reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Powiatu Mrągowskiego

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/65/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawieart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/65/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 118., poz. 2000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dotacja może być udzielona:

a) na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie projektu uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku,

b) na spłatę kredytu zaciągniętego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

8 1. Umowa o udzielenie dotacji w przypadku określonym w § 3 ust. 2 lit.a) określa w szczególności:

1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania,

3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,

5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Zarząd Powiatu lub osoby przez niego upoważnione w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych.

6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,

7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Umowa o udzielenie dotacji w przypadku określonym w § 3 ust. 2 lit.b) określa w szczególności:

1) zakres wykonanych prac i termin ich wykonania,

2) wysokość dotacji oraz termin jej płatności,

3) tryb kontroli wykonania umowy,

4) sposób rozliczenia dotacji";

3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/65/2011 z dnia 28.06.2011 r.

a) w pkt. 6 wyrazy:"5 lat" zastępuje się wyrazami: "3 lat",

b) w pkt 7 dodaje się ppkt. 7 w treści:

"7umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłaty rat.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Bułajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama