| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645 ze zm.), art. 211,art. 212, art. 214,art. 215,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 242 art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, poz. 938 ze zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 27.333.245,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.058.245,52 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.275.000 zł.

§ 2. 1Wydatki budżetu Gminy w wysokości 26.600.098,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.177.418,63 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 2.422.680,33 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2.234.107,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 283.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 733.146,56 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

§ 4. Przychody w wysokości 0 zł. Rozchody w wysokości 733.146,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

1) dochody w wysokości 119.800 zł,

2) wydatki w wysokości 119.800 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 423.854,72 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

a) z tytułu dopłaty do ceny 1m3ścieków oczyszczonych 152.476,40 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 929.306 zł.

3. Dotacja celowa na organizację koloni 30.000 zł.

4. Dotacja celowa na bieżące utrzymanie rowu melioracyjnego- obręb Kurki 4.706 zł.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego : przychody 1.796.534 zł, koszty 1.796.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 160.911 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 61.000 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

a) przeniesień polegających na zmianach w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, rozdziału i paragrafu.

b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zieliński


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.xls


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.xls


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.xls


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.xls


Uzasadnienie

do Budżetu Gminy na 2014 r.

Budżet Gminy na 2014 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 r, oraz:

założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2014 r.,

dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem
nr FK-I.3111.2.268.2013, FK-I.3111.2.268A.2013,

wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013,

dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
nr DEL-3101-20/13,

planu zatrudnienia,

utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy,

zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,

realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą 27.333.245,52 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 26.600.098,96 zł.

DOCHODY

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

  1. Wpływy z podatków i opłat 4.733.058 w tym:

podatek od nieruchomości –2.720.000 zł,

wpływy z podatku rolnego –1.138.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 170.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej –280.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych–105.000 zł.

pozostałe dochody 320.058 zł.

  1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.224.756 zł,
  2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 33.000 zł,
  3. Dochody z majątku Gminy 1.275.000 zł w tym:

              - ze sprzedaży majątku 35.000 zł

              - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.240.000 zł.

5. Dochody z subwencji 13.197.074 zł

      6. Dotacje 5.481.457,52 zł, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.534.750 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 590.374 zł,

dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 92.879,52 zł,

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000 zł,

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 253.454 zł.

  1. Pozostałe dochody 388.900 zł.

Dochody na 2014 rok

Dochody bieżące

26.058.245,52 zł.

Dochody majątkowe

1.275.000 zł.

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych  wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

WYDATKI

I

W dziale Rolnictwo i Łowiectwozaplanowano wydatki w kwocie 1.970.632,40 zł.

              W rozdziale Melioracje wodne zaplanowano kwotę 78.926,40 zł na: zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

              W rozdziale Spółki wodne zaplanowano wydatki w kwocie 4.706 zł na dotację dla Spółek Wodnych- Działdowo.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 1.855.000 zł na: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz inwestycje.

Inwestycje:

-Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo
1.550.000 zł

-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo-Komorniki 50.000 zł

-Budowa wodociągu w Malinowie 150.000 zł

-Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach 80.000 zł

W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe
i zakup usług pozostałych.

II

              W dziale Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę zaplanowane są wydatki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

III

              W dziale Transport i Łączność zaplanowane są wydatki w kwocie 376.725,90 zł.

              W rozdziale Drogi publiczne powiatowe wydatki wynoszą 32.000 zł i obejmują dotację dla Powiatu na budowę chodnika w Burkacie i Księżym Dworze.

              W rozdziale Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 344.725,90 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne.

Inwestycje:

- Sołectwo Kramarzewo- położenie kostki na rondzie 10.000 zł,

- Sołectwo Kisiny -budowa chodnika 20.000 zł,

- Sołectwo Uzdowo -budowa chodnika 26.035,10 zł,

- Sołectwo Grzybiny –zakup i montaż wiaty przystankowej 5.000 zł.

IV

              W dziale Gospodarka Mieszkaniowa wydatki wynoszą 318.837,49 zł i obejmują: składki
od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego oraz inwestycję.

Inwestycja: Termomodernizacja budynków gminnych 100.000 zł

V

              W dziale Działalność Usługowa zaplanowano kwotę 202.196 zł.

              W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wynoszą 200.000 zł i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

              W rozdziale Cmentarze zaplanowana kwota wydatków to 2.196 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

VI

              W dziale Administracja Publiczna wydatki wynoszą 3.172.445 zł.

              W rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w wysokości 205.691 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

              W rozdziale Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano wydatki w kwocie 106.200 zł, które obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki wynoszą 2.727.354 zł i są przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu
i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu.

Inwestycja

zakup komputerów 25.000 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę w wysokości 40.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

              W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 93.200 zł z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

VII

              W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli iOchrony Prawa oraz Sądownictwa została zaplanowana kwota 1.604 zł.

VIII

              W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i OchronaPrzeciwpożarowa zaplanowano wydatki
w kwocie 356.218,79 zł na:

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 122.800 zł,

- obronę cywilną 1.100 zł,

- Straż Gminną 232.198,79 zł. (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów
i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe),

- zarządzanie kryzysowe 120 zł.

IX

W dziale Obsługa Długu Publicznego zaplanowane środki w kwocie 342.000 zł na spłatę odsetek
od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz prowizji, zakup usług pozostałych.

X

W dziale Różne Rozliczenia zaplanowano 221.911 zł na: rezerwę ogólną oraz celową .

XI

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 10.778.344,05 zł.

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 5.562.540 zł na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.

Inwestycje:

Zakup i montaż pieca CO –  w SP w Ruszkowie – 40.000 zł.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie
894.132 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę
za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale Przedszkolazaplanowano wydatki w kwocie 538.612 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności. Kwota 130.000 zł, to dotacja dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata
za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

              W rozdziale Gimnazja zaplanowano kwotę 2.829.705 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych.

              W rozdziale Dowożenieuczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 670.075 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 25.600 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 257.680,05 zł. na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

XII

              W dziale Ochrona zdrowiazaplanowano środki na łączną kwotę 87.000 zł. Na program profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zaplanowano 82.000 zł, na zwalczanie narkomanii 3.000 zł oraz na program polityki zdrowotnej 2.000 zł.

XIII

              W dziale Pomoc Społeczna – wydatki w kwocie 6.252.643 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

              -              częściowe pokrycie kosztów w placówce opiekuńczo wychowawczej- 3.000 zł

              - środki na domy pomocy społecznej – 214.000zł

              - odpłatność za pobyt u rodzin zastępczych- 17.540 zł

              - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z     ubezpieczenia społecznego – 4.519.325 zł

- składki na ubezpieczenia  zdrowotne – 42.101 zł

       - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 267.882 zł

       - dodatki mieszkaniowe -27.000 zł

        - zasiłki stałe – 76.663 zł

        - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 752.294 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od    wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

    - dotacja dla Powiatu na utrzymanieOśrodka Interwencji  Kryzysowej – 2.600 zł.

    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68.298 zł.

     - dożywianie 174.640 zł

    - pozostała działalność 87.300 zł

XIV

W dzialePozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej zaplanowano środki w wysokości
253.454 zł na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo”, program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

XV

              W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki w kwocie 83.000 zł przeznaczono
na stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych.

XVI

              W dziale Gospodarka Komunalna i OchronaŚrodowiskazaplanowano kwotę 1.093.601 zł.

              W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 119.800 zł.

              W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 77.882,61 zł
z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

              W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w kwocie 270.000 zł
z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

              W rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano środki w wysokości 152.476,40 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

              W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę wydatków 473.441,99 zł na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje:

- Sołectwo Sławkowo - wykonanie ogrodzenia placu zabaw 9.500 zł

- Sołectwo Zakrzewo -budowa placu zabaw 12.352 zł

- Sołectwo Wysoka -budowa placu zabaw 14.771,16 zł

- Sołectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw  8.000 zł

- Sołectwo Kurki -budowa altany drewnianej, doposażenie placu zabaw   11.337 zł

- Sołectwo  Turza Wielka-budowa wiaty  19.500 zł

- Sołectwo Filice - ogrodzenie placu zabaw 7.000 zł

- Sołectwo Gnojno-zakup i montaż placu zabaw 6.490 zł

- Sołectwo Myślęta  -wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki 10.300 zł

- Sołectwo Petrykozy -doposażenie placu zabaw 7.500 zł

XVII

W dziale Kultura i Ochrona DziedzictwaNarodowegozaplanowano kwotę 1.036.635,44 zł,

              W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane wydatki wynoszą 36.138,05 zł
i obejmują: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

              W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki na kwotę 734.707,39 zł z przeznaczeniem na: dotację dla samorządowej instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych.

Inwestycje:

- Sołectwo Rywociny -wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynki świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw 8.303,71 zł

- Sołectwo Krasnołąka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy 10.000 zł

-zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach 40.000 zł.

              W rozdziale Biblioteki zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 265.790 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

XVIII

W dziale Kultura Fizyczna zaplanowano kwotę 51.850,89 zł.

              W rozdziale Obiekty Sportowe wydatki wynoszą 22.718,36 zł i są przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Inwestycje:

- Sołectwo Komorniki-podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki 8.018,36 zł

- Sołectwo Burkat -budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem 5.000 zł

              W rozdziale Instytucje kultury fizycznej zaplanowano wydatki w wysokości 23.900 zł.

              W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 732,53 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

              W rozdziale Pozostała działalność wydatki wynoszą 4.500 zł i są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Wydatki na 2014 rok

Wydatki bieżące

24.177.418,63 zł

Wydatki majątkowe

2.422.680,33 zł

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2014 rok.

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne realizuje Ekologiczny Związek Gmin ,,Działdowszczyzna”.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »