reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Gołdapskiego

z dnia 23 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013

I WSTĘP

Na mocy art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Gołdapi za rok 2013. Zgodnie z art. 38 b ust. 3 w/w ustawy Starosta nie później niż do końca stycznia przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z jej działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

II. ZADANIA KOMISJI

Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Gołdapskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie z art. 38 a do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

III. SKŁAD KOMISJI

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2013 Starosty Gołdapskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku
w okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący :

1. Andrzej Ciołek - Starosta Gołdapski

Członkowie:

Przedstawiciele Rady Powiatu Gołdapskiego:

2. Wacław Grenda - Radny Powiatu Gołdapskiego

3. Jaromir Andrzej Krajewski - Radny Powiatu Gołdapskiego

Członkowie delegowane przez Starostę Gołdapskiego:

4. mł. insp. Andrzej Żyliński- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

5. asp. szt. Ryszard Antolak- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

6. Władysław Frydrych- Przedstawiciel Gminy Gołdap

7. Ryszard Bogusz- przedstawiciel Gminy Banie Mazurskie

8. Alicja Wielewicka- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dubeninkach Członkowie z głosem doradczym:

9. Ewa Bogdanowicz- Kordjak

10. mł. bryg. Krzysztof Giedrojć

11. Małgorzata Gryszkowska

12. Małgorzata Lenarczyk

13. Halina Karpińska

14. Paweł Werchowicz

15. mjr SG Tomasz Sawicki

16. mjr SG Marek Taudul

17. mjr SG Tomasz Makowski

W posiedzeniach uczestniczył Pan Wojciech Piktel - Prokurator Rejonowy w Olecku, jak również kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży oraz przedstawiciele innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu gołdapskiego. Ich udział w pracach komisji z głosem doradczym stanowił istotny wkład w ocenę, a w rezultacie w poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie gołdapskim.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2013

Realizując zadania Starosty w zakresie bezpieczeństwa i porządku, Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku szczególną uwagę skierowała na realizację zadań określonych Powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Razem Bezpieczniej" w Powiecie Gołdapskim na lata 2008-2015, analizę pracy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 2013 odbyło się 5 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które obejmowały zagadnienia zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, mianowicie:

Komisja oceniła:

- stan porządku publicznego w powiecie,

- zagrożenia pożarowe w powiecie,

- stan sanitarny w powiecie,

poprzez analizę przedłożonych sprawozdań oraz informacji w zakresie:

- realizacji zadań w roku 2012 Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- stanu sanitarnego Powiatu Gołdapskiego w roku 2012,

- działalności w okresie zimowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

Komendy Powiatowej Policji, Zarządu Dróg Powiatowych,

- przygotowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej do sezonu letniego,

- podsumowania sezonu turystycznego w powiecie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji,

- działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Powiecie Gołdapskim,

- przygotowania służb, inspekcji, straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
do sezonu zimowego 2012/2013.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku poruszała również kwestie:

- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu na drogach,

- uzależnienia od komputerów wśród dzieci i młodzieży w powiecie gołdapskim.

- oznakowania dróg na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu,

- diagnozy problemu zażywania narkotyków przez młodzież w placówkach prowadzonych przez powiat (omówienie przeprowadzonych ankiet),

Służby i inspekcje odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w powiecie wkładają wiele wysiłku
w celu jego poprawy, co przynosi pożądane efekty. Powiat Gołdapskiw województwie warmińsko- mazurskim uznawany jest za jeden z bardziej bezpieczniejszych, co ma pozytywny wpływ na życie jego mieszkańców.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2012 oraz sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Razem Bezpieczniej"
w Powiecie Gołdapskim w roku 2012. Opracowała oraz przyjęła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014. Opiniowała również projekt budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zrealizowała wszystkie swoje zamierzenia przyjęte
do realizacji w 2013r., a jednym z priorytetów była realizacja Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Razem Bezpieczniej" w Powiecie Gołdapskim na lata 2008-2015, obejmującego następujące obszary:

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania,

- przemoc w rodzinie,

- bezpieczeństwo w szkole,

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W ramach realizacji zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podjęła szereg inicjatyw, których wymiernym rezultatem stały się przedsięwzięcia profilaktyczne w stosunku do grup zagrożenia patologicznego. Poruszono wiele ważnych problemów, które mają ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania wszystkich mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. Należy podkreślić aktywność członków komisji szczególnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań.

W okresie sprawozdawczym Komisja wypracowała szereg istotnych wniosków, których realizacja wpłynęła na poprawę stanu bezpieczeństwa w powiecie, mianowicie:

- wniosek w sprawie zalegającego śniegu na przejściach dla pieszych i zatoczkach postojowych dla aut i komunikacji publicznej przy ulicy Paderewskiego,

- wniosek w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego przed sezonem zimowym na ulicy Sportowej,

- wniosek w sprawie utrzymania czystości chodnika przy Liceum Ogólnokształcącym
w sezonie jesienno- zimowym,

- wniosek w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa biegającej młodzieży Liceum Ogólnokształcącego po chodniku o złej nawierzchni podczas zajęć wychowania fizycznego,

- wniosek w sprawie podjęcia wzmożonych działań zapobiegających paleniu wyrobów tytoniowych na przerwach lekcyjnych po za terenem szkolnym,

- wniosek w sprawie o przeprowadzanie większej ilości zajęć na temat skutków palenia wyrobów tytoniowych przez pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- wniosek w sprawie zabezpieczenia bramy wjazdowej na posesję Liceum Ogólnokształcącego po zajęciach lekcyjnych,

- wniosek w sprawie poprawienia stanu nawierzchni chodnika na ulicy Popiełuszki,

- wniosek w sprawie prawidłowego oznakowania posesji "GoldMedica" Sp. z o.o. znakami drogowymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami,

- wniosek w sprawie ponownego zamontowania progów zwalniających na ulicy Stadionowej,

- wniosek w sprawie możliwości budowy chodnika od ulicy Stadionowej do Promenady Zdrojowej,

- wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy Restauracji Matrioszka dla zapewnienia bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliskim bloku, przede wszystkim dzieci oraz osób starszych,

- wniosek w sprawie rozbudowy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,

- wniosek w sprawie fekalia płynących urządzeniami melioracyjnymi do rzeki Gołdapy,

- wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzający do wpisania UR-144 na listę substancji zakazanych,

- wniosek w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej apelu ostrzegającego rodziców przed skutkami uzależnień dzieci i młodzieży spędzającej nieograniczony czas przy komputerze,

- wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego w Ełku o pomoc w dokonywaniu pomiarów prędkości mobilnym fotoradarem na terenie Powiatu Gołdapskiego,

- wniosek w sprawie wyznaczenia przez Starostę Gołdapskiego lekarza stwierdzenia zgon w sytuacji gdy lekarz rodzinny odmawia wykonania niezbędnych czynności,

- wniosek w sprawie rozstrzygnięcia organu odpowiedzialnego za konserwację lądowiska,

- wniosek w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej komunikatu ostrzegającego przed oszustwami internetowymi.

Powyższe wnioski wypracowane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w roku 2013 zostały zrealizowane.

Priorytetowym zadaniem Komisji był nadzór nad realizacją zadań ujętych w Planie Pracy Komisji na rok 2013 oraz podejmowanie działań w zakresie spraw bieżących, istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Reasumując należy stwierdzić, iż podjęte w roku 2013 działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gołdapskiego dają podstawę
do dalszego, szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji służb i inspekcji, jak również zwiększenia zarówno udziału jak i kontroli społecznej w trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Andrzej Ciołek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama