| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-58(17)/2013/2014/1184/X/CWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 20 stycznia 2014r.

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.  zm.), w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r.
Nr 194, poz. 1291),

po rozpatrzeniu wniosku

Gospodarki Komunalnej Spółki z. o.o. z siedzibą w Olsztynku, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zmienić decyzję z dnia 19 kwietnia 2013 r. Nr OGD-4210-56(22)/2012/2013/1184/X/PWi  zatwierdzającą  dziesiątą taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia taryfy w części IV pkt 4.1.

Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E:

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") decyzją Nr OGD-4210-56(22)/2012/2013/1184/X/PWi  zatwierdził dziesiątą  taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 31 maja 2014 r.

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1209/1184/W/OGD/2010/BB z dnia 28 czerwca 2010 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (dziesiątą), polegającej na zmianie cen i stawek opłat za ciepło, w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego w taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie (PGNiG), zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r.  oraz   niższych  stawek opłat za usługę dystrybucji, zawartych w taryfie Polskiej Spółki Gazownictwa  Spółki z o. o. z siedzibą w Warszawie (PSG), zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r Nr DRG-4212-10(19)/2013/22378/I/AIK/PD/KGa. W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części IV pkt. 4.1. taryfy dla ciepła dla grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródeł ciepła opalanych  gazem.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

W toku przeprowadzonego postępowania Prezes URE ustalił, iż Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę cen i stawek opłat zawartych w taryfie, w związku ze zmianą cen zakupu gazu, w wyniku czego wzrosły koszty wytwarzania ciepła w źródłach opalanych tym paliwem. Tym samym dla Przedsiębiorstwa nastąpiła istotna, nieprzewidziana zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji nastąpił również nie uwzględniony w obowiązującej taryfie wzrost kosztów paliwa, który będzie oddziaływał na wyniki osiągane przez Przedsiębiorstwo z działalności koncesjonowanej w 2014 r., z uwagi na okres obowiązywania taryfy do dnia 31 maja 2014 r. Należy także podkreślić , iż wszystkie źródła ciepła opalane są wyłącznie gazem.

Ustalając ceny i stawki opłat  za ciepło, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła, uwzględniających wyższe koszty paliwa gazowego, zaplanowane dla okresu stosowania taryfy. Wyższe koszty wynikają przede wszystkim z uwzględnienia cen zawartych w taryfie  PGNiG, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r.  oraz   niższych  stawek opłat za usługę dystrybucji, zawartych w taryfie PSG, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r Nr DRG-4212-10(19)/2013/22378/I/AIK/PD/KGa.  Jednocześnie w postępowaniu Przedsiębiorstwo wykazało, iż spełnia warunki do zakupu gazu od PGN i G w cenach  zawierających podatek  akcyzowy. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niz po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


Mirosława Szatybełko - Połom

1)Gospodarka Komunalna  Sp. z o.o., ul. Górna 6, 11-015 Olsztynek  na ręce Pełnomocnika Tomasza Bagińskiego

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

3)a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)
Główny Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka


Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

w Olsztynku

Zmiana Taryfy dla ciepła

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI  PREZESA URE

z dnia 20 stycznia 2014 r.

Nr OGD -4210-58(17)/2013/2014/1184/X/CWo

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2014 r.

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynku stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD–4210-56(22)/2012/2013/1184/X/PWI z dnia 19 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w części IV pkt.4.1. otrzymuje brzmienie.

4.1.              Ceny i stawki opłat:  - w ujęciu netto:

grupa odbiorców

cena za zamówioną            moc cieplną

cena       ciepła

cena nośnika ciepła

roczna

rata        miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

O 1.S

59.163,70

4 930,31

56,29

21,34

grupa odbiorców

cena za zamówioną            moc cieplną

cena       ciepła

cena nośnika ciepła

roczna

rata        miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

O.1

60 880,92

5 073,41

57,91

21,34

grupa odbiorców

cena za zamówioną            moc cieplną

cena       ciepła

cena nośnika ciepła

roczna

rata        miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

O 1.1

60 880,92

5 073,41

57,91

21,34

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za            ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.1.A

16.922,17

56,83

grupa

odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.1.B

11 030,79

64,68

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.2.A

11.201,21

67,13

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 1.2.B

9.729,99

65,27

grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną   moc cieplną

Stawka opłaty            za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

GL 2

8 041,97

65,98

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za usługi przesyłowe dla Odbiorców z grupy O1.S, O1, O1.1 nie są zatwierdzane przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

                                                                                                               

Pełnomocnik

    Tomasz Bagiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »