesiąca. Informację należy przedłożyć do 15 dnia każdego miesiąca na druku stanowiącym wzór nr 2 do niniejszego załącznika.

2. W przypadku gdy do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjęte jest dziecko spoza gminy Stawiguda należy dołączyć oświadczenie rodziców potwierdzające miejsce zamieszkania zgodnie ze wzorem nr 4.

3. Każdorazowo przy zmianie faktycznego miejsca zamieszkania dziecka spoza Gminy Stawiguda oraz na żądanie gminy dotującej wskazane wyżej oświadczenie należy zaktualizować.

§ 4. Dotacje przekazane z budżetu gminy dla szkół publicznych przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

§ 5. 1. Otrzymujący dotacje zobowiązany jest do jej rozliczenia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, otrzymania dotacji, na druku stanowiącym wzór nr 3 do niniejszego załącznika.

2. W terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji otrzymujący dotacje składa roczne rozliczenie dotacji, w którym wskazuje co najmniej kwotę otrzymanej dotacji oraz kwotę dotacji wykorzystanej.

3. Dotacja niewykorzystana w całości lub w części, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Stawiguda w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 6. W przypadku nie przedłożenia informacji o liczbie dzieci lub rozliczenia w terminie określonym w § 3 ust. 1 spowoduje wstrzymanie dotacji. Przekazanie zaległej informacji lub rozliczenia spowoduje przekazanie zaległej dotacji.

§ 7. Organowi dotującemu przysługuje prawo do kontroli sposobu wykorzystania dotacji. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do wstępu na teren szkoły oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowo-księgowej oraz mają prawo kontrolować liczbę uczniów i przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Stawiguda.


Wzór nr 1

………………………… ……………………………

(pieczęć szkoły) (miejscowość, data)

Wójt Gminy Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

Wniosek o udzielenie dotacji

na rok ……………

1. Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Podmiot prowadzący:

…………………………………………………………………….………………………..……
...…………………………………………………………………………………………………

3. Wpis do ewidencji szkół:

………………………………………………………………………………………………….

4.Planowana liczba uczniów w roku ..………

styczeń-sierpień wrzesień-grudzień wg wag

a) z Gminy Stawiguda ……………….. …………………. …….….…

b) z innych gmin (jakich wymienić) ……………….. …………………. ………..…

c) uczniów niepełnosprawnych ……………….. …………………. ………..…

5. Nazwa i numer rachunku bankowego na który będzie przekazywana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………..

(pieczęć i podpis upoważnionej

do reprezentowania szkoły)


Wzór nr 2

Informacja o liczbie dzieci w miesiącu ………….

Typ i rodzaj szkoły:

…………………………………………………………… ogółem

w tym rodzaj niepełnosprawności i waga:

……………………………………………………………

Imienny wykaz dzieci:

Lp.

Imię i nazwisko

klasa

adres zamieszkania

adres zameldowania

data urodzenia


Wzór nr 3

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………….

(pieczęć szkoły)

Rozliczenie dotacji za miesiąc …………………

Lp.

Miesiąc

Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu

Kwota otrzymanej dotacji w zł. narastająco

Kwota wydatkowanej dotacji w zł.

Różnica

…………………………………..

(data i podpis wnioskodawcy)


Wzór nr 4

…………………………….

(miejscowość i data)

……………………………….……….

(Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

O Ś W I A D C Z E N I E

O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

Oświadczam, że moja córka/mój syn ……………………………..urodzona/y ………..……..

(Imię i Nazwisko) (data urodzenia )

uczęszczająca/y do ………………………………….……………………………………….…

obecnie mieszka pod adresem:

………………………………………………........................................……………….....……..

Adres zameldowania:

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie zostanie wykorzystane w celu naliczenia dotacji placówce wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztów tej dotacji Gminie Stawiguda.

Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowości, w której osoba ma miejsce zamieszkania w określonej miejscowości (kraju), konieczne jest stwierdzenie występowania dwóch przesłanek - przebywania i zamiaru stałego pobytu.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.

…………………………………………….

(data i podpis czytelny )

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama