| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/350/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/288/05 z dnia 13 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705. Z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149 poz. 887 i Nr 205, poz. 206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013r. poz. 827) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. Nr 56, poz. 787) zmienionej:

1) uchwałą Nr XLVI/299/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. Nr 81, poz. 1122);

2) uchwałą Nr XLVIII/311/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. Nr 95, poz. 1277);

3) uchwałą Nr LVII/364/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. Nr 213, poz. 2306);

4) uchwałą Nr LII/311/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz. U. Woj. Warm. - Maz., poz. 2393) wprowadza się następujące zmiany:

2. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn stanowiącej załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn:

1) W § 3 skreśla się punkt 6;

2) § 7 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: pomoc materialna w formach, o których mowa w § 6 pkt 3 i 4, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich imiennych: rachunków, faktur i innych dowodów wpłaty potwierdzających poniesione wydatki, w formie gotówkowej wypłaty z kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie lub przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców lub opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia.

3) Po § 7 pkt 3 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu: "Katalog wydatków kwalifikowanych do otrzymania stypendium szkolnego, określa Zarządzeniem Burmistrz Miasta Kętrzyn".

4) § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego".

5) § 14 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie


Stanisław Wachnik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »