| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-58(17)/2013/2014/1184/X/CWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 20 stycznia 2014r.

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.  zm.), w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r.
Nr 194, poz. 1291),

po rozpatrzeniu wniosku

Gospodarki Komunalnej Spółki z. o.o. z siedzibą w Olsztynku, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zmienić decyzję z dnia 19 kwietnia 2013 r. Nr OGD-4210-56(22)/2012/2013/1184/X/PWi  zatwierdzającą  dziesiątą taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia taryfy w części IV pkt 4.1.

Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E:

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") decyzją Nr OGD-4210-56(22)/2012/2013/1184/X/PWi  zatwierdził dziesiątą  taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 31 maja 2014 r.

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1209/1184/W/OGD/2010/BB z dnia 28 czerwca 2010 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (dziesiątą), polegającej na zmianie cen i stawek opłat za ciepło, w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego w taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie (PGNiG), zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r.  oraz   niższych  stawek opłat za usługę dystrybucji, zawartych w taryfie Polskiej Spółki Gazownictwa  Spółki z o. o. z siedzibą w Warszawie (PSG), zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r Nr DRG-4212-10(19)/2013/22378/I/AIK/PD/KGa. W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części IV pkt. 4.1. taryfy dla ciepła dla grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródeł ciepła opalanych  gazem.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

W toku przeprowadzonego postępowania Prezes URE ustalił, iż Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę cen i stawek opłat zawartych w taryfie, w związku ze zmianą cen zakupu gazu, w wyniku czego wzrosły koszty wytwarzania ciepła w źródłach opalanych tym paliwem. Tym samym dla Przedsiębiorstwa nastąpiła istotna, nieprzewidziana zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji nastąpił również nie uwzględniony w obowiązującej taryfie wzrost kosztów paliwa, który będzie oddziaływał na wyniki osiągane przez Przedsiębiorstwo z działalności koncesjonowanej w 2014 r., z uwagi na okres obowiązywania taryfy do dnia 31 maja 2014 r. Należy także podkreślić , iż wszystkie źródła ciepła opalane są wyłącznie gazem.

Ustalając ceny i stawki opłat  za ciepło, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła, uwzględniających wyższe koszty paliwa gazowego, zaplanowane dla okresu stosowania taryfy. Wyższe koszty wynikają przede wszystkim z uwzględnienia cen zawartych w taryfie  PGNiG, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r.  oraz   niższych  stawek opłat za usługę dystrybucji, zawartych w taryfie PSG, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r Nr DRG-4212-10(19)/2013/22378/I/AIK/PD/KGa.  Jednocześnie w postępowaniu Przedsiębiorstwo wykazało, iż spełnia warunki do zakupu gazu od PGN i G w cenach  zawierających podatek  akcyzowy. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niz po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


Mirosława Szatybełko - Połom

1)Gospodarka Komunalna  Sp. z o.o., ul. Górna 6, 11-015 Olsztynek  na ręce Pełnomocnika Tomasza Bagińskiego

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

3)a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)
Główny Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka


Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

w Olsztynku

Zmiana Taryfy dla ciepła

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI  PREZESA URE

z dnia 20 stycznia 2014 r.

Nr OGD -4210-58(17)/2013/2014/1184/X/CWo

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2014 r.

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynku stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD–4210-56(22)/2012/2013/1184/X/PWI z dnia 19 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w części IV pkt.4.1. otrzymuje brzmienie.

4.1.              Ceny i stawki opłat:  - w ujęciu netto:

grupa odbiorców

cena za zamówioną            moc cieplną

cena       ciepła

cena nośnika ciepła

roczna

rata        miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

O 1.S

59.163,70

4 930,31

56,29

21,34

grupa odbiorców

cena za zamówioną            moc cieplną

cena       ciepła

cena nośnika ciepła

roczna

rata        miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

O.1

60 880,92

5 073,41

57,91

21,34

grupa odbiorców

cena za zamówioną            moc cieplną

cena       ciepła

cena nośnika ciepła

roczna

rata        miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

O 1.1

60 880,92

5 073,41

57,91

21,34

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za            ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.1.A

16.922,17

56,83

grupa

odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.1.B

11 030,79

64,68

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.2.A

11.201,21

67,13

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.2.B

9.729,99

65,27

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 2

8 041,97

65,98

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za usługi przesyłowe dla Odbiorców z grupy O1.S, O1, O1.1 nie są zatwierdzane przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

                                                                                                               

Pełnomocnik

    Tomasz Bagiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »