| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-195/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mieczysław Czerny
3. Janusz Facon
4. Małgorzata Mazur-Wysocka
5. Anna Michalak
6. Krzysztof Mościbrocki
7. Zenona Nowak
8. Bogumił Pliszka
9. Ireneusz Rek
10. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 1 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim na sesji w dniu 30 kwietnia 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/195/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.W dniu 08 maja 2013 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 15 maja 2013 r. zawiadomiono Miasto Nowe Miasto Lubawskie, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie - zwane dalej Kolegium - w dniu 23 maja 2013 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel gminy. Przedstawiciel Miasta Nowe Miasto Lubawskie nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium. Jako postawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim przyjęła między innymi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.), z którego wynika, że w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim w § 1 ust. 2 Załącznika do przedmiotowej uchwały pod tytułem "Zasady i tryb udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków" uchwaliła, że z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku finansowane mogą być nakłady obejmujące:1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,2)przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,4) wykonanie projektu budowlanego,5) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,6) remont zabytku,7) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych. Zgodnie z art. 77 pkt 1 - 17 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na: 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności; 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.Natomiast art. 81 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że dotacja w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.Kolegium stwierdza, że przepis art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami precyzuje kategorie nakładów koniecznych, na które może zostać przyznana dotacja celowa na prace lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru. W ramach powyższego artykułu nakłady konieczne pogrupowane zostały na siedemnaście kategorii, wyróżnianych ze względu na przeznaczenie środków angażowanych w realizację prac lub robót przy zabytkach. Jest to katalog zamknięty, tzn. dotacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na wydatki (nakłady), mieszczące się w ramach jednej z powyższych siedemnastu kategorii. W ocenie Kolegium nie jest dopuszczalne ograniczenie lub rozszerzenie zakresu prac przy zabytkach w stosunku do katalogu określonego w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Mając na uwadze powyższe Kolegium stwierdza, że § 1 ust. 2 załącznika do przedmiotowej uchwały w sposób istotny narusza art. 77 pkt 1 - 17 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gdyż ogranicza zakres prac przy zabytkach w stosunku do katalogu określonego w tym przepisie. Mając na uwadze powyższe postanowiono, jak sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »