| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/213/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Janowiec Kościelny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391; z 2011 r. Nr 152, poz. 897; z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21) Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Janowiec Kościelny, stanowiące załącznik do uchwały.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania, obezwładniania i transportowania bezdomnych zwierząt, takimi jak:

- atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

- samochód przystosowany do transportu zwierząt, który ma powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie kontenerów (klatek) zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki przewozu, zamocowanych w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie ruchu pojazdu oraz posiadający odpowiednią wentylację;

c) zapewnić wyłapanym zwierzętom, w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

d) posiadać doświadczenie w pracy ze zwierzętami oraz kadrę pracowniczą odpowiednio przeszkoloną i przygotowaną do chwytania, obezwładniania i transportu bezdomnych zwierząt,

e) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

f) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt.

Rozdział 3.
Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien:

a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

b) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

c) spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657),

d) zapewnić opiekę weterynaryjną,

e) posiadać możliwość przekazania zwłok zwierzęcych podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem.

Rozdział 4.
Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części,

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

c) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

e) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

2. Obiekty budowlane, w których przedsiębiorca będzie prowadził działalność w zakresie grzebania zwłok zwierzęcych, powinny być dostosowane do przedmiotu działalności.

3. Teren przeznaczony na grzebowisko zwłok zwierzęcych i i ch części powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie.

Rozdział 5.
Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

b) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

c) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego wykonywania działalności, takie jak:

d) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, instalację do spalania zwłok zwierzęcych; miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

e) posiadać umowę (oświadczenie) gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania,

2. Obiekty budowlane, w których przedsiębiorca będzie prowadził spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części, powinny być dostosowane do przedmiotu działalności.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Janowiec Kościelny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Zakrzewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »