reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/239/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie za rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości24 834 673,04 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 15 885 267,04 zł. dochody majątkowe w wysokości 8 949 406,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości22 860 773,04 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 995 135,20 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 8 865 637,84 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wydatki inwestycyjne 2014 roku w wysokości 8 822 637,84 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9 121 841,15 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu miasta wynosi1 973 900,00 złi zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 307 900,00 zł oraz na utworzenie lokaty w wysokości 1666 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 1 973 900,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 złotych.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa a art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- dochody w wysokości 3 000,00 zł.

- wydatki w wysokości 3 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9. Rezerwa ogólna wynosi 22 930,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 38 300,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu zgodnie z § 5,

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu w tym: przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi, między wydatkami bieżącymi, między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujące ich zwiększenia lub zmniejszenia w dziale,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jan Mordas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu miasta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu miasta.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/239/2013
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienieplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama