| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 594 z późniejszą zmianą1)) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami3)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z zastrzeżeniem § 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Susz w wysokości 18,00 zł.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) przy sprzedaży z koszyka, z ręki, wiadra, skrzynki, wózka ręcznego - 5 zł;

2) podczas imprez okolicznościowych, organizowanych na terenie miasta Susz, takich jak festyny, "Dni Susza", Triathlon, itp.:

a) stoisko gastronomiczne - 50 zł;

b) stoisko z artykułami spożywczo - przemysłowymi - 30 zł;

c) stoisko z piwem - 100 zł;

d) stoisko z artykułami spożywczymi typu przekąskowego ( prażona kukurydza, lody, wata cukrowa,itp.) - 30 zł;

e) obiekty służące rozrywce, typu: trampoliny, zjeżdżalnie, strzelnice itp. - 50 zł;

f) zespoły obiektów służące rozrywce typu - " wesołe miasteczko", cyrk itp. - 100 zł.

§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w trakcie dożynek na terenie Gminy Susz.

§ 4. 1. Opłatę targową osoby obowiązane uiszczają każdego dnia, w którym dokonują sprzedaży na targowisku w wysokości dziennej stawki.

2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 6. 1. Inkasentem upoważnionym do poboru opłaty targowej jest Pani Leokadia Barańska, której ustala sie wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej kwoty z tym, że wynagrodzenie w okresie 27.X - 01.XI z tytułu poboru opłaty przy ul. Pieniężnego w Suszu (przy cmentarzu) wynosi 70% zainkasowanej kwoty.

2. Inkasent, o którym mowa w ust. 1 rozlicza się z pobranej opłaty targowej, wpłacajac ją jednorazowo w kasie Urzędu Miejskiego w Suszu w terminie 7 dni od dnia jej pobrania.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Skolimowski

1) zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r).; 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2009 r. Nr 215 poz. 1674; z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »