| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Baniach Mazurskich

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit., "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości11 548 467,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości11 329 898,00zł,
dochody majątkowe w wysokości218 569,00zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości11 848 467,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości10 683 721,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości1 164 746,00zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości503 548,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości357 196,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 695 000,00 zł., rozchody w wysokości 395 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie40 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie27.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie13.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości800,00 zł.

2) wydatki w wysokości800,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 211 748,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 211 748,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi: -14 000,00zł .

2. Rezerwa celowa wynosi: -31 000,00zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
Zalacznik1.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
Zalacznik2.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.
Zalacznik3.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagraniacznych nie podlagających zwrotowi.
Zalacznik4.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Zalacznik5.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Zalacznik6.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
Zalacznik7.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Zalacznik8.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Zalacznik9.xlsx

do Uchwały Nr XXX/172/2013
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »