| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/222/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie: ustanowienia regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Górowie Iławeckim

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miasta Górowo Iławeckieu c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Górowie Iławeckim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/277/2010 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

§ 2. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/277/2010 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaWarmińsko- Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Jan Mordas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/222/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 15 listopada 2013 r.

Regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
w Górowie Iławeckim

I. Zasady korzystania

1. Zarządzającym kompleksem boisk ORLIK - 2012 jest Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie - zwany w dalszej części Zarządzającym.

2. Przedstawicielem zarządzającego na terenie obiektu jest trener środowiskowy.

3. Trener środowiskowy czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

4. Boiska czynne są bezpłatnie dla wszystkich chętnych

1) w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00,

2) w miesiącach październik, listopad, marzec, kwiecień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00,

3) w miesiącach lipiec, sierpień w godzinach 10:00 - 18:00,

4) w miesiącach grudzień - luty kompleks nieczynny,

5) w soboty - niezależnie od pory roku, w godzinach 10:00 - 20:00,

6) w niedziele - niezależnie od pory roku, w godzinach 10:00 - 20:00,

7) w przypadku chęci korzystania z obiektu osób indywidualnych lub grup zorganizowanych, wliczając w to również miesiące grudzień, styczeń i luty, wskazują oni osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obiekcie (osób i mienia) oraz we własnym zakresie przygotowują obiekt do swoich potrzeb (sprzątanie itp.)a po zakończeniu korzystania pozostawiają obiekt w czystości.

5. W ramach terminów i godzin opisanych w ust. 4 planuje się, iż z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach od poniedziałku do piątku, korzystać będą uczniowie - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z trenerem środowiskowym i pod nadzorem właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania fizycznego, który zajęcia prowadzi.

1) w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień w godzinach 8:00 - 16:00.

2) w miesiącach: październik, listopad, marzec, kwiecień w godzinach 8:00 - 15:00.

6. Zajęcia sportowe odbywające się na kompleksie boisk sportowych koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy - z wyłączeniem zajęć opisanych w ust. 5

7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu.

8. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco koordynuje za pośrednictwem trenera środowiskowego, nadzorującego funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie codziennie dyżur.

9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk u trenera środowiskowego.

10. Zarządzający - za pośrednictwem trenera środowiskowego, zastrzega sobie prawo

udostępniania poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.

11. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.

12. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem

13. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby

odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

14. Osoby korzystające z boiska:

1) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie .

2) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

3) obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników - prowadzonego przez

trenera środowiskowego.

4) zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

15. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowanie fizycznego, o których mowa w ust. 5 są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

16. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów odbywających się na ww. kompleksie boisk za bezpieczeństwo uczestników odpowiada - trener, instruktor, animator sportu itp., z zastrzeżeniem treści ust. 14 pkt 1) w przypadku osób indywidualnie korzystających z boisk.

17. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie o płaskiej podeszwie oraz obuwie typu halowego), obuwie musi mieć czystą podeszwę.

18. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

19. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

20. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. i BHP.

21. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą podlegać zakazowi dalszych wstępów na boiska.

II. Przepisy porządkowe

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystanie z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

1) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego

2) używania butów piłkarskich na wysokich - metalowych i plastikowych korkach i kolców

3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk,

np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

4) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska

5) wchodzenie na ogrodzenie i urządzenie sportowe

6) palenie tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, żucia gumy

7) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających

8) wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji, opakowań

szklanych, kijów, kamieni, farb

9) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boisk

10) przeszkadzania w zajęciach lub grze

11) zachowań powodujących zagrożenie dla innych uczestników

12) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

13) wprowadzania zwierząt

14) przebywania na terenie kompleksu boisk osobom poniżej 15 roku życia po zmroku

(bez opiekuna)

15) przebywanie na terenie obiektu z otwartym ogniem.

2. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnie z ww. ust. 1 podejmuj trener środowiskowych, który stosownie do sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowania lub korzystanie z obiektu

3) nakazać opuszczenie terenu boisk.

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera środowiskowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »