| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/252/2013 Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę rady gminy Bartoszyce z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dodatku wiejskiego oraz dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz w związku z uzgodnieniami z organizacjami związkowymi, Rada Gminy Bartoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/227/2009 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dodatku wiejskiego oraz dodatku mieszkaniowego (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 71, poz. 1166) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 2 Rozdziału IV Dodatki funkcyjne, otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum przysługuje dodatek funkcyjny, zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych stanowiącą załącznik nr 1".

1) § 8 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

organizację i prowadzenie w szkole świetlicy, biblioteki, kuchni, stołówki, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej".

2. W § 15 ust. 6 dodaje się pkt 6 w Rozdziale VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, w brzmieniu:

nauczyciela przedszkola, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich 25 x 4,16 = 104 godziny".

3. W § 16 ust. 3 dodaje się pkt 6 w Rozdziale VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, w brzmieniu:

Dla nauczyciela przedszkola, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich przeliczeniowy dzienny wymiar godzin obowiązkowych wynosi 25 : 5 = 5 godz.".

4. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/227/2009 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 26 marca 2009 r. otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatków funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych".

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

Dyrektor przedszkola:
dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów,
dyrektor przedszkola liczącego od 3 do 4 oddziałów


600,-
800,-

Dyrektor szkoły podstawowej:
dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów ,
dyrektor szkoły liczącej od 9 do 12 oddziałów


1.000,-
1.250,-

Dyrektor gimnazjum:
dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów ,
dyrektor szkoły liczącej od 10 do 12 oddziałów


1.250,-
1.530,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Kowalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »