reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Pasłęka

z dnia 11 lutego 2013r.

w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka szkolno-wychowawczego

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest finansowanie przez Gminę Pasłęk kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 17 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, wskazanego przez Starostę Powiatu Ostródzkiego zgodnie z art. 71b ust. 5b ww. ustawy.

2. Wykaz dowożonych dzieci określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. Dowóz uczniów zapewnia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie środkami transportu należącymi do placówki.

§ 3. Przewoźnik zapewnia opiekę podczas dowozu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie przewożonych osób.

§ 4. 1. Ustala się, że miesięcznie pojazd dowożący uczniów w okresach: styczeń-czerwiec 2013 r. i wrzesień-grudzień 2013 r., będzie przejeżdżał średnio 648 km.

2. Wynagrodzenie Przewoźnika ustalone będzie na podstawie iloczynu przejechanych miesięcznie kilometrów i stawki za 1 kilometr.

3. Ustala się stawkę za jeden kilometr w wysokości 2,00 zł brutto obowiązującą przez cały okres świadczenia usług.

4. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie roczne przysługujące Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Szymanowie z tytułu usługi, októrej mowa w § 1, nie może być wyższe niż 12.960 zł brutto (dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł).

§ 5. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie zobowiązuje się do przedstawiania w terminie do dnia 10 następnego miesiąca informacji o liczbie przejechanych kilometrów w ramach dowożenia dzieci, o których mowa w § 1 w miesiącu poprzednim, z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym ww. informację przedstawia do dnia 24 grudnia 2013 r.

2. Wynagrodzenie Przewoźnika płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni po przedłożeniu faktury, pod warunkiem przekazania informacji zgodnie z ust.1, na rachunek bankowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie: Bank BGŻ S.A. O/O Ostróda 91 2030 0045 1110 0000 0184 7190.

§ 6. Powiat Ostródzki na żądanie Gminy Pasłęk przedstawi dokumenty potwierdzające uczęszczanie uczniów o których mowa w § 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie w wybranym okresie.

§ 7. Porozumienie obowiązuje od dnia 02.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy Pasłęk i jeden egzemplarz dla Powiatu Ostródzkiego.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Pasłęka


dr Wiesław Śniecikowski


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego


Jarosław Witek


Załącznik do Porozumienia Nr ....................
Burmistrza Pasłęka
z dnia 11 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Tomaszewska

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama