| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/258/2013 Rady Gminy Ostróda

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])); art. 5 ust. 1, ust. 2 i ust.3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[2]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[3])), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda:

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

I STREFA PODATKOWA

II STREFA PODATKOWA

III STREFA PODATKOWA

Stawka w

Stawka w

Stawka w

I. OD GRUNTÓW - od 1 m2 powierzchni

1.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,76

0,72

0,70

2.

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,36

4,36

4,36

3.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,17

0,14

0,12

II. OD BUDYNKÓW LUB ICHCZĘŚCI - od 1 m2pow. użytkowej

1.

mieszkalnych

0,69

0,66

0,63

2.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

19,22

18,98

18,63

3.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,27

10,12

10,07

4.

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,37

4,32

4,29

5.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,57

3,53

3,51

III. OD BUDOWLI

2% ich wartości

2% ich wartości

2% ich wartości

§ 2. Sołectwa wchodzące w skład poszczególnych stref określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle, wykorzystywane na:

1)działalność związaną z ochroną przeciwpożarową w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),

2)działalność kulturalną, prowadzoną w formach określonych ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

3)działalność w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

1)grunty zajęte pod cmentarze,

2)grunty, budynki lub ich części, budowle stanowiące mienie komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), które nie zostały przekazane innym podmiotom (osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) we władanie.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie obejmują nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/81/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmiń.-Mazur. z 2012 r. poz. 127 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda


Andrzej Wiczkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/258/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2013 r.

I STREFA

II STREFA

III STREFA

1.GÓRKA
2.IDZBARK
3.KAJKOWO
4.KĄTNO
5.LICHTAJNY
6.LUBAJNY
7.MIĘDZYLESIE
8.MORLINY
9.STARE JABŁONKI
10.TYROWO
11.WAŁDOWO
12.ZWIERZEWO

1.BRZYDOWO
2.GRABIN
3.LIPOWO
4.ORNOWO
5.OSTROWIN
6.RESZKI
7.SAMBOROWO
8.SMYKÓWKO
9.SZYLDAK
10.TURZNICA
11. WIRWAJDY

1.DURĄG
2.DZIADYK
3.GIERŁOŻ
4.GIĘTLEWO
5.GLAZNOTY
6.KLONOWO
7.NAPROM
8.PIETRZWAŁD
9.RUDNO
10.WYGODA
11.WYSOKA WIEŚ


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

[3]) Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378 oraz M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755 i Nr 75, poz. 950; z 2011 r. Nr 95, poz. 961 i poz. 962 oraz z 2012 r. poz. 587 i 743.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »