reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/325/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j.t z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t z późn. zm,) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241z późn. zmianami)Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.725.268,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 16.795.546,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.929.721,61 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.798.941,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.366.148,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.432.793,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 15.174.799,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.107.308,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.073.673,51 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w wysokości 6.482.025,05 zł;

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.591.648,46 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 12.466.952,15 zł i rozchody w wysokości 393.278,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł;

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 6.482.025,05 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.):

- dochody w wysokości 12.000,00 zł;

- wydatki w wysokości 12.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 288.448,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 288.448,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.032.994,00 zł, koszty - 2.032.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 182.900,00 zł, wydatki - 182.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 175.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 125.000,00 zł, z tego:

- 59.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej i robót publicznych;

- 66.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących ani zwiększeń ani zmniejszeń ich ogólnej kwoty;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


inż. Maria Wodzianicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.docx

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/325/13
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.docx


Uzasadnienie

Do projektu budżetu na rok 2014 w ramach autopoprawek Burmistrz Tolkmicka wniósł następujące zmiany:

- Zwiększono o kwotę 430.594,00 zł dochody (75615 § 0310) oraz wydatki (75814 § 4480) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczącego nieruchomości, których właścicielem jest Miasto i Gmina Tolkmicko i nie podlegają uchwale w sprawie ulg w podatku od nieruchomości.

- Przyjęto po stronie dochodów (85295 § 2030) i wydatków (85295 § 3110) kwotę dotacji wynikającą z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 268A/2013 z dnia 15 listopada br. (otrzymaną w dniu 18.11.2013r.) w wysokości 307.803,00 zł na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

- Zaplanowano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku (90017 § 6210) w wysokości 32.994,00 zł na inwestycję polegającą na wykonaniu odcinka wodociągu pod rzeką Stradanką spinającego istniejący oraz nowo wybudowany wodociąg w ciągu ulicy Szkolnej.

- Zmniejszono o kwotę 3.425,00 zł (63001 § 2339) dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn."Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej". Zmiany dokonano na podstawie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 02 grudnia br. pisma znak: Y-I.052.3.61.2013. Obecnie plan dotacji wynosi 3.500,00 zł.

- Zwiększono o kwotę 80.000,00 zł planowaną kwotę wydatków na infrastrukturę portową (60041 § 4150 kwota 30.000,00 zł i § 4300 kwota 50.000,00 zł) w związku z przejęciem infrastruktury nabrzeża zachodniego przez Spółkę Pętla Żuławska oraz przetargiem na operatora.

- Wprowadzono zadanie inwestycyjne z planem 1.000.000,00 zł (60016 § 6050) pn."Przebudowa ulic w Tolkmicku: Jagiellońskiej, części Nadrzecznej, Słupeckiej i Młyńskiej".

- Częściowo przeniesiono realizację zadania pn."Dostosowanie pomieszczeń biurowych i warsztatowych do funkcji punktu wydawania posiłków wraz z niezbędną przebudową i rozbudową" w kwocie 13.594,00 zł (85295 § 6050) na rok 2014. W związku z zaleceniami sanepidu nakazującymi wykonanie ścian dzielących pomieszczenia przedłużył się termin realizacji przedsięwzięcia do końca stycznia przyszłego roku.

- W związku z otwarciem ofert na realizację zadania pn."Budowa kanalizacji w miejscowości Chojnowo i Brzezina" zaszła możliwość zmniejszenia planu na ty przedsięwzięciu o kwotę 3.600.600,24 zł.

- W związku z wydłużeniem terminu zakończenia zadania pn. "Budowa targowiska miejskiego w ramach działania Mój rynek" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wprowadzono plan wydatków (90095) na to przedsięwzięcie w wysokości 1.500.166,19 zł.

Uaktualniono również plan wydatków inwestycyjnych zadań rozpoczętych w 2013 roku realizowanych w rozdziale 90095, tj. o wydatki planowane a nie wykonane do końca br.:

- o kwotę 692.145,34 zł na zadaniu pn." Budowa świetlicy wiejskiej w Kadynach wraz z zapleczem gospodarczym jako miejsca kultywowania tradycji rybackich i integracji mieszkańców";

- o kwotę 579.583,46 zł na zadaniu pn." Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z wielofunkcyjnym i trawiastym boiskiem sportowym jako miejsca kultywowania tradycji rybackich w miejscowości Suchacz";

- o kwotę 1.109.442,08 zł na zadaniu pn."Odbudowa układu urbanistycznego miasta Tolkmicka- etap I - Odbudowa ratusza miejskiego"

- Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł plan na zadaniu publicznym przeznaczonym do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych pn. "Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży".

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu z kwoty 10.476.410,08 zł do kwoty 12.073.673,51 zł. Różnica pokryta zostanie wolnymi środkami. Zwiększono również o 100.000,00 zł rozchody budżetu planując wcześniejszą spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Dokonano również zwiększenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do kwoty 66.000,00 zł, a tym samym zmniejszono do kwoty 59.000,00 zł rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej i robót publicznych.

W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej skorygowano zawarte w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia dla burmistrza:

- w § 13 ust.1 usunięto punkt 2 zawierający upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, gdyż planowany kredyt w całości będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu;

- w § 13 ust. 2 pkt 1 tiret 2 upoważnienie obecnie brzmi:" dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących ani zwiększeń ani zmniejszeń ich ogólnej kwoty.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama