| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-220/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr III/32/2013 Rady Gminy w Markusach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Bogdan Gaber
Członkowie:
1. Mieczysław Czerny
2. Janusz Facon
3. Krzysztof Mościbrocki
4. Zenona Nowak
5. Bogumił Pliszka
6. Halina Stanny

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 6 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr III/32/2013 Rady Gminy w Markusach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Uzasadnienie

Rada Gminy w Markusach na sesji w dniu 26 kwietnia 2013 r. podjęła Uchwałę Nr III/32/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W dniu 14 maja 2013 r. uchwałę tę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 07 czerwca 2013 r. zawiadomiono Gminę Markusy, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 11 kwietnia 2013 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel /pełnomocnik/ gminy. Przedstawiciel Gminy Markusy nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego, zadania, uprawnienia oraz funkcje nadzorcze zostały ujęte w art. 163-172 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która nadaje jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie przyznanych im uprawnień samodzielność i zapewnia na mocy art. 165 ochronę sądową. Jednocześnie w art. 171 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej poddaje działalność samorządu terytorialnego nadzorowi z punktu widzenia legalności, wykonywanemu przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodów, a w zakresie spraw finansowych przez regionalne izby obrachunkowe. Kryterium nadzoru jest zgodność działalności samorządu z Konstytucją i ustawami (por. wyrok NSA z dnia 16 września 2003 r. Sygn. akt I SA/Wr854/03, opubl. OSS2004/2/43)W celu umożliwienia sprawowania nadzoru przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie spraw finansowych w ustawie o samorządzie gminnym w art. 90 ust. 2 określony został obowiązek przedkładania regionalnym izbom obrachunkowym uchwał rady gminy objętych nadzorem regionalnej izby obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, natomiast w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym określono, iż uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne.O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub części orzeka organ nadzoru, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia w trybie określonym w art. 91 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym.Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 przypisano kolegium regionalnej izby obrachunkowej.Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały ustala warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez określenie ich formatu elektronicznego, układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sposobu ich przesyłania oraz rodzaju podpisu elektronicznego, którym te informacje powinny być opatrzone.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 r. stwierdziło, że Rada Gminy w Markusach podejmując w dniu 26 kwietnia 2013 r. Uchwałę Nr III/32/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie określiła warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w sposób istotny narusza art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie


Bogdan Gaber

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »