reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 15 Zarządu Powiatu w Olecku

z dnia 27 września 2013r.

do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Olecko zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oleckiego zawartego 1 marca 2001 r

pomiędzy:Powiatem Oleckimz siedzibą w Olecku przy ul. Kolejowej 32, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w Olecku w osobach:

1) Andrzeja Stanisława Kisiel- Starostę Oleckiego,

2) Kazimierza Iwanowskiego- Wicestarostę Oleckiego, przy kontrasygnacieSylwii Syperowicz- Skarbnika Powiatu Oleckiego, zwanym dalej"Powierzającym", aGminą Oleckoz siedzibą w Olecku przy Plac Wolności 3, reprezentowaną przez:

1) Wacława Olszewskiego- Burmistrza Olecka, przy kontrasygnacieBożeny Kozielskiej- Skarbnika Gminy Olecko, zwaną dalej"Przyjmującym", o następującej treści:

§ 1. Do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Olecko zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oleckiego zawartego 1 marca 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Do zadań, o którym mowa w ust. 1, należą:".

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii lokalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze lokalnym;

3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne dla Powiatu Oleckiego zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach;

5) współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie powiatu;

6) realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie."

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Podstawą finansowania realizacji zadań biblioteki powiatowej są środki określone w budżecie Powiatu Oleckiego każdego roku na rok następny zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).".

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane przez Powierzającego na rachunek bankowy Przyjmującego o numerze30 1020 4724 0000 3002 0088 8933, w okresach miesięcznych
po 1/12 rocznej kwoty przewidzianej w budżecie Powiatu Oleckiego na zadania powiatowej biblioteki publicznej na dany rok do dnia 15. każdego miesiąca.".

4. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Przyjmujący jest zobowiązany do rozliczenia udzielonej dotacji oraz przedłożenia sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji zadaniado dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.".

5. w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a, 5b i 5c w brzmieniu:

Przekazane środki finansowe z dotacji Przyjmujący jest zobowiązany wykorzystaćdo dnia 31 grudnia danego roku.

5b. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić odpowiedniodo dnia
31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi
na rachunek bankowy Powierzającego o numerze67 2030 0045 1110 0000 0184 8980.

5c. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 5b, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Powierzającego o numerze67 2030 0045 1110 0000 0184 8980.".

§ 2. Strony ustaliły, że w 2014 r. wysokość dofinansowania zadania będzie wynosić40.000,00 zł(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Olecka


Wacław Olszewski

Starosta Olecki


Andrzej Stanisław Kisiel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama