reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI.241.2013 Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, zwanego "Szczecinowo - 3"

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy, uchwalonego uchwałą Nr XXV/84/2000 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 października 2000r. z późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, zwany "Szczecinowo -3", obejmujący działki o nr ewid. 135/2, 177/2 i część działki o nr ewid. 137, o ogólnej powierzchni 10,33 ha, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale oraz integralnych części uchwały: rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Przedmiot i granice planu określono na podstawie uchwały Nr XXIII.135.2012 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 września 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Szczecinowo (dz. o nr ewid. 135/2, 177/2 i część dz. o nr ewid. 137), gmina Stare Juchy.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią grunty rolne klasy III, IV i V, nieużytki i drogi, o następującej strukturze: S-RIVa - pow. 0,2700 ha, B-RIVa - pow. 0,4600 ha, RIVa - pow. 3,6642 ha, RIVb - pow. 1,3609 ha, RV- pow. 0,1000 ha, ŁIII - pow. 0,7200 ha, ŁIV - pow. 0,3300 ha, ŁV - pow. 0,1000 ha, PsIII - pow. 0,8400 ha, PsIV - pow. 1,5819 ha, N - pow. 0,4000 ha i dr - pow. 0,50 ha, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego.

2. Przeznaczone w planie grunty rolne na cele nierolnicze i nieleśne nie wymagają zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

§ 4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest w szczególności:

1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przy priorytecie zachowania i ochrony cennych ekosystemów;

2) uwzględnienie tendencji rozwojowych gminy, wynikających ze złożonych wniosków do planu;

3) zapewnienie rozwoju terenu zgodnie z kierunkami określonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy, przy uwzględnieniu ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wynikających z jego położenia w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego;

4) zapewnienie harmonijnego kształtowania struktury przestrzennej, uwzględniającego krajobraz przyrodniczy i kulturowy.

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML o odpowiedniej numeracji,

2) tereny zabudowy zagrodowej z usługami agroturystycznymi, oznaczone na rysunku planu symbolem RM/U o odpowiedniej numeracji,

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R o odpowiedniej numeracji,

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP o odpowiedniej numeracji,

5) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD,

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW o odpowiedniej numeracji,

7) teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDX.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wymienionym w § 1 są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice terenu objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) przeznaczenie terenów, określone symbolami literowymi,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Oznaczenia graficzne nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną lub orientacyjną.

§ 7. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej,

2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć granicę usytuowania ściany budynku, z pominięciem galerii, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejść do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.),

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzonej po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami, przejazdów - po obrysie wyższych kondygnacji,

4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, o którym mowa w § 3, pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

5) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę,

6) budynku rekreacji indywidualnej - należy przez rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o którym mowa w § 3, pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

7) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w § 3, pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

8) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i budynki inwentarskie wyłącznie w zakresie hodowli koni (stadnina) przy ograniczeniu pojemności hodowli do 10 DJP, wraz z budowlami rolniczymi,

9) usługach agroturystycznych - usługi służące rozwojowi turystyki wiejskiej, związane z obsługą agroturystów (osób przebywających w celach wypoczynkowych w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym lub warzywniczym), w zakresie wynajmowania pokoi, zapewnienia wyżywienia itp.,

10) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

12) infrastrukturze towarzyszącej - należy przez to rozumieć infrastrukturę (obiekty budowlane, urządzenia i przewody) ściśle związaną z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi, w szczególności: przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, dojazdy, dojścia, miejsca postojowe, obiekty związane z utrzymaniem porządku,

13) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

§ 8. 1. Ustala się tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, o łącznej powierzchni 3,40 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ML, 2ML.

2. Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej, to jest przeznaczona do okresowego wypoczynku.

3. Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:

1) zabudowa gospodarcza i garażowa,

2) infrastruktura towarzysząca, zieleń urządzona, obiekty małej architektury.

§ 9. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej z usługami agroturystycznymi, o łącznej powierzchni 2,13 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RM/U, 2RM/U, 3RM/U.

2. Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych.

3. Dla przedmiotowych terenów ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:

1) usługi agroturystyczne,

2) infrastruktura towarzysząca, zieleń urządzona, obiekty małej architektury.

§ 10. 1. Ustala się tereny rolnicze, o łącznej powierzchni 2,88 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: tereny rolnicze, zagospodarowane głównie uprawami rolnymi z dopuszczeniem warzywnictwa i ogrodnictwa.

§ 11. 1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, o łącznej powierzchni 0,83 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: tereny dostępu do wód publicznych, o funkcji rekreacyjnej i ochronnej, planowane głównie do zagospodarowania zielenią.

§ 12. 1. Ustala się teren drogi publicznej o powierzchni 0,50 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KD.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren służące do obsługi komunikacyjnej terenów przyległych i sąsiednich.

§ 13. 1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, o łącznej powierzchni 0,56 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: tereny służące do obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenów przyległych i sąsiednich.

§ 14. 1. Ustala się teren ciągu pieszego o powierzchni 0,03 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KDX.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren służący do komunikacji pieszej, rekreacji oraz obsługi infrastrukturalnej terenów sąsiednich.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 15. 1. Ustalenia dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ML, 2ML:

1) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu,

2) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, w tym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

3) maksymalna wysokość kalenicy dachu budynku, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: 10 m,

4) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 350 ÷500 ; układ głównych kalenic dachowych budynków rekreacji indywidualnej w przybliżeniu równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, z której odbywa się zjazd na działki, z dopuszczeniem wyjątku oznaczonego na rysunku planu,

5) szerokość elewacji budynku od strony frontu działki uzależniona jest od zachowania minimalnej odległości budynku od granicy z sąsiednią działką budowlaną, która wynosi:

a) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

b) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy,

6) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 0,30,

7) minimalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: nie ustala się,

8) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni działki.

§ 16. 1. Ustalenia dla terenów zabudowy zagrodowej z usługami agroturystycznymi, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM/U, 2RM/U, 3RM/U:

1) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu,

2) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym, w tym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

3) maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu przed głównym wejściem do budynku: 12 m,

4) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą główną, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale: 30o ÷ 50o ; w przypadku zastosowania dachów mansardowych dopuszcza się nachylenie połaci dachowych do 65o ,

5) szerokość elewacji budynku od strony frontu działki uzależniona jest od zachowania minimalnej odległości budynku od granicy z sąsiednią działką budowlaną, która wynosi:

a) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

b) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy,

6) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 0,40,

7) minimalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: nie ustala się,

8) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki.

§ 17. 1. Ustalenia dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R:

1) tereny użytkowane rolniczo: uprawy rolne z dopuszczeniem warzywnictwa i ogrodnictwa,

2) mając na uwadze art. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), dopuszcza się budowę stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,

3) obowiązuje ochrona zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych oraz zachowanie śródpolnych zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, wynikające z ustaleń uchwały nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1295 z dnia 14 czerwca 2011r.),

4) zakazuje się grodzenia terenu 1R w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu jeziora Szóstak.

§ 18. 1. Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP:

1) zagospodarowanie terenów zielenią o charakterze rekreacyjnym i ochronnym dla wód jeziora Szóstak; obowiązuje ochrona zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wynikająca z ustaleń uchwały powołanej w pkt 6,

2) obowiązuje zachowanie śródpolnych zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, wynikająca z ustaleń uchwały powołanej w pkt 6,

3) dopuszcza się urządzenie plaży,

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80% powierzchni terenu,

5) zakazuje się grodzenia terenów 1ZP i 2ZP w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu jeziora Szóstak,

6) w granicach terenu 1ZP i 2ZP obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, zgodnie z uchwałą Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1295 z dnia 14 czerwca 2011r.) z wyjątkami powołanymi w cytowanej uchwale,

7) przy realizacji i użytkowaniu plaży oraz dostępu do wód publicznych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kąpieliska (na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP) należy uwzględnić wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczące:

a) minimalnej jakości wody w kąpielisku,

b) bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się.

§ 19. 1. Ustalenia dla terenu drogi publicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KD:

1) droga publiczna powiatowa, w granicach planu i w chwili sporządzania planu posiadająca klasę L (lokalna),

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 23 m ÷ 25 m,

3) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą na zasadach określonych w przepisach odrębnych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwolą,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§ 20. 1. Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW:

1) teren 1KDW: droga wewnętrzna, przeznaczona do obsługi terenów przyległych i sąsiednich,

a) minimalna szerokość pasa drogowego: 7 m,

b) droga zakończona placem nawrotowych o wymiarach minimum 12,5 m na 12,5 m,

c) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków w odległości 5 m od granic terenu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2) teren 2KDW: droga wewnętrzna, przeznaczona do obsługi terenów przyległych i sąsiednich, spełniająca wymagania drogi pożarowej,

a) minimalna szerokość pasa drogowego: 10 m;

b) droga zakończona placem nawrotowych o wymiarach minimum 20 m na 20 m oraz placem nawrotowych o wymiarach minimum 12,5 m na 12,5 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

c) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych budynków w odległości odpowiednio 5 m (dotyczy budynków realizowanych na terenach: 1ML, 2ML) i 16 m (dotyczy budynków realizowanych na terenie 3RM/U) od granic terenu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

3) w pasach drogowych dróg wewnętrznych planuje się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się urządzenie dróg w formie ciągów pieszo-jezdnych, bez wyodrębnienia jezdni i chodników.

§ 21. 1. Ustalenia dla terenu ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDX:

1) ciąg pieszy, służący obsłudze terenu 1ZP,

2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 4 m.

§ 22. 1. Ustalenia dotyczące podziałów nieruchomości dla całego obszaru objętego planem:

1) każda z wydzielanych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej: bezpośredni lub poprzez drogę wewnętrzną wyznaczoną w planie,

2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej pod zabudowę rekreacji indywidualnej: 1500 m2; minimalna szerokość frontu działki: 21 m, z wyjątkiem działki przyległej do placu nawrotowego drogi 2KDW, której szerokość fontu planowana jest mniejsza,

3) maksymalna ilość działek wydzielanych pod zabudowę rekreacji indywidualnej, położonych w granicach terenów 1ML i 2ML: 20 sztuk,

4) minimalna powierzchnia działki wydzielanej pod zabudowę zagrodową z usługami agroturystycznymi: 3000 m2; minimalna szerokość frontu działki: 40 m, z wyjątkiem działki przyległej do placu nawrotowego drogi 2KDW, której szerokość fontu planowana jest mniejsza,

5) dopuszcza się wydzielenie działek położonych jednocześnie na terenach RM/U i R o odpowiedniej numeracji, przy zapewnieniu minimalnej ich powierzchni 3000 m2,

6) dopuszcza się podział nieruchomości w sposób inny niż wymieniony poprzednich punktach, w celu regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami lub w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości (podział umożliwiający racjonalne zagospodarowanie nieruchomości sąsiednich),

7) w przypadku zmiany numerów działek ewidencyjnych objętych planem - odpowiednie ustalenia planu należy dostosować do zmienionej numeracji, co nie wymaga przeprowadzania procedury zmiany planu,

8) dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu - jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowią inaczej - należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 23. 1. Zabudowa winna skalą i formą harmonizować z otoczeniem i krajobrazem, a architektura wznoszonych budynków nawiązywać do tradycyjnych form zabudowy wiejskiej i podmiejskiej.

2. Obowiązuje zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorze innym niż w odcieniach czerwieni i brązu.

3. Lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 24. 1. Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, określone w uchwale Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1295 z dnia 14 czerwca 2011r.), a w szczególności zakaz likwidacji naturalnych zbiorników wodnych, zakaz likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych oraz zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkami powołanymi w ww. uchwale.

2. Plan przyjmuje następujące kwalifikacje terenów w zakresie ochrony przed hałasem:

1) wskazane w planie tereny zabudowy rekreacji indywidualnej i zieleni urządzonej, należy traktować jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) wskazane w planie tereny zabudowy zagrodowej z usługami agroturystycznymi, należy traktować jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3. Wprowadza się zakazy:

1) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,

2) gromadzenia i składowania odpadów nie związanych ze zwykłym użytkowaniem nieruchomości,

3) stosowania żużla do ulepszania nawierzchni dróg.

4. Wprowadza się obowiązek:

1) stosowania technologii bezpiecznych dla środowiska a w szczególności chroniących przed zanieczyszczeniem: grunt, wody podziemne i powierzchniowe,

2) ograniczenia szkodliwych emisji do powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w kotłowniach indywidualnych ekologicznych, przyjaznych środowisku paliw i nośników energii,

3) zachowania reżimów wynikających z położenia terenu na obszarze zlewni pojeziernej, a w szczególności poprzez podłączenie projektowanych budynków do gminnej sieci wodociągowej i docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§ 25. 1. Na terenie objętym planem znajduje się obiekt zabytkowy, ujęty w ewidencji zabytków: aleja przydrożna drogi powiatowej. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej alei przydrożnej są zadrzewienia, jako obiekty typowe do ochrony krajobrazowej.

2. Na terenie objętym planem nie występują tereny górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

3. Na terenie objętym planem nie występują ujęcia wód podziemnych z ustanowionymi strefami ochronnymi ani też strefy ochronne ustanowione dla ujęć wód.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 26. 1. Teren objęty planem posiada dostęp do drogi publicznej.

2. Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem projektuje się w oparciu o drogę publiczną powiatową, drogi wewnętrzne i ciąg pieszy, wyznaczone w granicach planu.

3. Potrzeby parkingowe należy zabezpieczyć poprzez realizację miejsc postojowych:

1) na terenach: 1ML i 2ML, przyjmując minimum dwa miejsca postojowe (w tym w pomieszczeniach garażowych) na jednej działce budowlanej,

2) na terenach: 1RM/U, 2RM/U i 3RM/U, stosownie do przyjętego programu użytkowego, lecz nie mniej niż po dwa miejsca postojowe (w tym w pomieszczeniach garażowych) na jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek z pokojami gościnnymi - pokojami na wynajem.

§ 27. 1. Zasilanie w energię elektryczną planowanych inwestycji należy zapewnić z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, poprzez budowę sieci, przyłączy i urządzeń niskiego i ewentualnie średniego napięcia.

2. Linie elektroenergetyczne w granicach planu należy projektować przede wszystkim z rozprowadzeniem na terenach dróg wewnętrznych. Dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenach 1ML, 2ML, 1RM/U, 2RM/U i 3RM/U.

3. Dopuszcza się realizację stacji transformatorowej alternatywnie:

- na terenie 2RM/U, w sąsiedztwie działki oznaczonej nr ewid. 177/1, przyległej do terenu objętego planem i drogi publicznej powiatowej (terenu KD), przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych,

- na terenie 1RM/U, w sąsiedztwie skrzyżowania dróg: publicznej powiatowej (teren KD) i wewnętrznej (teren 1KDW), przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych,

- na terenie 1ML, w sąsiedztwie skrzyżowania dróg: publicznej powiatowej (teren KD) i wewnętrznej (teren 2KDW), przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

§ 28. 1. Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącej sieci wodociągowej DN160, poprzez budowę nowych odcinków sieci, przyłączy i urządzeń.

2. Sieć wodociągowa powinna spełniać przewidziane prawem wymagania przeciwpożarowe.

3. Nowe odcinki sieci wodociągowej w granicach planu należy projektować przede wszystkim z rozprowadzeniem na terenach dróg wewnętrznych. Dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń wodociągowych na terenach 1ML, 2ML, 1RM/U, 2RM/U i 3RM/U.

4. Dopuszcza się wykonanie dodatkowych ujęć wody przeznaczonych na potrzeby pielęgnacji zieleni lub awaryjnego zaopatrzenia w wodę projektowanego zespołu zabudowy.

5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu planowanych inwestycji planuje się docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, w oparciu o system grawitacyjny i/lub grawitacyjno-tłoczny.

6. Sieć kanalizacyjną w granicach planu należy projektować przede wszystkim na terenach dróg wewnętrznych. Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenach 1ML, 2ML, 1RM/U, 2RM/U i 3RM/U.

7. Do czasu zakończenia inwestycji umożliwiających podłączenie projektowanych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Juchy, dopuszcza się tymczasowe odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników na ścieki, zlokalizowanych w granicach działek budowlanych, z wywozem ścieków do oczyszczalni. Jeżeli pozwolą na to warunki gruntowo-wodne, na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową z usługami agroturystycznymi, dopuszcza się budowę przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków.

8. Po zrealizowaniu planowanych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych podłączenie poszczególnych nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będzie obowiązkowe.

§ 29. 1. Odprowadzenie wód opadowych należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych nie pochodzących z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych dla potrzeb pielęgnacji terenów zielonych na własnej posesji.

§ 30. Dopuszcza się budowę sieci, przyłączy i urządzeń gazowych.

§ 31. 1. Podłączenie planowanych budynków do sieci telefonicznej, teleinformatycznej, telewizji kablowej i innych usług związanych z przekazywaniem informacji należy realizować w oparciu o budowę odpowiednich urządzeń i sieci.

2. Linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem przede wszystkim w pasach drogowych dróg wewnętrznych. Dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 1ML, 2ML, 1RM/U, 2RM/U i 3RM/U.

§ 32. Zaopatrzenie planowanej zabudowy w energię cieplną planuje się z indywidualnych źródeł ciepła pracujących w oparciu o ekologiczne i przyjazne środowisku paliwa i nośniki energii, takie jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biomasa, kolektory słoneczne, pompy ciepła itp. Dopuszcza się ogrzewanie kominkowe.

§ 33. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi, kanalizacyjnymi i wodociągowymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 34. Zagospodarowanie odpadów winno odbywać się na zasadach określonych w planie gospodarki odpadami. Tymczasowe gromadzenie odpadków stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 35. Na terenie objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, z wyjątkiem terenu drogi publicznej, oznaczonego symbolem KD.

Rozdział 9.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 36. Ze względu na uwzględnienie w planie przebiegu granic działek ewidencyjnych i istniejący w chwili sporządzania planu ich stan władania, nie ustala się warunków scalania i podziałów nieruchomości. Zasady podziału nieruchomości określane są w § 22.

Rozdział 10.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 37. 1. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegu jeziora Szóstak i innych zbiorników wodnych, zgodnie z uchwałą nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1295 z dnia 14 czerwca 2011r.) z wyjątkami powołanymi w cytowanej uchwale.

2. W granicach terenu objętego planem występują rurociągi drenarskie, będące urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych. Realizacja zabudowy kolidującej z urządzeniami melioracyjnymi, których funkcjonowanie wpływa na działki sąsiednie, wymaga ich przebudowy, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. W przypadku przerwania rurociągów drenarskich należy je połączyć w celu zachowania drożności spływu wód. Orientacyjną lokalizację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w postaci rurociągów drenarskich oznaczono na rysunku planu, na podstawie kopii map poinwestycyjnych w skali 1:2000, otrzymanych od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Ełku, przy piśmie nr MUW.DE-6011/347/2012 z dnia 25.10.2012r.

3. Ograniczenia w zabudowie pozostałych terenów opisano w rozdziale 3.

Rozdział 11.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 38. 1. Oświetlenie zewnętrzne (np. dróg, budynków) należy przystosować do wygaszania.

1. Parametry techniczne dróg, dojazdów, bram należy dostosować dla potrzeb ewakuacji i ratownictwa.

Rozdział 12.
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 39. Teren objęty planem może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 40. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 %.

Rozdział 14.

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy


Stanisław Piela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.241.2013
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVI.241.2013. z dnia 28 sierpnia 2013r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.241.2013
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.241.2013

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama