| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/189/2013 Rady Gminy Miłki

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/66 i 2/67 w miejscowości Ruda obręb geodezyjny Staświny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust.8, art. 15, art. 29 oraz art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst w Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianą w poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405.) oraz w związku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z 2013 r. poz. 503) i po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki, przyjętego uchwałą Nr LI/267/2010 z dnia 10.11.2010r ., Rada Gminy Miłki - uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 22,3530ha, wyznaczony uchwałą Nr XXI/138/2008 Rady Gminy Miłki z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 2/66 i 2/67, w miejscowości Ruda, obręb Staświny.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1. niniejszy tekst planu miejscowego,

2. rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. rozstrzygnięcia w sprawie sposobu uwzględnienia uwag do planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

4. rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na rysunku planu miejscowego następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granice opracowania planu,

2. linie rozgraniczające obszary funkcjonalne,

3. oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów funkcjonalnych,

4. nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 4. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, występujące w niej podstawowe terminy należy rozumieć następująco:

1. "plan" oznacza niniejszą uchwałę wraz z załącznikami, stanowiącą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. "obszar funkcjonalny" lub "obszar" oznacza teren wyróżniony w planie ze względu na przeznaczenie i zasady zagospodarowania i oznaczony w tekście oraz na Rysunku Planu cyfrowym symbolem funkcji,

3. "obszar opracowania" jest to zdefiniowany przedstawioną na Rysunku Planu granicą opracowania obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała,

4. "nieprzekraczalna linia zabudowy" jest to linia, której nie może przekroczyć żadna część budynku;

5. "zabudowa" są to wszelkie obiekty budowlane wyniesione ponad poziom terenu, poza nawierzchniami ciągów komunikacyjnych, elementami sieciowej infrastruktury technicznej i niekubaturowymi obiektami małej architektury,

6. "intensywność zabudowy" - jest to wskaźnik będący stosunkiem łącznej powierzchni zabudowy wszystkich budynków w odniesieniu do powierzchni działki.

§ 5. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 2,4153ha gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej.

§ 6. W obszarze opracowania wyróżnia się następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:

- MN/US - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej,

- UT - teren usług turystycznych,

- UI/US - teren plaży, rekreacji i sportu,

- ZP/US - tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem rekreacji,

- OS - tereny osuwiskowe,

- KD - tereny dróg dojazdowych,

- KDW - tereny dróg wewnętrznych,

- KX -teren drogi uprzywilejowanej,

- A,B,C,D - tereny stanowisk archeologicznych.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne planu

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w poszczególnych obszarach funkcjonalnych zawarte są w Rozdziale III niniejszej uchwały.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Teren opracowania planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, obowiązują ustalenia wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

2. Dla terenów przylegających do brzegu jeziora obowiązują ustalenia przepisów prawa wodnego.

3. W celu ochrony ekosystemu wodnego, należy utrzymywać i wprowadzić zadrzewienia, zwłaszcza w konturach o symbolach: 5ZP/US, 6ZP/US i 9ZP/US, jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej, utrzymywać i tworzyć pasy zakrzewień i zadrzewień jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą.

4. Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się, że obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w wyznaczonych konturach urbanistycznych, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

5. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/118/2008 z dnia 29 maja 2008r. Rady Powiatu w Giżycku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych wodach płynących Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Z dnia 16 czerwca 2008r. Nr 95, poz. 1697) na jeziorze Wojnowo wprowadzono bezwzględny zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi przez okres całego roku - bez określania mocy silnika.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze opracowania niniejszego planu znajdują się zabytki w postaci czterech stanowisk archeologicznych, oznaczone graficznie na rysunku planu i literą: A, B, C, D, które figurują w ewidencji Delegatury w Ełku jako: A - Ruda, stanowisko nr 5 (AZP 20-74/93) - osada wielokulturowa (pradzieje - okres nowożytny), B - Ruda, stanowisko nr 6 (AZP 20-74/94) - osada (pradzieje - okres średniowiecza), C - Ruda, stanowisko nr 7 (AZP 20-74/95) - osada (pradzieje - okres wczesno średniowieczny), D - Ruda, stanowisko nr 8 (AZP 20-74/97) - osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) i ślad osadnictwa z okresu nowożytnego, Zabytki archeologiczne podlegają ochronie i opiece zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Projektowane budynki winny nawiązywać do historycznej zabudowy Mazur, w zakresie formy i skali oraz materiałów wykończeniowych tj zastosowanie tradycyjnych materiałów takich jak: jasne tynki, drewno, kamień, cegła, dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym.

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych W obszarze opracowania teren drogi o symbolu 10KD i drogi uprzywilejowanej o symbolu 12KX, wyznacza się jako tereny, które w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należą do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

1. w liniach rozgraniczających w/w dróg, dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z funkcjonowaniem terenów komunikacyjnych,

2. prowadzenie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej

3. w pasie drogi o symbolu 10KD dopuszcza się zatoki postojowe dla samochodów.

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

1. Na obszarze objętym planem występują tereny objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, o których mowa w §8.

2. Na obszarze objętym planem występują tereny objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o których mowa w § 9.

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

4. Obszar oznaczony symbolem 7OS stanowi teren osuwiskowy, zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. Zasady zagospodarowania zostały określone w ustaleniach szczegółowych w § 18.

§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Ustala się zakaz zabudowy, na terenach:

1. udokumentowanego osuwiska, w obszarze oznaczonym symbolem 7OS,

2. przeznaczonych na projektowane ciągi komunikacyjne (układ komunikacyjny),

3. w strefie uciążliwości linii energetycznej 15kV,

4. w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wojnowo, wyznaczonym 100m strefą ochronną jeziora z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych dla terenów o symbolach: 8UI/US, 5ZP/US, 6ZP/US, 9ZP/US.

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

1. Elektroenergetyka

1) Zasilanie w energię elektryczną z projektowanych słupowych lub kontenerowych stacji transformatorowych zasilanych napowietrznymi i kablowymi liniami SN 15 kV. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych i przyłączami napowietrznymi lub kablowymi.

2) Ostateczna ilość stacji transformatorowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów.

3) Lokalizację nowych linii energetycznych SN 15 kV oraz linii niskiego napięcia należy przewidywać w pasach komunikacyjnych i na terenach zieleni. Stacje transformatorowe należy lokalizować na wydzielonych działkach na terenach oznaczonych symbolem: 5ZP/US i 9ZP/US.

2. Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - wyłącznie z komunalnej sieci wodociągowej. Sieć wodociągową lokalizować w pasie drogowym i na terenach zieleni, dopuszcza się lokalizację jej na terenie działek budowlanych w pasie pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, a liniami rozgraniczającymi pasy drogowe.

3. Odprowadzenie ścieków.

1) Odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej zbiorczej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Miłkach lub w Bystrym/Giżycko.

2) Zakazuje się wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na ścieki.

3) Sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować w pasie drogowym i na terenach zieleni, dopuszcza się lokalizację jej na terenie działek budowlanych w pasie pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, a liniami rozgraniczającymi pasy drogowe.

4) Na terenie przeznaczonym do obsługi turystyki wodnej związanej z obsługą jachtów należy zapewnić miejsca i urządzenia do odbioru nieczystości stałych oraz płynnych podłączonych do kanalizacji.

4. Telekomunikacja W zakresie sieci i urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw.

5. Gospodarka cieplna

1) Zaopatrzenie zabudowy w energię cieplną do ogrzewania budynków - z indywidualnych źródeł ciepła.

2) Indywidualne zaopatrzenie w ciepło z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła (energia elektryczna, gaz, olej itp.).

6. Wody opadowe i urządzenia melioracyjne

1) Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do gruntu w granicach poszczególnych działek budowlanych.

2) Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych parkingów - kanalizacją deszczową lub bezpośrednio do cieków, rowów odwadniających i/lub do ziemi, z zapewnieniem wymaganego przepisami stopnia oczyszczania.

3) Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z obszaru planu należy realizować zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczącymi wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów oraz do ziemi w pobliżu jezior.

4) W granicach opracowania planu występują urządzenia melioracyjne - zbieracze drenarskie z obszarem zdrenowanym sączkami, oznaczone graficznie na rysunku planu. Dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych. Przebudowa urządzeń melioracyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą Prawo wodne i musi wyprzedzać zagospodarowanie zabudowy.

7. Gospodarka odpadami

1) Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywóz w sposób zorganizowany na składowisko odpadów komunalnych.

2) Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłki określają stosowne uchwały Rady Gminy Miłki.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonalnych

§ 15. W obszarach oznaczonych symbolami 1MN/US, 2MN/US, 3MN/US - stanowiących tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej, obowiązują następujące ustalenia:

1. minimalna szerokość działki - 25 m i minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1200m2,

2. dostęp do działek z przylegających dróg o symbolach: 10KD, 11KDW,

3. nieprzekraczalne linie zabudowy: -od linii rozgraniczającej drogę powiatową: min. 10m, od linii rozgraniczającej drogi o symbolach: 10KD, 11KDW - min. 6m,

4. maksymalna intensywność zabudowy - 20% powierzchni działki,

5. minimalna intensywność zabudowy - 8% powierzchni działki,

6. minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60% powierzchni działki;

7. w granicach działki zabezpieczyć minimum jedno miejsce postojowe dla samochodów;

8. ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5m; zakazuje się ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów betonowych,

9. dopuszcza się lokalizację wiat grillowych, wiat chroniących od deszczu oraz obiektów małej architektury ogrodowej, w tym np. altan ogrodowych, placów gier i zabaw,

10. projektowane budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i budynki rekreacji indywidualnej muszą spełniać następujące warunki:

1) budynki 2-kondygnacyjne, w tym poddasze użytkowe, funkcję gospodarczą, garażową łączyć z podstawową bryłą budynku;

2) wyniesienie poziomu parteru ponad teren projektowany przy wejściu głównym do budynku, nie może przekraczać 0,6 m;

3) wysokość budynków od poziomu terenu do kalenicy - do 9m;

4) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, kryte dachówką w kolorze ceglastym, nachylenie głównych połaci dachowych 30 - 50°,

5) kierunki kalenic głównych brył budynków - równoległe do dróg wewnętrznych; z wyjątkiem budynków skrajnych przylegających do drogi powiatowej i od strony jeziora, które dopuszcza się kształtować - indywidualnie,

6) wykończenie elewacji: jasny tynk, drewno, czerwona cegła, kamień.

11. na terenie o symbolu 2MN/US znajduje się zabytek archeologiczny, oznaczony graficznie na rysunku planu i literą"C" - Ruda, stanowisko nr 7 (AZP 20-74/95) - osada (pradzieje - okres wczesno średniowieczny), dla którego obowiązują ustalenia §9 ust.1 niniejszej uchwały.

§ 16. W obszarze oznaczonym symbolem 4UT, stanowiącym teren projektowanych usług turystycznych, obowiązują następujące ustalenia:

1. cały obszar należy zaprojektować jako jedno, wewnętrznie spójne założenie architektoniczno-przestrzenne,

2. dostęp do działki z drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 11KDW,

3. nieprzekraczalne linie zabudowy: - od linii rozgraniczających tereny komunikacyjne min. 6m, - zgodnie z rysunkiem graficznym,

4. zapewnić urządzenia higieniczno-sanitarne podłączone do kanalizacji, dla osób kąpiących się i wypoczywających oraz korzystających z plaży na terenie o symbolu 8UI/US,

5. w granicach terenu zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów z uwzględnieniem ustaleń §14ust.6 pkt.3

6. dopuszcza się lokalizację wiat grillowych, wiat chroniących od deszczu oraz obiektów małej architektury ogrodowej, w tym np. altan ogrodowych, placów gier i zabaw,

7. maksymalna intensywność zabudowy - 30% powierzchni terenu,

8. minimalna intensywność zabudowy - nie ustala się,

9. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni terenu,

10. dla projektowanych budynków ustala się:

1) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym,

2) wysokość budynków od poziomu terenu do kalenicy - do 10m,

3) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, pokryte dachówką w kolorze ceglastym, trzciną lub gontem drewnianym;

11. na terenie o symbolu 4UT znajduje się zabytek archeologiczny, oznaczony graficznie na rysunku planu i literą "A" - Ruda, stanowisko nr 5 (AZP 20-74/93) - osada wielokulturowa (pradzieje - okres nowożytny), dla którego obowiązują ustalenia §9 ust.1 niniejszej uchwały,

12. zakazuje się lokalizacji nośników reklamy ze zmienną ekspozycją obrazu, projekcji świetlnych i elementów ruchomych oraz światła o zmiennym natężeniu lub pulsującego.

§ 17. W obszarach oznaczonych symbolami: 5ZP/US, 6ZP/US, przeznaczonych pod zieleń urządzoną z rekreacją, stanowiącymi teren ochrony wód, obowiązują następujące ustalenia:

1. wprowadzenie nasadzeń zieleni rodzimych gatunków, dostosowanej do warunków florystycznych terenu,

2. dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury ogrodowej, w tym: drewnianych wiat ogrodowych bez obudowy ścian tzw. deszczochronów o powierzchni zabudowy do 10m2 i wysokości do 4m,

3. zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych,

4. zakazuje się grodzenia terenu w odległości 1,5m od terenu osuwiska i brzegu jeziora oraz uniemożliwiania przejścia przez ten teren,

5. nie zezwala się ogrodzeń pełnych i prefabrykowanych betonowych,

6. dopuszcza się podział terenu i przyłączenie go do przylegających działek w konturach o symbolu 3MN/US i 4UT,

7. na terenie o symbolu 6ZP/US znajduje się zabytek archeologiczny , oznaczony graficznie na rysunku planu i literą "B"- - - Ruda, stanowisko nr 6 (AZP 20-74/94) - osada (pradzieje - okres średniowiecza), dla którego obowiązują ustalenia §9 ust.1 niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się obszar oznaczony symbolem 7OS, stanowiący teren udokumentowanego osuwiska - miejscowość Ruda - nr ewidencyjny: N-34-80-B-a/1, współrzędne środka osuwiska: prostokątne układu "1965" x=913.957, y=625.012. Charakterystyka morfologiczna osuwiska - geometria: długość maksymalna osuwiska: L=54m, szerokość maksymalna osuwiska:W=140m. Dla terenu osuwiska ustala się ochronę istniejącej zieleni, wymianę oraz wprowadzenie nowych nasadzeń specjalnie dobranych roślin (np. krzewów o mocnym systemie korzeniowym).

§ 19. W obszarze oznaczonym symbolem: 8UI/US, przeznaczonym na urządzenie plaży, rekreację i sport, stanowiącym teren ochrony wód, obowiązują następujące ustalenia:

1. lokalizacja plaży ogólnie dostępnej, przebieralnie z elementów drewnianych, bez trwałego połączenia z gruntem, o powierzchni zabudowy do 10m2 i wysokości do 4m,

2. plażę urządzić jako trawiastą,

3. lokalizacja przystani wodnej,

4. szalety - typu "TOY - TOY",

5. budowa urządzeń wodnych (np. pomostów, przystani, kąpieliska) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą Prawo wodne,

6. dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury ogrodowej, w tym: drewnianych wiat ogrodowych bez obudowy ścian tzw. deszczochronów o powierzchni zabudowy do 10m2 i wysokości do 4m, oświetlenie,

7. zakazuje się grodzenia terenu w odległości 1,5m od brzegu jeziora oraz uniemożliwiania przejścia przez ten teren,

8. nie zezwala się ogrodzeń pełnych i prefabrykowanych betonowych,

9. na terenie o symbolu 8UI/US znajduje się zabytek archeologiczny, oznaczony graficznie na rysunku planu i literą"C" - Ruda, stanowisko nr 7 (AZP 20-74/95) - osada (pradzieje - okres wczesno średniowieczny), dla którego obowiązują ustalenia §9 ust.1 niniejszej uchwały.

§ 20. W obszarze oznaczonym symbolem 9ZP/US, przeznaczonym pod zieleń urządzoną i rekreację, stanowiącym teren ochrony wód, obowiązują następujące ustalenia:

1. wprowadzenie nasadzeń zieleni rodzimych gatunków, dostosowanej do warunków florystycznych terenu,

2. dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury ogrodowej, w tym: drewnianych wiat ogrodowych bez obudowy ścian tzw. deszczochronów o powierzchni zabudowy do 10m2 i wysokości do 4m,

3. zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych,

4. zakazuje się grodzenia terenu w odległości 1,5m od brzegu jeziora oraz uniemożliwiania przejścia przez ten teren,

5. nie zezwala się ogrodzeń pełnych i prefabrykowanych betonowych,

6. dopuszcza się przyłączenie terenu do skrajnej działki w konturze o symbolu 1MN/US,

7. na terenie o symbolu 9ZP/US znajduje się zabytek archeologiczny, oznaczony graficznie na rysunku planu i literą "D" - Ruda, stanowisko nr 8 (AZP 20-74/97) - osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) i ślad osadnictwa z okresu nowożytnego), dla którego obowiązują ustalenia §9 ust.1 niniejszej uchwały.

§ 21. Ustala się teren projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem: 10KD, o następujących ustaleniach:

1. minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 10m,

2. jezdnia o szerokości min. 5,5m, przynajmniej jednostronny chodnik,

3. w liniach rozgraniczających w/w drogi, dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z funkcjonowaniem terenu komunikacyjnego,

4. prowadzenie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

5. w pasie drogi o symbolu 10KD dopuszcza się zatoki postojowe dla samochodów.

§ 22. Ustala się teren projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem: 11KDW, o następujących ustaleniach:

1. minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 8m,

2. jezdnia o szerokości min. 5,5m, przynajmniej jednostronny chodnik,

3. prowadzenie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 23. Ustala się teren drogi uprzywilejowanej, stanowiącej dostęp do jeziora Wojnowo, oznaczony na rysunku planu symbolem: 12KX.

1. szerokość w liniach rozgraniczających min. 4,5m.

2. dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej, oświetlenie, lokalizację ławek .

3. wprowadzenie nasadzeń zieleni.

4. dopuszcza się urządzenie drogi jako ciągu pieszo-jezdnego do przejazdu dla jednostek uprzywilejowanych i do przewozu sprzętu pływającego.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 24. Ustala się dla poszczególnych terenów następujące stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

L.p.

Symbol i przeznaczenie terenu

STAWKA PROCENTOWA OPŁATY

1.

1MN/US, 2MN/US, 3MN/US - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej

25

2.

4UT - teren zabudowy usługowej turystycznej

25

3.

5ZP/US, 6ZP/US, 9ZP/US - tereny zieleni urządzonej, z dopuszczeniem rekreacji

25

4.

11KDW - tereny dróg wewnętrznych

25

5.

10KD - teren drogi dojazdowej

Nie dotyczy

5.

12KX- teren drogi uprzywilejowanej

Nie dotyczy

6.

11OS - teren osuwiskowy

Nie dotyczy

7.

8UI/US -teren plaży, rekreacji i sportu

Nie dotyczy

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki.

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gujda


rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000
Zalacznik1.pdf

rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/189/2013
Rady Gminy Miłki
z dnia 15 listopada 2013 r.

SPOSÓB ROZPATRZENIA
nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Miłki uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ruda

Na podstawie art. 20 ust.1, w związku z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012r., poz. 647), Rada Gminy Miłki stwierdza, że w wyznaczonym okresie wnoszenia uwag do dnia 22.07.2013r. nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/189/2013
Rady Gminy Miłki
z dnia 15 listopada 2013 r.

SPOSÓB REALIZACJI
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ruda , inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie realizowana w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »