| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI-301/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa ,,Obszar A' w gminie Olsztynek

Na podstawie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647, poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i 645) oraz uchwały nr X-92/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa ,,Obszar A'' w gminie Olsztynek oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olsztynek, Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa ,,Obszar A'' w gminie Olsztynek zwany dalej planem.

2. Przedmiot i granice planu określa uchwała nr X-92/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa ,,Obszar A'' w gminie Olsztynek.

§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiących załącznik nr 3.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:

1) rozdział 1. - ustalenia wstępne;

2) rozdział 2. - ustalenia ogólne;

3) rozdział 3. - ustalenia szczegółowe;

4) rozdział 4. - ustalenia końcowe.

§ 3. 1. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekraczać żaden element budynku;

2) wysokość budynku - jest to wysokość określona w metrach, mierzona od poziomu terenu, w najwyższym jego punkcie przylegającym bezpośrednio do obrysu budynku, do kalenicy;

3) teren - oznacza teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenia: numer porządkowy, symbol literowy oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej uchwale;

4) zabudowa adaptowana - są to budynki, dla których dopuszcza się wykonanie wszelkich prac budowlanych zgodnie z ustaleniami planu;

5) zabudowa nowa - są to obiekty budowlane, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po wejściu w życie planu;

6) istniejący podział geodezyjny - jest to podział, na który wydano prawomocną decyzją podziałową przed wejściem w życie planu;

7) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy - jest to stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce do powierzchni działki budowlanej;

8) szyld - za szyld uważa się jedno lub dwustronny, płaski znak zawierający wyłącznie logo i nazwę firmy bądź informacje o rodzaju prowadzonej działalności;

9) reklama - za reklamę uważa się płaskie znaki oraz przestrzenne instalacje, w tym ekrany LED, związane z promowaniem działalności gospodarczej, produktów, usług, imprez, nie będące szyldami;

10) intensywność zabudowy - wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a w razie ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 4. 1. Ustalenia ogólne planu określają:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. Ustalenia szczegółowe planu określają:

1) przeznaczenie terenów;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

3) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

4) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

3. Przedmiotem ustaleń planu są następujące przeznaczenia terenów:

a) teren zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczony symbolem PU,

b) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,

c) teren leśny oznaczony symbolem ZL,

d) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem Z,

e) teren cmentarza wojennego oznaczony symbolem ZCz,

f) teren urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej oznaczony symbolem K,

g) teren drogi publicznej klasy ekspresowej oznaczony symbolem KDS,

h) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KDL,

i) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDD,

j) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.

4. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują ustalenia ogólne i szczegółowe.

5. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązujące:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) linie podziału wewnętrznego;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) oznaczenia przeznaczenia terenów składające się z liczb i liter, które określają:

a) kolejny porządkowy numer terenu określonego liniami rozgraniczającymi - oznaczenia cyfrowe;

b) symbol przeznaczenia - oznaczenie literowe jak w §4 ust.3 .

6) Oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych:

a) granica zasięgu powierzchni ograniczającej wysokość zabudowy i obiektów naturalnych.

§ 5. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

2) obszary wymagające przekształceń i rekultywacji.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 6. Zasady ochrony i ukształtowania ładu przestrzennego:

1) celem ustalenia przeznaczenia terenów objętych planem, jest stworzenie obszaru aktywizacji gospodarczej gminy Olsztynek;

2) w granicach planu, w oparciu o określone w jego przepisach zasady, realizowane mają być wszelkie formy aktywności gospodarczej, w szczególności: centra logistyczne, zakłady produkcyjne i usługowe, obiekty usług hotelarskich, magazyny, składy itp.;

3) przy podziałach nieruchomości, obowiązują parametry i zasady określone w §12 pkt 2 uchwały;

4) działki o powierzchni mniejszej niż minimalna, określona w ustaleniach planu, które zostały wydzielone przed wejściem w życie planu, traktuje się jako budowlane i dopuszcza się ich zabudowę, zgodnie z przeznaczeniem terenu, parametrami określonymi w planie i warunkami technicznymi określonymi w przepisach odrębnych;

5) działki, których powierzchnia, w wyniku wydzielenia terenu pod inwestycje celu publicznego bądź drogi wewnętrzne po uchwaleniu planu, będzie mniejsza niż powierzchnia określona §12, pkt 2, traktuje się jak budowlane i dopuszcza się ich zabudowę, zgodnie z przeznaczeniem terenu, parametrami określonymi
w planie i warunkami technicznymi określonymi w przepisach odrębnych;

6) ustala się następujące zasady umieszczania reklam i szyldów:

a) na całym terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację szyldów oraz reklam wolnostojących,

b) dopuszcza się umieszczanie okazjonalnych reklam w formie bannerów i przenośnych nośników informacyjnych związanych z okolicznościowymi imprezami, na okres nie dłuższy niż 21 dni;

7) na całym obszarze objętym planem zakazuje się:

a) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas budowy,

b) wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych na terenach oznaczonych symbolem PU,

c) wznoszenia ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych na terenach oznaczonych symbolem U,

d) lokalizacji usług oświaty, wychowania, kultury i opieki społecznej.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze objętym planem nie występują prawne formy ochrony przyrody, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zagospodarowaniu terenów przewidzianych pod zainwestowanie uwzględnić istniejący drzewostan jako zieleń biologicznie czynną;

3) udział zieleni biologicznie czynnej w projektowanym zainwestowaniu określa się w ustaleniach szczegółowych do poszczególnych terenów;

4) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji biogazowni i farm wiatrowych.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w granicach obszaru objętego planem znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską:

a) cmentarz wojskowy (duża mogiła zbiorowa) wpisany do rejestru zabytków decyzją KL-5358-69/87,
7 października 1987 r.,

b) cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej wpisany do rejestru zabytków decyzją KL-5358-68/87,
7 października 1987 r.,

2) obiekty wymienione w pkt 1, wpisane są do gminnej ewidencji zabytków;

3) zasady ochrony obiektów wymienionych w pkt 1, jak w ustaleniach szczegółowych;

4) w granicach obszaru objętego planem nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

1) przestrzeń publiczną stanowią:

a) tereny dróg publicznych klasy ekspresowej KDS, lokalnej KDL i dojazdowej KDD,

b) teren cmentarza wojennego oznaczony symbolem ZCz;

2) wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w ustaleniach szczegółowych planu.

§ 10. Granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także terenów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 22ZCz podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych - obowiązują przepisy §8 pkt 1, 2 i 3 planu;

2) na obszarze objętym planem nie występują:

a) tereny górnicze,

b) obszary zagrożone powodzią,

c) obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) na części obszaru objętego planem (teren 12PU) obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy i obiektów naturalnych, wynikające z przepisów odrębnych dotyczących warunków technicznych jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska;

2) na rysunku planu wniesiono granicę zasięgu powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych; powierzchnie ograniczające przyjęto dla lotniska kategorii 4D.

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) plan nie wyznacza terenów do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości;

2) w przypadku podjęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości obowiązują następujące parametry:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi: na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej - 5000 m2, na terenach zabudowy usługowej - 2000 m2,

b) nie ustala się maksymalnej powierzchni działek budowlanych.

3) parametry podziałów nie obowiązują dla działek wydzielanych w całości pod drogi;

4) przy wydzielaniu działek geodezyjnych pod lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, dopuszcza się działki o dowolnej powierzchni i froncie.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. w rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:

a) obsługę komunikacyjną obszaru przyległego do drogi ekspresowej nr 7 i nr 51 zapewnić drogami lokalnymi 01KDL, 02KDL, 03KDL oraz dojazdowymi i wewnętrznymi,

b) powiązanie z miastem Olsztynek drogą lokalną 01KDL,

c) włączenie komunikacyjne do drogi krajowej poprzez najbliższy węzeł drogowy ,,Olsztynek - Zachód'',

d) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach działek przeznaczonych pod inwestycje,

e) miejsca postojowe należy zapewnić w liczbie wymaganej od specyfiki inwestycji, lecz nie mniej niż: 3 miejsca postojowe na lokal usługowy dla funkcji usługowej, 35 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych dla funkcji produkcyjno-usługowej,

f) przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach dostosować do ruchu niepełnosprawnych.

2. w zakresie infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

a) odprowadzanie ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków; wyklucza się inne sposoby utylizacji ścieków, w tym zbiorniki bezodpływowe,

b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

c) ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów utwardzonych należy odprowadzić poprzez sieć kanalizacji deszczowej, po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych, do rzeki Jemiołówki lub Młynówki,

d) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wody deszczowe zagospodarować na terenie własnej działki,

e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zgodnie z planem,

f) do czasu realizacji sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz ze źródeł indywidualnych,

g) zachować normatywne odległości sieci gazowych od innych sieci i obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych,

i) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych zgodnie
z planem oraz przepisami odrębnymi,

j) linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne nn należy realizować jako podziemne,

k) istniejące sieci infrastruktury technicznej kolidujące z przyszłym zainwestowaniem należy przebudować zgodnie z planem i przepisami odrębnymi,

l) sieci infrastruktury technicznej lokalizować w pasach drogowych dróg: lokalnych, dojazdowych
i wewnętrznych,

m) nakaz zabezpieczenia miejsc pod lokalizację szczelnych kontenerów lub pojemników do czasowego gromadzenia odpadów w granicach działek, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu zainwestowania terenów zgodnie z przeznaczeniem, należy użytkować w sposób dotychczasowy;

2) nie ustala się terminów czasowych realizacji inwestycji objętych planem.

§ 15. Granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

1) na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, przeznacza się:

a) tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

b) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

c) tereny urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 16. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych symbolami PU i U ustala się stawkę procentową 30%;

2) dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową 0,1%.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 5PU, 6PU, 7PU, 8PU, 9PU, 10PU.

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych;

2) dopuszcza się obiekty wyższe uzasadnione technologicznie z zastrzeżeniem §11;

3) forma dachów - dowolna;

4) w przypadku zastosowania dachów spadowych, pokrycie w kolorze ceglastej czerwieni lub grafitowym;

5) spadków dachu nie ustala się;

6) kolorystyka tynkowanych powierzchni winna być pastelowa;

3. Zasady zagospodarowania terenów.

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 5000 m2, zgodnie z §12 pkt 2 lit. a;

2) front działki nie może być mniejszy niż 50,0 m;

3) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy działki budowlanej od 0,2 do 0,5;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;

5) budynki winny być usytuowane jedną z elewacji równolegle do linii rozgraniczającej drogi, z której działka ma dojazd;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej dróg:

a) publicznych klasy lokalnej 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) publicznej klasy lokalnej poza obszarem opracowania - 10,0 m;

c) publicznej klasy dojazdowej - 8,0 m,

d) wewnętrznych - 8,0 m;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi ekspresowej nr 51 - 20,0 m jak na rysunku planu;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenu leśnego - 12,0 m;

9) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w liczbie zgodnej z §13 pkt 1 lit. e;

10) dostępność komunikacyjna z dróg lokalnych, dróg dojazdowych i wewnętrznych;

11) dopuszcza się wydzielenie nowych dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m.

§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 11PU, 12PU, 13PU, 14PU.

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;

2) dla zabudowy adaptowanej i nowej obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych;

b) dopuszcza się obiekty wyższe uzasadnione technologicznie z zastrzeżeniem §11;

c) forma dachów - dowolna;

d) w przypadku zastosowania dachów spadowych, pokrycie materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni lub grafitowym;

e) spadków dachu nie ustala się;

f) kolorystyka tynkowanych powierzchni winna być pastelowa;

3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 5000 m2, zgodnie z §12 pkt 2 lit. a;

2) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy działki budowlanej od 0,2 do 0,5;

3) front działki nie może być mniejszy niż 50,0 m;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;

5) dla terenu 13PU ustala się wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjnej od cmentarza o szerokości min. 15,0 m;

6) budynki winny być usytuowane jedną z elewacji równolegle do linii rozgraniczającej drogi, z której działka ma dojazd;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg:

a) publicznej klasy lokalnej 01KDL - 15,0 m dla terenów 11PU, 12PU i 13PU,

b) publicznej klasy lokalnej 02KDL i 03KDL - 10,0 m,

c) publicznej klasy lokalnej 019KDL (częściowo poza granicami planu) - 10,0m,

d) dróg wewnętrznych od 6,0 m do 8,0 m;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenu cmentarza - 20,0 m;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenu leśnego - 12,0 m;

10) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w liczbie jak w §13 pkt 1 lit. e;

11) dostępność komunikacyjna z dróg lokalnych i wewnętrznych;

12) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m.

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 15PU.

1. Przeznaczenie - teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;

2) dla zabudowy adaptowanej i nowej obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych,

b) dopuszcza się obiekty wyższe uzasadnione technologicznie z zastrzeżeniem §11,

c) forma dachów - dowolna,

d) w przypadku zastosowania dachów spadowych pokrycie materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni lub grafitowym,

e) spadków dachu nie ustala się,

f) kolorystyka tynkowanych powierzchni winna być pastelowa;

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 5000 m2, zgodnie z §12 pkt 2 lit. a;

2) front działki nie mniejszy niż 30,0 m;

3) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy działki budowlanej od 0,2 do 0,5;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;

5) budynki winny być usytuowane jedną z elewacji równolegle do istniejącej zabudowy;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg:

a) publicznej klasy lokalnej 02KDL - 10,0 m,

b) wewnętrznych - 8,0 m;

7) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w liczbie, jak w §13 pkt 1 lit. e;

8) dostępność komunikacyjna z drogi lokalnej i dróg wewnętrznych;

9) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m.

§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16U, 17U, 18U, 19U, 20U, 21U.

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową bez możliwości rozbudowy;

2) dopuszcza się przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy, w tym mieszkaniowej z przystosowaniem do projektowanej funkcji;

3) dopuszcza się usługi hotelarskie z wyjątkiem terenu 17U;

4) dopuszcza się zabudowę produkcyjną na terenie 19U;

5) dla zabudowy adaptowanej i nowej, w ramach projektowanej funkcji, obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b) dachy symetryczne o nachyleniu połaci 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) kolorystyka tynkowanych powierzchni winna być pastelowa.

3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2000 m2, zgodnie z §12 pkt 2 lit. a;

2) front działki nie może być mniejszy niż 30,0 m;

3) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy działki budowlanej od 0,05 do 0,3;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;

5) budynki winny być usytuowane jedną z elewacji równolegle do linii rozgraniczającej drogi, z której działka ma dojazd;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg:

a) publicznej klasy lokalnej 01KDL - od 10,0 m do 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) publicznej klasy lokalnej 02KDL - 10,0 m,

c) 016KDW - 10,0 m,

d) 017KDW - 6,0 m,

e) pozostałych dróg wewnętrznych - 8,0 m;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi ekspresowej nr 51 i nr 7 - 20,0 m jak na rysunku planu;

8) od pozostałych terenów nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

9) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w liczbie, jak w §13 pkt 1 lit. e;

10) dostępność komunikacyjna z dróg lokalnych, drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych;

11) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m.

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 22ZCz.

1. Przeznaczenie - teren cmentarza wojennego.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) w obrębie cmentarza obowiązuje ochrona układu przestrzennego (alei, układu kwater), ochrona zabytkowego drzewostanu, ochrona historycznych nagrobków i innych elementów małej architektury (ogrodzenie, pompy wodne, kaplice itp.);

2) w obrębie cmentarza zakazuje się zmiany układu przestrzennego (aleje, nasadzenia, kwatery) wycinki starodrzewiu, likwidacji elementów małej architektury oraz zabytkowych nagrobków;

3) wszelkie prace inwestycyjne dotyczące terenu cmentarza należy poprzedzić właściwą dokumentacją konserwatorską, prowadzącą do określenia uwarunkowań historycznych i możliwości dalszego użytkowania;

4) na wszelkie prace prowadzone w obrębie cmentarza należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 23Z.

1. Przeznaczenie - teren zieleni naturalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymać w dotychczasowym użytkowaniu;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń małej architektury.

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 24K.

1. Przeznaczenie - teren urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu.

1) dostępność z drogi publicznej klasy dojazdowej 03KDL.

§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 25ZL, 26ZL.

1. Przeznaczenie - tereny leśne.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

a) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych;

b) obowiązują przepisy ustawy o lasach.

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 01KDL.

1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym.

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 02KDL.

1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m.

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 03KDL.

1. Przeznaczenie - tereny drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m.

§ 28. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 04KDD.

1. Przeznaczenie - teren drogi publicznej klasy dojazdowej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 04KDD - 12,0 m.

§ 29. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 05KDW, 06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 010KDW, 011KDW, 012KDW, 013KDW, 014KDW, 015KDW.

1. Przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg 013KDW i 05KDW z poszerzeniem do istniejących podziałów geodezyjnych, lecz nie mniej niż:

a) 10,0 m dla drogi oznaczonej symbolem 013KDW,

b) 12,0 m dla drogi oznaczonej symbolem 05KDW;

2) szerokość w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych 06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW i 015KDW - 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) szerokość w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych 010KDW, 011KDW, 012KDW i 014KDW
- 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 016KDW.

1. Przeznaczenie - teren drogi wewnętrznej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m;

2) droga zakończona placem manewrowo zwrotnym.

§ 31. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 017KDW i 018KDW.

1. Przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m.

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 019KDL.

1. Przeznaczenie - tereny drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) poszerzenie istniejącej drogi lokalnej, znajdującej się poza granicami opracowania.

§ 33. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 020KDS, 021KDS, 022KDS, 023KDS.

1. Przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy ekspresowej.

2. Tereny stanowią części pasów drogowych węzła dróg krajowych S-7 i S-51.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Głowacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-301/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 października 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-301/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 października 2013 r.

Rozstrzygni ę cia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Miejska w Olsztynku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa ,,Obszar A'' w gminie Olsztynek rozstrzyga, co następuje: udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek oraz w obligatoryjnym terminie do składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące rozwiązań zawartych w projekcie ww. planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Głowacz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI-301/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 października 2013 r.

Rozstrzygnięci e o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale żą do zada ń w ł asnych gminy.

Rada Miejska w Olsztynku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sudwa ,,Obszar A'' w gminie Olsztynek, rozstrzyga, co następuje:

W granicach uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycją celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należącą do zadań własnych gminy są drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami 02KDL, 03KDL i 04KDD. Realizacja tych inwestycji finansowana będzie ze środków własnych Gminy Olsztynek.

W granicach uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się innych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Głowacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »