| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz.594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405.). Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala się częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda, zwaną dalej planem.

2. Plan obejmuje teren w miejscowości Bartąg w gminie Stawiguda w granicach zgodnych z Uchwałą Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 października 2012 r.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

3) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MU;

4) teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem Ti;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - § 5 uchwały;

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - § 6 uchwały;

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 7 uchwały;

9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - § 8 uchwały;

10) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - § 9 uchwały;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - § 10 uchwały;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów - § 11 uchwały;

13) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - § 12 uchwały;

14) przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - § 13 uchwały;

15) określenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - § 15 uchwały;

16) inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy - § 16 uchwały.

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako ściśle określony i obowiązujący:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległości od granicy działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) oznaczenia przeznaczenia terenu składające się z symbolu literowego przeznaczenia oraz numeru porządkowego;

4) granica terenu objętego planem;

2. Przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej pokazano informacyjnie.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażony stosunkiem sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej lub na terenie jednej jednostki mieszkaniowej do powierzchni tej działki lub jednostki mieszkaniowej;

4) jednostce mieszkaniowej - należy przez to rozumieć teren lokalizacji budynku lub zespołu budynków wielorodzinnych wraz z niezbędnymi dla jego funkcjonowania urządzeniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustaleniami planu;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można sytuować budynki; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: żaden element budynku nie może przekroczyć tej linii;

6) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem;

8) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Stawiguda, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

9) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

10) wysokości zabudowy podanej w metrach - należy przez to rozumieć sposób mierzenia wysokości budynku określony w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

11) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno - reklamowy o produkcie, obiekcie lub usłudze;

12) szyldzie - należy przez to rozumieć jednostronny, płaski znak będący oznaczeniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający informację o rodzaju prowadzonej działalności;

13) znaku informacyjnym - należy przez to rozumieć obiekt komunikacji wizualnej o funkcji informującej lub ostrzegawczej;

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Na terenie objętym planem nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wymagają ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji.

2) Ogrodzenia działek od strony dróg publicznych i wewnętrznych nie wyższe niż 1,60 m; należy wykonać je z materiałów takich jak kamień, drewno, cegła, elementy metalowe, itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych na całej długości oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

3) Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania nośników reklamowych o powierzchni większej jak 5,00 m2za wyjątkiem nośników reklamujących finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

4) Zezwala się na zastosowanie znaków informacyjnych i szyldów na następujących zasadach:

a) powierzchnia płaszczyzny ekspozycyjnej - do 2,00 m2, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je jak znaki dwustronne,

b) znaki informacyjne i szyldy wolnostojące: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną,

c) znaki i szyldy na obiektach: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną, nie wyżej jednak niż poziom okapu lub gzymsu danego obiektu;

5) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie linii zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Obszar objęty planem znajduje się poza prawnymi formami ochrony przyrody.

2) Poziom hałasu w środowisku należy przyjąć następująco:

- dla terenów oznaczonych symbolami MU jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe;

- dla terenów oznaczonych symbolem MW i MN, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

3) Odpady komunalne należy gromadzić na terenie własnej działki i okresowo wywozić w ramach systemu gminnego, zgodnie z przepisami odrębnymi. Nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów na terenie działki własnej.

4) Ustala się następujące zakazy:

a) zakaz stosowania żużla piecowego do utwardzania dróg i placów;

b) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych, wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych;

§ 7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty chronione lub wymagające ochrony.

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

1) Na terenie objętym planem procedury scalania i podziału nieruchomości nie przewiduje się.

2) Parametry działek budowlanych zawarte są w rozdziale III uchwały, w ustaleniach dla poszczególnych terenów elementarnych.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:

a) powiązanie z układem zewnętrznym poprzez drogę powiatową;

b) obsługa komunikacyjna działek z projektowanych dróg wewnętrznych;

c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję; ilość miejsc postojowych programować wg poniższych wskaźników:

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy zapewnić 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić minimalnie 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie, przy czym miejsce na podjeździe i w garażu uznaje się jako miejsce postojowe;

- dla zabudowy usługowej należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników, w zależności od specyfiki usług, jednak nie mniej jak dwa stanowiska.

d) klasyfikacja i parametry dróg:

Symbol na rysunku planu

Klasyfikacja funkcjonalna

Klasyfikacja techniczna

Min. szerokość w liniach rozgraniczających

3 KDW

droga wewnętrzna

-

5,00 m

5 KDW, 6 KDW

droga wewnętrzna

-

8,00 m

9 KDW

droga wewnętrzna

-

10,00 m

10 KDW

droga wewnętrzna

-

6,00 m

11 KDW

droga wewnętrzna

-

10,00 m

2) W zakresie infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

a) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg ;

b) dopuszcza się lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

c) odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej; zakazuje się stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników szczelnych;

d) wody opadowe należy ująć w sieć kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami odrębnymi, odprowadzić do odbiornika, rzeki Łyny; nie dopuszcza się odprowadzenia wód opadowych na teren działki własnej;

e) zaopatrzenie w wodę z wodociągu; zakazuje się stosowania indywidualnych ujęć wody, studni kopanych, wierconych;

f) na terenie graniczącym z obszarem objętym planem występuje sieć elektroenergetyczna 15 kV; w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznej obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

g) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej, rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi;

h) przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi;

i) na terenie graniczącym z obszarem objętym planem występuje sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa; w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

j) zaopatrzenie w gaz - możliwość gazyfikacji zgodnie z przepisami odrębnymi;

k) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi;

l) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych zgodnie z § 6 pkt. 4. lit b) uchwały;

m) w przypadku kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z planowanym zainwestowaniem, należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania.

1) Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren użytkować w sposób dotychczasowy.

2) Zakazuje się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

§ 12. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne nie występują.

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 13. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

symbol terenu
elementarnego

ustalenia

1MW

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej. Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w formie lokali wbudowanych, usytuowanych w parterach budynków. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nie powodującą pogorszenia warunków użytkowania terenów i obiektów sąsiednich, w szczególności lokali mieszkalnych.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) Wysokość budynku maks. cztery kondygnacje nadziemne, w tym czwarta kondygnacja w poddaszu użytkowym, nie więcej niż 15,00 m. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia głównych połaci 25o÷ 40oi pokryciu dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze czerwonym.

b) W elewacjach stosować materiały tradycyjne: cegła, kamień, drewno, okładziny elewacyjne naśladujące wymienione materiały oraz tynki w kolorach pastelowych zbliżonych do naturalnych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości). Dopuszcza się stosowanie dużych powierzchni przeszklonych.

c) W obrębie jednej jednostki mieszkaniowej, wydzielonej wg pkt. 4, zabudowa musi mieć jednolity charakter pod względem, kolorystyki i zastosowanych materiałów wykończenia zewnętrznego.

d) W obrębie jednej jednostki mieszkaniowej, wydzielonej wg pkt. 4, obowiązuje zachowanie jednolitej geometrii dachów - obowiązuje zbliżony kąt nachylenia i jednakowe pokrycie dachowe.

e) Zakazuje się sytuowania wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych za wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą techniczną.

f) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywność zabudowy 0,2

- maksymalna intensywność zabudowy 0,30

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 25% powierzchni terenu elementarnego.

4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

Teren elementarny może być podzielony na maksymalnie cztery odrębne jednostki mieszkaniowe o powierzchni nie mniejszej niż 1,00 ha z zachowaniem warunku, że uzyskana po podziale działka budowlana będzie miała dostęp do drogi publicznej, a wielkość i gabaryty działki będą umożliwiały:

- wykonanie prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,

- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,

- wydzielenie miejsc do gromadzenia odpadów,

- przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej,

- wydzielenie placów zabaw dla dzieci.

5. Dopuszcza się wydzielenie na terenie elementarnym dróg wewnętrznych i placów postojowych oraz działek pod infrastrukturę techniczną, stosownie do potrzeb.

2 Ti

1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.

2. Teren przeznaczony pod stację transformatorową, stację redukcyjną gazu oraz inne obiekty i sieci infrastruktury technicznej, stosownie do potrzeb.

4 MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) Wysokość budynku mieszkalnego maks. 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, nie więcej jak 12,00 m. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 30o÷ 45oi pokryciu dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze czerwonym.

b) Dopuszcza się zlokalizowanie jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażowego, lub łączącego obie funkcje. Budynek parterowy o wysokości maksymalnej 6,00 m, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do wierzchu kalenicy. Dla zadaszenia stosować dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 30o-45o, pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blachodachówką lub gontem bitumicznym w kolorze czerwonym.

c) W elewacjach stosować materiały tradycyjne: cegła, kamień, drewno, okładziny elewacyjne naśladujące wymienione materiały oraz tynki w kolorach pastelowych zbliżonych do naturalnych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości).

d) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywność zabudowy 0,1,

- maksymalna intensywność zabudowy 0,3,

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki budowlanej.

e) Ustala się następujące parametry działek:

- minimalna powierzchnia działki 1200 m2.

7 MN

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

W obrębie terenu elementarnego możliwe jest sytuowanie jednego rodzaju zabudowy - mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub zamiennie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej pod warunkiem, że teren elementarny będzie przeznaczony pod jeden rodzaj zabudowy - jednorodzinną szeregową lub jednorodzinną wolnostojącą.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

a) Wysokość budynku maks. 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej jak 12,00 m w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 30o÷ 45oi pokryciu dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze czerwonym.

b) W elewacjach stosować materiały tradycyjne: cegła, kamień, drewno, okładziny elewacyjne naśladujące wymienione materiały oraz tynki w kolorach pastelowych zbliżonych do naturalnych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości).

c) Zakazuje się sytuowania wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych za wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą techniczną.

d) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywność zabudowy 0,3,

- maksymalna intensywność zabudowy 0,6,

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 10% powierzchni terenu elementarnego.

e) Ustala się następujące parametry działek:

- minimalna szerokość frontu działki 7,0 m,

- minimalna powierzchnia działki 300 m.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

a) Wysokość budynku maks. 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 30o÷ 45oi pokryciu dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze czerwonym. Poziom posadowienia najniższej kondygnacji użytkowej (parteru) nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji.

b) W elewacjach stosować materiały tradycyjne: cegła, kamień, drewno, okładziny elewacyjne naśladujące wymienione materiały oraz tynki w kolorach pastelowych zbliżonych do naturalnych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości).

c) Zakazuje się sytuowania wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych za wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą techniczną.

d) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywność zabudowy 0,1,

- maksymalna intensywność zabudowy 0,3,

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 30% powierzchni terenu elementarnego.

e) Ustala się następujące parametry działek:

- minimalna powierzchnia działki 800 m2.

8 MU

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej.

3. W ramach przeznaczenia podstawowego możliwe jest sytuowanie wyłącznie usług nieuciążliwych nie powodujących pogorszenia warunków użytkowania trenów i obiektów sąsiednich, w szczególności lokali mieszkalnych.

4. Obowiązuje sytuowanie jednego budynku: mieszkalnego, usługowego lub łączącego obie funkcje.

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) Wysokość budynku maks. 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym. Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 30o÷ 45oi pokryciu dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką w kolorze czerwonym. W przypadku budynków wyłącznie usługowych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich. Poziom posadowienia najniższej kondygnacji użytkowej (parteru) nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji. Budynek należy sytuować kalenicą równolegle do drogi 9 KDW.

b) W elewacjach stosować materiały tradycyjne: cegła, kamień, drewno, okładziny elewacyjne naśladujące wymienione materiały oraz tynki w kolorach pastelowych zbliżonych do naturalnych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości).

c) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna intensywność zabudowy 0,15,

- maksymalna intensywność zabudowy 0,3,

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 20% powierzchni terenu elementarnego.

d) Ustala się następujące parametry działek:

- minimalna powierzchnia działki 900 m2.

3 KDW, 5 KDW,
6 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Klasyfikacja i parametry wg § 10 pkt. 1 lit. d) uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 14. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bartąg gmina Stawiguda, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/122/08 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 października 2008 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 184 z dnia 4 grudnia 2008 r. poz. 2700 odnoszące się do terenów objętych niniejszym planem.

§ 15. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla całego obszaru objętego planem przyjęto w wysokości 30%.

§ 16. W granicach planu inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy nie występują.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/246/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu w/w planu nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405), nie ma zastosowania.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/246/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 21 listopada 2013 r.


w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) stwierdza się, że na terenie objętym planem nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »