| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-216/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Bogdan Gaber
Członkowie:
1. Mieczysław Czerny
2. Janusz Facon
3. Anna Michalak
4. Krzysztof Mościbrocki
5. Zenona Nowak
6. Bogumił Pliszka
7. Ireneusz Rek
8. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j Dz. U z 2012 r. poz. 1113.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Tolkmicku na sesji w dniu 26 kwietnia 2013 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/251/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.W dniu 07 maja 2013 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 27 maja 2013 r. zawiadomiono Gminę Tolkmicko, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 05 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa dotyczy. Przedstawiciel Gminy Tolkmicko nie wziął udziału w posiedzeniu Kolegium.Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. W art. 11 ust.1 pkt. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zapisano, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach, podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (zwane dalej: Kolegium Izby) badając przedmiotową uchwałę, na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2013 r. stwierdziło, co następuje: Z treści przepisu art. 6 m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) wynika, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach "Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone."Z treści Uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wynika, że Rada Miejska Tolkmicko nie określiła formatu elektronicznego deklaracji oraz układu informacji i powiązań miedzy nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nie wypełniając tym samym obowiązku wynikającego z art. 6 n ust. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Zgodnie z ukształtowaną linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97).Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie


Bogdan Gaber

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »