reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy Milejewo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2014 r

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)oraz art. 211,art.212,art.214,art.215,art.222,art.235,art.
236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 831 487,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 10 825 916,10 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 005 571 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 583 492,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 820 792,02 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 762 700,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1 762 700 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 876 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 247 995,08 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 171 147,34 zł. oraz na rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 76 847,74 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1 068 306 zł, rozchody w wysokości 1 316 301,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400 000 zł ;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 323 415 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,

b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 110 500 zł, wydatki - 110 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

1. Dochody w wysokości 15 600 zł

2. Wydatki w wysokości 31 000 zł

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 12 600 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 29 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jerzy Rebell


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Milejewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama