reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępopolu

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.857.993,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.057.999,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 799.994,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.323.907,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.844.209,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.479.697,46 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.472.497,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 376.190,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 465.914,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie - 465.914,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.424.177,00 zł, rozchody w wysokości 958.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 465.914,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 611.960,00 zł,

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 74.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.940.257,00 zł, koszty - 1.952.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 28.841,00 zł; wydatki - 28.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 9. Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 290.525,53 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 290.525,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 78.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 58.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym: również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 401, § 404, § 417, § 411 i § 412), nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne, oraz do przeniesień dotyczących wydatków inwestycyjnych (§ 605 i § 606), nie zwiększających ogólnej kwoty planu wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu


Tadeusz Sosnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy w 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.


Załącznik Nr 9 a do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9%20a.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Informacja opisowa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama