reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/133/13 Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182), Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lelkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Tracą moc:

- Uchwała Nr V(33)03 Rady Gminy Lelkowo z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie

- Uchwała Nr XXVII(127)05 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mieczysław Stec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/13
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELKOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Lelkowo działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest wieś Lelkowo.

3. Obszarem działania jest teren gminy Lelkowo.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

5) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005r. Nr 207, poz. 2259 ze zm.);

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.135 ze zm.);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.);

8) Uchwały Nr IX/57/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9) niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Przedmiot działania Ośrodka

§ 3. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.

2. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej

b) realizacje zadań umożliwiającym osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia

c) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi

d) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania

e) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

f) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

g) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń w szczególności:

- zasiłków stałych,

- zasiłków okresowych,

- zasiłków celowych,

- zasiłków celowych i okresowych specjalnych,

- zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej,

- pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

- zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- inne przewidziane ustawą.

h) dożywianie dzieci

i) Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013r. poz.135 ze zm.) poprzez prowadzenie spraw wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w prowadzeniu postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

j) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

k) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

l) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

ł) do zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego

m) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

n) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

o) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

p) Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej

r) realizacja programów systemowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

s) współpraca w realizacji programu "Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w ramach programu PEAD na terenie gminy

§ 4. Ośrodek współdziała z organizacjami pozarządowymi, z jednostkami Kościoła Katolickiego i innych Kościołów, związków wyznaniowych, fundacji i stowarzyszeń, a także osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organizacja

§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

3. Do Kierownika Ośrodka w szczególności należy:

a) organizowanie pracy Ośrodka

b) ustalanie planów dochodów i wydatków Ośrodka

c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka

d) zarządzanie mieniem Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz w ramach pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 2.

4. Kierownik Ośrodka jest upoważniony przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym. Upoważnienie o którym mowa może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 6. Szczegółową strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 7. Ośrodek działa w oparciu o środki finansowe:

- z budżetu gminy w zakresie zadań własnych gminy,

- dotacje z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych,

- inne.

§ 8. Ośrodek zatrudnia głównego księgowego zapewniającego obsługę finansową.

§ 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla samorządowej jednostki budżetowej.

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków - plan finansowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 11. Zmiana statutu następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama