| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/222/13 Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, NR 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153 ) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększenie dochodów 1.113.194,09 zł

- zmniejszenie dochodów 1.362.274,00 zł

- plan dochodów przed zmianą 62.777.379.60 zł

- plan dochodów po zmianie 62.528.299,69 zł

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków 2.637.903,91 zł

- zmniejszenie wydatków 1.804.000,35 zł

- plan wydatków przed zmianą 65.564.363,60 zł

- plan wydatków po zmianie 66.398.267,16 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 10.322,376,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 52.205.923,69- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 17.021.045,-zł, z czego inwestycyjne 16.476.979,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz kwotę 49.377.222,16 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.896.967,47 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.869.967,47 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 2.029.130,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2013 w wysokości 13.841.757,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w kwocie 442.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.491,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Uchyla się pkt 2) w §5 Uchwały NR XXII/201/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu miasta na 2013 rok, dotyczący limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na planowany deficyt budżetu w kwocie 600.000,-zł.

§ 5. Uchyla się pkt 2) w §11 w ust 1. Uchwały NR XXII/201/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu miasta na 2013 rok, dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 600.000,-zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Odachowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.xlsx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.xlsx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik6.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »