reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/236/13 Rady Gminy Biskupiec

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 30 ust. 6, 6a , 10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz po uprzednim uzgodnieniu z właściwą organizacją związkową zrzeszającą nauczycieli Rada Gminy Biskupiec, uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupiec określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Regulamin określa w szczególności:

1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z póżn.zm.);

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, przedszkole, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, zespół szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupiec;

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawcę, wychowawcę świetlicy szkolnej, nauczyciela-bibliotekarza, pedagoga szkolnego, logopedę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 3;

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;

7) grupie - należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami;

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia;

§ 4. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Biskupiec i wynoszący nie więcej niż 10 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli .

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w § 6.

§ 6. 1. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych; przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

4) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

5) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

6) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

8) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

10) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;

13) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;

14) podnoszenie umiejętności zawodowych;

15) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

16) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

17) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

18) przestrzeganie dyscypliny pracy;

19) posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy;

20) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

21) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w § 6 ust. 1 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności:

1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,

2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę,

3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi,

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym,

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy,

8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców,

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

10) promocja szkoły na zewnątrz,

11) tworzenie więzi ze społecznością lokalną i innymi szkołami,

12) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

13) poprawne stosowanie prawa oświatowego i prowadzenie dokumentacji szkolnej,

14) terminowe realizowanie zadań,

15) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,

16) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,

17) dbanie o właściwy stan obiektów szkolnych.

§ 7. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy Biskupiec,powiadamiając o tym na piśmie.

4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej.

5. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 KN dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony.

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nie otrzymuje wynagrodzenia chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia w pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, zgodnie z poniższą tabelą:

WYSOKOŚĆ DODATKÓW FUNKCYJNYCH
DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH

Stanowisko

Miesięcznie w złotych
(od-do)

a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów,
b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów,
c) dyrektor szkoły liczącej od 17 oddziałów i więcej,
d) wicedyrektor szkoły;

400-1000
500-1200
700 - 1500
300 - 600

2. Dodatki funkcyjne przysługują także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny, za każdą oddzielnie sprawowaną funkcję czy zajmowane stanowisko niezależnie od tego, ile stanowisk zajmuje czy funkcji sprawuje.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1, 2 i 3 ustalana piśmie:

1) dla dyrektora organ prowadzący (Wójt Gminy),

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych dyrektor szkoły.

§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości odpowiednio dla:

- nauczyciela szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego, przedszkola - 100 zł miesięcznie z zastrzeżeniem ust. 2,

- nauczyciela gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej - 150 zł miesięcznie.

2. Nauczycielowi przedszkola przysługuje jeden dodatek za wychowawstwo niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzi zajęcia.

§ 10. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.

§ 11. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 12. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 13. Dodatki funkcyjne nie przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 14. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 15. W przypadku niezdolności do pracy dyrektora spowodowanej długotrwałą chorobą trwającą dłużej niż 35 dni, w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, osobie pełniącej czasowo obowiązki dyrektora wysokość dodatku ustala Wójt Gminy Biskupiec.

§ 16. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nie otrzymuje wynagrodzenia chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 17. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia w pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 18. Nauczycielowi zatrudnionemu z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 § 9 rozporządzenia przysługuje dodatek.

§ 19. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 18 uzależniona jest od:

1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w § 18

3) inne wynikające z § 8 rozporządzenia

§ 20. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 18, ustala na piśmie dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora organ prowadzący (Wójt Gminy):

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, lub stawki godzinowej

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych oraz prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, dodatkowo wysokość dodatku zostaje zwiększona o 5 % w przypadku konieczności dojechania na zajęcia z uczniem

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

4) zajęć dydaktycznych w klasach nie będących specjalnymi, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach lub grupach, w których przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, pod warunkiem prowadzenia zajęć wg odrębnego programu nauczania.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

4. Za pracę w warunkach uciążliwych, uznaje się prowadzenie zajęć wymienionych w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

5. Za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom dodatek. Dodatek ten wynosi 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

6. Nauczycielom realizującym w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy tylko część obowiązującego wymiaru godzin lub zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w tych warunkach.

7. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, realizującym zajęcia w trudnych warunkach pracy lub uciążliwych warunkach pracy, dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel w trudnych warunkach pracy przepracował tylko część obowiązującego wymiaru zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 KN.

8. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nie otrzymuje wynagrodzenia chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

9. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.

10. Nabycie lub zmiana wysokości dodatku za warunki pracy następuje z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli nabycie lub zmiana nastąpiła od dnia pierwszego danego miesiąca - od tego dnia.

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 21. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych powyżej obowiązującego tygodniowego pensum.

§ 22. Przez godziny doraźnego zastępstwa rozumie się zlecone nauczycielowi przez dyrektora szkoły godziny wynikające z konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

§ 23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może przyznać zastępstwo doraźne.

§ 24. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 25. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania zasadniczego z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługują za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w przepisach o organizacji roku szkolnego, rozpoczęcia lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni ustawowo wolne od pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

3. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub warunków atmosferycznych,

2) wyjazdu dzieci na wycieczki lub na imprezy ujęte w planie pracy,

3) rekolekcji wielkopostnych,

4) Dnia Edukacji Narodowej

5) udział nauczyciela w konferencji metodycznej, traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 KN pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 26. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.
Dodatek mieszkaniowy

§ 27. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy Biskupiec i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 28. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 20 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 30 zł,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 40 zł.

§ 29. Do członków rodziny, o której mowa w § 28, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do lat 18 i młodzież uczącą się, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

§ 30. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor - Wójta Gminy Biskupiec. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 31. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 28. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacać ten dodatek.

§ 32. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 31, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - organ prowadzący.

§ 33. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 34. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta została umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 7.
Dodatek za wysługę lat

§ 35. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

§ 36. Nabycie lub zmiana wysokości dodatku za wysługę lat następuje z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli nabycie lub zmiana nastąpiła od dnia pierwszego danego miesiąca - od tego dnia.

§ 37. Okresy zatrudnienia i inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.

§ 38. Dodatek przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 39. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 40. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 8.
Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§ 41. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

§ 42. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości nie większej niż 2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1. 1 % planowanych środków w wysokości:

a) 70 % środków finansowych przeznacza się na nagrody dyrektora,

b) 30 % środków finansowych przeznacza się na nagrody organu prowadzącego, na nagrody dla dyrektorów, zastępców dyrektorów i wybitnych nauczycieli,

2. 1 % planowanych środków przeznacza się na specjalne nagrody organu prowadzącego.

§ 43. Nagrodę otrzymuje nauczyciel za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, który posiada ostatnią wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu, zakwalifikowaniu uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych ponad gminnych,

2) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:

a) aktywności społecznej uczniów,

b) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,

3) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:

a) wnioskowaniu o pomoc i opiekę uczniom będących w trudnej sytuacji materialnej życiowej,

b) prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

c) włączaniu udziału rodziców w życie szkoły,

d) organizacji współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) doskonaleniu własnego warsztatu pracy i podnoszeniu kwalifikacji,

b) aktywnej pracy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,

c) prowadzeniu lekcji koleżeńskich.

§ 44. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły.

§ 45. Nagrody dyrektorom szkół przyznaje Wójt Gminy biorąc pod uwagę:

1. Sposób kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki.

2. Jakość dokumentów programowo organizacyjnych placówki.

3. Realizację zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego.

4. Udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i inspirowanie ich do pracy twórczej i innowacyjnej.

5. Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji.

6. Prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych.

7. Umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych.

8. Dbałość o mienie szkoły, stan sanitarny i ochronę p. ppoż.

9. Umiejętność współpracy w zespole.

10. Udział w zajęciach pozalekcyjnych na rzecz szkoły i środowiska.

11. Udział szkoły w olimpiadach, pozaszkolnych imprezach kulturalnych i sportowych.

§ 46. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) Ze środków, o których mowa w § 42 ust. 1 - dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowej organizacji związkowej,

2) Ze środków, o których mowa w § 42 ust. 2 - organ prowadzący.

2. Nagrody przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego może przyznać nagrodę w innym czasie.

3. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku szkolnego.

4. Wniosek o przyznanie dla nauczyciela Nagrody Wójta o której mowa w § 42 ust. 2 składa dyrektor szkoły do organu prowadzącego, po zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i zakładową organizację związkową według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje decyzję o jej przyznaniu, której odpis zamieszcza się w aktach osobowych.

6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przysługują nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 9.
Sposób podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupiec oraz kryteria i tryb przyznawania tych środków

§ 47. W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 48. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 47 planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1. 40% środków finansowych przeznacza się na:

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

2. 50% środków finansowych przeznacza się na:

1) szkolenia rad pedagogicznych,

2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,

4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

3. 10% środków finansowych przeznacza się na koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

4. Dopuszcza się możliwość przesunięcia przez dyrektora szkoły lub placówki niewykorzystanych środków przeznaczonych na zadanie określone w ust. 2 na realizację zadań określonych w ust. 3

§ 49. 1. O wydatkowaniu środków, o których mowa w § 48 ust. 1 decyduje organ prowadzący - Wójt Gminy.

2. O wydatkowaniu środków, o których mowa w § 48 ust. 2 i 3 decyduje dyrektor szkoły.

§ 50. Z dopłat na wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni w szkołach, placówkach oświatowych na terenie Gminy Biskupiec, którzy:

1) uzyskali akceptację od dyrektora szkoły, lub placówki,

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,

3) muszą uzupełnić swoje kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskują uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu (zgodnie z potrzebami szkoły).

§ 51. 1. Częściową refundacją dopłaty do czesnego, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt 1 mogą być objęci nauczyciele pracujący w szkole co najmniej 1 rok szkolny i jednocześnie:

1) studiujący w szkołach wyższych wszystkich typów kształcących nauczycieli dla potrzeb oświaty, a także kolegiach nauczycielskich,

2) przekwalifikowujący się oraz zdobywający dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu,

3) studiujący w cyklu studiów zaocznych, podyplomowych, licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz pełnych magisterskich.

2. Nauczyciele kształcący się w cyklu studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich mogą ubiegać się o dopłatę czesnego od 1 semestru.

3. Nauczyciele kształcący się w cyklu studiów podyplomowych mogą ubiegać się o refundację czesnego od 1 semestru.

4. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

5. Przyznane dofinansowanie czesnego podlega zwrotowi w przypadku:

1) przerwania studiów przed ich ukończeniem,

2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela lub z winy nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia dofinansowanej przez Gminę formy doskonalenia.

6. W indywidualnych przypadkach Wójt Gminy może odstąpić od żądania zwrotu dofinansowania czesnego.

§ 52. Maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 48 ust.1 pkt 1 i 2 ustala się w wysokości do 50% czesnego za semestr lub opłaty za kurs.

§ 53. 1. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie opłat, o których mowa § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 składa wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały) do organu prowadzącego za pośrednictwem dyrektora szkoły do dnia:

- 15 września;

- 15 lutego.

2. Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dofinansowanie opłat, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1 i 2:

1) wniosek o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodowego,

2) zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w danej formie dokształcania lub doskonalenia (rok, semestr, wysokość opłaty, nr konta bankowego uczelni),

3) dokument stwierdzający akceptację na podjęcie studiów lub kurs, wydany przez dyrektora szkoły.

§ 54. 1. Wnioski, o których mowa w § 53 rozpatruje Komisja.

2. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję odbywa się w dwóch terminach:

1) do końca września,

2) do końca lutego.

3. Jednym z wymogów mających wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku jest szczegółowe uzasadnienie i umotywowanie dyrektora szkoły lub placówki o potrzebie pozyskania nauczyciela o danej specjalności lub z dodatkowymi kwalifikacjami.

§ 55. 1. Kryteria i tryb przyznania dofinansowania na formy szkoleniowe, o których mowa w § 48 ust. 2 pkt 1-5 ustala dyrektor zgodnie z programem rozwoju szkoły, planami rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli.

2. Formy szkoleniowe, o których mowa w § 48 ust. 2 oraz ust. 3 mogą być refundowane do pełnej wysokości. Decyzję o finansowaniu tych form szkolenia podejmuje dyrektor szkoły lub placówki w ramach przydzielonych jej środków finansowych.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 56. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 57. Traci moc uchwała Nr XXIV/220/09 Rady Gminy Biskupiec z dnia 12 marca 2009r. zmieniona uchwała Nr XXXVI/325/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 czerwca 2010r.

§ 58. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czapliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Biskupiec

Panu/Pani ………………………………………………………………………………………......................

Urodzonemu/ej ………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………………......................

( wykształcenie, staż pracy w szkole)

zatrudnionemu/ej ……………………………………………………………………………….......................

(nazwa szkoły - wymiar zatrudnienia)

………………………………………………………………………………………….................………..

(stanowisko)

………………………………………………………………………………………...............…………..

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)

………………………………………………………………………………………….............………..

(ostatnia ocena pracy nauczyciela - data ,stopień)

za następujące osiągnięcia:

(Zwięzłe uzasadnienie co najmniej cztery kryteria określone w § 22 załącznika nr 1 do Uchwały Nr …...........…....................................... Rady Gminy Biskupiec z dnia …..........………..)

...................…………………………………………………………………………………………………..

Opinia Rady Pedagogicznej

Wniosek zaopiniowano pozytywnie w dniu ………………………….Protokół Nr ………........................….

Opinia Zakładowej Organizacji Związkowej

Wniosek zaopiniowano pozytywnie w dniu ………………………………….......................…………………

Organ przedstawiający wniosek

…………………….......... …………………………… ……………………..

miejscowość i data pieczątka podpis


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/236/13
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOKSZTAŁCANIA
ZAWODOWEGO

Uprzejmie proszę o przyznanie dopłaty do …………………………………………………… w …….........

semestrze roku akademickiego ……………/………………

Dane osobowe, posiadane wykształcenie:

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………......................…...

Wykształcenie (poziom wykształcenia, ukończona uczelnia) ………………………….............…..............…..

………………………………………………………………………………………….............…...…...…...

Kierunek ……………………………………………………………………..............……………....…..…...

Miejsce pracy:

Pełna nazwa szkoły ……………………………………………………………………..............…...…....…..

Adres szkoły ……………………………………………………………………………..............…...…...….

Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot……………………………………………..............…..........…..

Informacja o uczelni, na której ubiegający się o dopłatę podjął naukę:

Pełna nazwa uczelni …..……………………………………………………………………......................…...

…………………………………………………………………………………...............………....………...

Kierunek podjętych studiów, ……………………………………………………………...................…...…..

Rodzaj podjętych studiów , kursów……………………………………………………......................………..

Czas trwania podjętych studiów, kursów ………………………………………….................……..…....……

Aktualny semestr …………………………………………………………………….....................…………..

Opłata za semestr……. w roku …………… wynosi …………………………………..…… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………….....................………...

Dane rachunku bankowego na który należy przekazać dofinansowanie

Dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy:

Adres posiadacza rachunku lub nazwa uczelni.........................................………………......................…..……

………………………………………………………..…………….......................………………….………

Nr rachunku bankowego…………………………………………......................……………………..………

…………………………………..

(podpis nauczyciela)


Opinia dyrektora szkoły.

Stwierdzam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

Wnioskodawca nie powtarza semestru, roku i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.

…………………………………………………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………...…………………………………………………

………………………………………………...……………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………….…..

....................................................

………………………………………………..

(podpis dyrektora szkoły)

Uwagi:

- Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów w semestrze, na który ma być przyznana dopłata do czesnego oraz wysokość czesnego za semestr

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama