| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-243/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 18 lipca 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27.06.2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Mirosław Czerny
2. Janusz Facon
3. Anna Michalak
4. Krzysztof Mościbrocki
5. Zenona Nowak
6. Bogumił Pliszka
7. Ireneusz Rek
8. Halina Stanny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1113/ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 3 Uchwały Nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27.06.2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda.


Uzasadnienie

Rada Gminy Stawiguda w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/214/2013 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda. W dniu 2 lipca 2013 r. Uchwała ta wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 8 lipca 2013 r. zawiadomiono Gminę Stawiguda, że Uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 18 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium miał prawo uczestniczyć przedstawiciel Gminy. Przedstawiciel Gminy Stawiguda nie brał udziału w posiedzeniu Kolegium.W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.W § 3 Uchwały Rada Gminy Stawiguda ustaliła, że podmiot prowadzący na terenie Gminy Stawiguda żłobek lub klub dziecięcy przedstawia Wójtowi Gminy Stawiguda nie później niż na trzy miesiące poprzedzające miesiąc udzielenia dotacji wniosek o udzielenie tej dotacji.Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zapisy § 3 są sprzeczne z powołanym wyżej art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, gdyż dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką. Brak jest, więc podstaw do ustalenia przez organ stanowiący Gminy Stawiguda wymogu składania wniosku o udzielenie dotacji i określenie terminu do jego złożenia. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, do kompetencji rady gminy należy jedynie ustalenie wysokości i zasad ustalania wysokości dotacji celowej. Dlatego też Rada Gminy Stawiguda nie posiada uprawnień do ustalania zasad przyznawania dotacji i wprowadzania terminów do złożenia wniosku o udzielenie takiej dotacji.W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło jak w sentencji.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »