reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/268/13 Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Orneta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warm. uchwala się następujące zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orneta stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/214/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.:

1) W § 3 wprowadza się ust. 2 o brzmieniu: "Właściciel nieruchomości powinien zbierać odpady wytwarzane na swojej nieruchomości w sposób selektywny zgodnie z Rozdziałem III Regulaminu".

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

Na terenie gminy selektywnie odbierane są następujące rodzaje odpadów:

1) papier i tektura,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, odpady zielone, ziemia, itp.),

7) odpady budowlane i rozbiórkowe,

8) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyte opony,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) popioły,

14) odzież i tekstylia.";

3) § 12 ust. 1 pkt. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal";

4) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Przeterminowane leki, zużyte baterie należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych przez Urząd Miejski w Ornecie punktach użyteczności publicznej."

5) W § 12 wykreśla się w całości ust. 3 .

6) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej:

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta - minimum raz na dwa tygodnie;

b) w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta - minimum 2 razy w tygodniu;

c) w zabudowie jedno- i wielorodzinnej na terenach wiejskich - minimum raz na dwa tygodnie;

d) częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy wiejskiej kolonijnej może ulec zmianie w przypadku nieprzejezdności dróg;

2) odpady biodegradowalne zebrane selektywnie odbierane są:

a) budynki jednorodzinne - z terenu miasta nie rzadziej niż raz w miesiącu, z terenu wsi raz na kwartał;

b) budynki wielorodzinne - z terenu miasta minimum raz w tygodniu, z terenu wsi minimum raz na miesiąc;

3) papier, tworzywa sztuczne i szkło, metal i opakowania wielomateriałowe z terenu miasta i wsi - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) odpady wielkogabarytowe odbierane dwa razy w roku - wg harmonogramu oraz dodatkowo poprzedzone publiczną informacją podaną w zwyczajowo przyjęty sposób. Odpady te można dostarczać na koszt własny na bieżąco do selektywnego punktu gromadzenia odpadów;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - muszą zostać złożone do zamówionego
u przedsiębiorcy odpowiedniego pojemnika/kontenera przeznaczonego na tego typu odpady (usługa na zlecenie) lub należy dostarczyć je na koszt własny do selektywnego punktu gromadzenia odpadów;

6) sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do selektywnego punktu gromadzenia odpadów, bądź oddać do sklepów lub hurtowni sprzedających tego typu sprzęt zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ornecie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu przekazania zużytego sprzętu".

7) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) z terenu nieruchomości niezamieszkałej:Rodzaj odpadu

Wyszczególnienie nieruchomości niezamieszkałych

Działki rekreacyjne
i ogrody działkowe

Jednostki handlowe
i usługowe

Targowiska

Pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe

Szkoły, przedszkola

Pozostałe

Zmieszane odpady komunalne

raz na dwa tygodnie
w okresie od
1 marca do 31października
i wg potrzeb poza tym okresem

raz na tydzień

raz na tydzień

raz na tydzień

minimum
raz na tydzień lub
na zgłoszenie

raz na tydzień

Biodegradowalne

raz na dwa tygodnie
w okresie od
1 marca do 31października
i wg potrzeb poza tym okresem -

minimum
raz na tydzień
w zależności od wielkości pojemników,

raz
na tydzień

minimum
raz na tydzień

raz na tydzień

raz
na tydzień

Papier

raz na dwa tygodnie w okresie od
1 marca do
31października
i wg potrzeb poza tym okresem

raz
na tydzień

raz
na tydzień

raz na tydzień

raz na tydzień

raz
na tydzień

Tworzywa sztuczne

raz na dwa tygodnie w okresie od
1 marca do
31października
i wg potrzeb poza tym okresem

raz
na tydzień

raz
na tydzień

raz na tydzień

raz na tydzień

raz
na tydzień

Szkło

raz na dwa tygodnie w okresie od
1 marca do
31października
i wg potrzeb poza tym okresem

raz
na tydzień

raz
na tydzień

raz na tydzień

raz na tydzień

raz
na tydzień

2) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

Rodzaj odpadu

Wyszczególnienie
terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Kosze uliczne na terenie miasta
(parki, parkingi, ciągi piesze, inne miejsca publiczne)
w tym
na przystankach komunikacyjnych

Kosze uliczne na terenie wsi,
w tym
na przystankach komunikacyjnych

Cmentarze

Zmieszane odpady komunalne

Min. 1 raz w tygodniu

Min. 1 raz na dwa tygodnie

średnio raz na dwa tygodnie
oraz
w okresie
od 15 października
do 15 listopada średnio
3 razy w tygodniu

Biodegradowalne

x

x

średnio raz na dwa tygodnie
w okresie
od 1 kwietnia do 15 listopada
i
wg potrzeb poza tym okresem

Szkło

x

x

średnio raz na dwa tygodnie
oraz
w okresie
od 15 października
do 15 listopada średnio
3 razy w tygodniu

Tworzywa sztuczne

x

x

średnio raz na dwa tygodnie
oraz
w okresie
od 15 października
do 15 listopada średnio
razy w tygodniu

3) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający nieruchomościami mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Uzar

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama