| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/322/13 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu iławskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 105.508.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 85.911.572 zł, dochody majątkowe w wysokości 19.596.919 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 113.804.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 86.083.140 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27.721.322 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 25.432.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 22.893.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.295.971 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie 171.568 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 8.124.403 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.020.971 zł, rozchody w wysokości 3.725.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,-zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 8.124.403 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 914.044 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

1) dochody w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki w wysokości 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

1) dochody w wysokości 827.615 zł,

2) wydatki w wysokości 777.615 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 113.700,- zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1.046.572,-zł, z tego:

- 714.589,- zł na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 108.483,-zł na wydatki związane z odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi,

- 60.000,-zł na wydatki związane z odszkodowaniami,

- 163.500,-zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania przeniesienia wydatków na wynagrodzenia
w ramach działu i rozdziału, które nie powodują łącznego ich zwiększenia ani zmniejszenia.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Henryk Dzierzęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu powiatu iławskiego na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu powiatu iławskiego na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.xls

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/322/13
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.


Uzasadnienie

do budżetu powiatu iławskiego na rok 2014

Podstawą do opracowania projektu budżetu powiatu na 2014 rok, po stronie dochodów były wstępne wielkości subwencji ogólnej, dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu oraz przewidywanych wpływów dochodów własnych.

W roku 2014 w ramach dotacji z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych dofinansowana będzie działalność Domów Pomocy Społecznej w części dotyczącej przyjęcia mieszkańców według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2003 roku. Pozostałe zadania, takie jak: pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, koszt pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, świadczenia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu usamodzielnienia oraz kontynuowania nauki są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Ostateczne wielkości subwencji ogólnej i dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz zadań własnych zostaną określone po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2014. Przewidywane dochody roku 2014 zostały określone na kwotę105.508.491,-zł, w tym dochody majątkowe wynoszą 19.596.919,-zł, do stanowi 18,57% planu dochodów.

Struktura dochodów w roku 2014 przedstawia się następująco:

Subwencja z budżetu państwa - 50.834.109,-zł (48,18%);

Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej - 8.343.165,-zł (7,91%);

Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) - 4.796.501,-zł (4,55%);

Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 2.523.169,-zł (2,39%);

Środki pozyskane z innych źródeł oraz inne dotacje - 1.008.500,-zł (0,96%);

Dotacje na zadania realizowane w ramach środków z funduszy strukturalnych - 17.068.128,-zł (16,18%);

Pozostałe dochody własne 20.934.919,-zł (19,83%).

Wydatki na rok 2014 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013, złożonych projektów planów sporządzonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz możliwości finansowych powiatu. W przedkładanym projekcie wydatki bieżące w Domach Pomocy Społecznej zostały ustalone do wysokości otrzymanych dotacji i planowanych wpływów z tytułu odpłatności ich mieszkańców. Wydatki dotyczące służb, inspekcji i straży zostały zaplanowane w wielkościach odpowiadających wysokości dotacji na wykonywanie zadań zleconych.

Ogólna kwota wydatków została ustalona na kwotę113.804.462,-zł, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 27.721.322,- zł, co stanowi 24,36% wszystkich wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Oświata - 43.737.392,-zł (38,43%);

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 17.761.960,-zł (15,61%);

Administracja publiczna - 8.282.316,-zł (7,28%);

Transport i łączność, łącznie z budową portu śródlądowego w Iławie - 31.316.135,-zł (27,52%);

Ochrona zdrowia - 5.376.496,-zł (4,72%);

Bezpieczeństwo publiczne - 3.590.736,-zł (3,16%);

Obsługa długu publicznego - 400.000,-zł (0,35%);

Rezerwy - 1.160.272,-zł (1,02%);

Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - 2.179.155,-zł (1,91%).

Deficyt budżetowy na rok 2014 przewidziany w uchwale wynosi8.295.971,-zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »