| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-242/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 18 lipca 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27.06.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Mirosław Czerny
2. Janusz Facon
3. Anna Michalak
4. Krzysztof Mościbrocki
5. Zenona Nowak
6. Bogumił Pliszka
7. Ireneusz Rek
8. Halina Stanny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1113/ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 6 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27.06.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.


Uzasadnienie

Rada Gminy Stawiguda w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/213/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W dniu 2 lipca 2013 r. Uchwała ta wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 8 lipca 2013 r. zawiadomiono Gminę Stawiguda, że Uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 18 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium miał prawo uczestniczyć przedstawiciel Gminy. Przedstawiciel Gminy Stawiguda nie brał udziału w posiedzeniu Kolegium.Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Zgodnie z art. 90 ust. 1a i ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przepis art. 90 ust. 2b i ust. 2d ustawy o systemie oświaty stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zaś osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pod warunkiem, że osoba Prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Stosownie do art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje te są przekazywane w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy danej jednostki.W § 6 ust. 2 badanej Uchwały Rada Gminy Stawiguda ustaliła, iż w miesiącu lipcu i sierpniu dotacje przekazywane będą na podstawie średniej liczby uczniów w placówce, w okresie od stycznia do czerwca danego roku. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zapis § 6 ust. 2 Uchwały jest sprzeczny z powołanymi wyżej przepisami ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi dotacje przysługują na każdego ucznia przedszkola niepublicznego oraz ucznia objętego inną formą wychowania przedszkolnego i są przekazywane w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Brak jest, więc podstaw do przyjęcia odmiennej podstawy przekazywania dotacji w miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu i w sierpniu, niż w pozostałych miesiącach. Art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty przyznaje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego jedynie kompetencję do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, nie zaś do ustalania podstawy przekazywanej dotacji. Podstawa obliczania wysokości należnej dotacji i sposób jej przekazywania zostały określone przez ustawę o systemie oświaty.Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »