| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-168/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XIV/187/13 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mieczysław Czerny
3. Janusz Facon
4. Anna Michalak
5. Krzysztof Mościbrocki
6. Zenona Nowak
7. Bogumił Pliszka
8. Halina Stanny

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity z 2012 r. poz. 1113/ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm./,

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XIV/187/13 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w części dotyczącej § 1 pkt. 9.


Uzasadnienie

Rada Gminy Świętajno na sesji w dniu 25 marca 2013 r. podjęła Uchwałę Nr XIV/187/13 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.W dniu 4 kwietnia 2013 r. uchwałę tę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 23 kwietnia 2013 roku zawiadomiono Gminę Świętajno, że uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Gminy. Przedstawiciel Gminy Świętajno nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. stwierdziło, że w § 1 pkt 9 zwolniono od podatku od nieruchomości powierzchnię użytkową budynków gospodarczych (chlew, obora, stodoła itd.) przekraczającą 50 m2 w przypadku, gdy powyższe zabudowania stanowią własność emeryta lub rencisty, którego jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne lub rentowe, z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, przy czym wskazać należy, iż do właściwości organów władzy publicznej w sferze zobowiązań publiczno - prawnych (np. podatków) nie stosuje się zasady, "co nie jest zakazane jest dozwolone", lecz zasadę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje. Podstawę prawną do wprowadzania przez radę gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na podstawie, którego rada gminy w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wskazuje, że postanowienia przywołanego wyżej art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych muszą być interpretowane ściśle, bowiem zwolnienie podatkowe stanowi odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania.Zatem, mając na uwadze delegację ustawową, rada gminy może wprowadzić zwolnienia określonych przedmiotów opodatkowania takich jak np. budynek, grunt, budowla. Zwolnienia te winny mieć charakter generalny wskazujący przedmiot opodatkowania a nie selektywny, ograniczony poprzez wskazanie podmiotu, którego zwolnienie dotyczy, wobec czego istotnym jest, aby przestrzegać w tym zakresie zasady, iż o zwolnieniu decyduje tylko rodzaj przedmiotu opodatkowania.Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że w każdym przypadku, gdy z ustanowionej normy można bezpośrednio wywieść, kto podlega zwolnieniu ( w tym przypadku emeryci i renciści), a nie wyłącznie, jaki przedmiot jest tym zwolnieniem objęty, regulacji takiej przypisać można cechy zwolnienia podmiotowo - przedmiotowego, co w konsekwencji oznacza przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »