reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-33(17)/2013/329/XIII/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 października 2013r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy:

z dnia 31 maja 2013 r.

Miejska Energetyka Cieplna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Mrągowie

zwanego w dalszej części decyzji„Przedsiębiorstwem”

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę (trzynastą) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 października 2014 r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/82/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/88/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami),

w dniu 3 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzynastej  taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej„Prezesem URE”trzykrotnie wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło. W trakcie trwającego postępowania administracyjnego Prezes URE dwukrotnie przedłużał termin do udzielenia odpowiedzi na wezwania kierowane do Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej„ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji„rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność (§ 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia taryfowego). Kwota uzasadnionych kosztów planowanych została określona zgodnie z § 12 tego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać  wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o., Os. Parkowe 2 , 11-700 Mrągowo

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

3)a/a


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 29 maja 2013 r. na rachunek:
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Główny specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Bogdan Prejzner


MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Spółka z o.o.

Os. Parkowe 2

11-700 Mrągowo

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA   STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 14 października  2013 r.

nr OGD–4210–33(17)/2013/329/XIII/BP

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2013 r.

SPIS TREŚCI

                                                                                                                                                          strona

CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.                                                                      3

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.                            4

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.                                                                                                                5

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i  stawek opłat.                                                                                    5

CZĘŚĆ  V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.                                                                                    7

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.                                                                                    7

                           

CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

  1. A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059
z późn. zm.),

rozporządzenie taryfowe rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia  2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem
i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, zwana dalej MEC Mrągowo;

ustawa o efektywności energetycznej – ustawa z dnia 16 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 54, poz. 551 z późn. zm.),

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym;

odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

  1. B. Użyty w taryfie skrót oznacza:

KR – Kotłownia Rejonowa - źródło ciepła zlokalizowane w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4B,
w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego).

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

MEC Mrągowo prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

wytwarzania ciepła Nr WCC/82/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r. (zmienionej
późniejszymi decyzjami),

przesyłania i dystrybucji ciepła  Nr PCC/88/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września  1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami).

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA  A     - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest
do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MEC Mrągowo oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA  B    - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest
do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez MEC Mrągowo.

GRUPA  C  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest
do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez MEC Mrągowo oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA  D  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest
do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez  MEC Mrągowo.

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1.  Ceny i stawki opłat

grupa

odbiorców

cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi 

przesyłowe

stała

zmienna

roczna

rata        miesięczna

roczna

rata      miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

A

80 829,48

6 735,79

26,83

26,27

31 830,34

2 652,53

9,65

B

80 829,48

6 735,79

26,83

26,27

37 088,65

3 090,72

14,09

C

80 829,48

6 735,79

26,83

26,27

21 774,26

1 814,52

9,09

D

80 829,48

6 735,79

26,83

26,27

47 186,41

3 932,20

15,12

4.2.    Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

przyłącze z rur preizolowanych

Za 1 mb przyłącza

Na terenie bez nawierzchni utwardzonej

Na terenie z nawierzchnią utwardzoną

(zł/mb przyłącza)

Dn=25/90

112,60

155,91

Dn=32/110

123,31

166,60

Dn=40/110

131,89

175,19

Dn=50/125

151,09

196,21

Dn=65/140

164,17

209,29

Dn=80/160

182,82

229,77

Dn=100/200

195,08

242,03

Dn=125/225

237,06

285,82

Dn=150/250

242,60

291,37

Mając na uwadze wynikający z art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej obowiązek
w zakresie uzyskania przez MEC Mrągowo i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej, odbiorców końcowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej obciąża się stawką opłaty skalkulowanej w oparciu o koszty realizacji tego obowiązku w wysokości 0,25 zł/GJ, która będzie doliczana do ceny ciepła.

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2.   W przypadkach:

  1. niedotrzymania przez MEC Mrągowo standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
  3. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  4. nielegalnego pobierania ciepła,

  stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i  stawek opłat.

MEC Mrągowo wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

                                                                                                                  DYREKTOR ZARZĄDU

                                                                                                               

                                                                                                                mgr inż Zbigniew Kaszałowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama