reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr OR.5511.5.2013 Starosty Oleckiego

z dnia 23 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwai Porządku przy Staroście Oleckim za 2013r

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim realizowała zadania określone w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) na podstawie opracowanego i zatwierdzonego planu pracy, który przedstawia się następująco: Termin, temat posiedzenia: 26.02.2013 r.

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 r.

2. Opiniowanie pracy KPP, KP PSP, PSSE i PIW za 2012 r.

3. Sprawy bieżące. 11.06.2013 r.

4. Stan bazy gastronomicznej i wypoczynkowej oraz zabezpieczenie ppoż. i bezpieczeństwo obywateli przed sezonem turystycznym;

5. Sprawy bieżące. 16.09.2013 r.

6. Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu podczas sezonem turystycznego oraz w I półroczu 2013 r.;

7. Informacja dotycząca realizacji programu "Razem bezpieczniej w powiecie oleckim" na lata 2011 - 2014;

8. Sprawy bieżące. 12.2012 r.

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji w 2013 r.

2. Opracowanie planu pracy Komisji w 2014 r.

3. Przedstawienie opinii projektu budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4. Sprawy bieżące; W 2013 roku nie odnotowano zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim. Jej skład jest następujący:

1. Andrzej Stanisław Kisiel - Przewodniczący;

2. Czesław Gontar - członek komisji, Radny Powiatu;

3. Grzegorz Makarewicz - członek komisji, Radny Powiatu;

4. Henryk Trznadel - Urząd Miejski Olecko, członek komisji;

5. Tomasz Jagłowski - Komenda Powiatowa PSP, członek komisji;

6. Bernard Faszcza - Komenda Powiatowa Policji, członek komisji;

7. Ewa Papadopulu - Komenda Powiatowa Policji, członek komisji;

8. Jadwiga Urbanowicz - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, członek komisji;

9. Dariusz Salamon - Powiatowy Lekarz Weterynarii, uczestniczy w pracach komisji;

10. Mirosław Łaskowski - "OLMEDICA" w Olecku Sp. z o. o., uczestniczy w pracach komisji. Ponadto w 2013 r. w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim uczestniczył Prokurator Rejonowy w Olecku lub jego przedstawiciel. Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim w miesiącu lutym 2013r. dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012r. Przedstawiciele służb, inspekcji i straży złożyli kolejno sprawozdania z realizacji zadań w 2012r. tj.:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań Komendy Powiatowej Policji w Olecku w 2012 roku;

2. Realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w roku 2012;

3. Informacja dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego na nadzorowanym terenie w 2012 r.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu oleckiego w roku 2012r. Podczas posiedzenia w miesiącu czerwcu 2012r. omawiano stan sanitarny obiektów gastronomicznych
i wypoczynkowych oraz zabezpieczenie ppoż. i bezpieczeństwo obywateli przed sezonem turystycznym. Przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży złożyli kolejno informacje dotyczące stanu przygotowań do sezonu turystycznego tj.:

1. Informacja dotycząca przygotowania bazy gastronomicznej i wypoczynkowej w powiecie do sezonu letniego 2013 - PSSE;

2. Informacja dotycząca zabezpieczenia ppoż. i bezpieczeństwa obywateli w zbliżającym się sezonie turystycznym oraz stan bazy wypoczynkowej na terenie powiatu oleckiego; W miesiącu wrześniu 2013r. na podstawie złożonych informacji przez przedstawicieli służb, inspekcji
i straży oceniany był stan bezpieczeństwa podczas sezonu turystycznego oraz w I półroczu 2013r. Ponadto została przedłożona informacja z realizacji programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ w POWIECIE OLECKIM". Z realizacji programu wynikają wnioski zgłoszone przez uczestniczących tj.:Komenda Powiatowa Policji:Zadania Policji w ramach programu"Razem Bezpieczniej w Powiecie Oleckim 2011-2014"będą nadal kontynuowane w obszarach objętych sprawozdaniem. W zależności od potrzeb lub wniosków mieszkańców policyjne siły i środki mogą być kierowane
w celu poprawy bezpieczeństwa lub zapobieganiu przestępczości. W miarę możliwości finansowych wsparcie działań policyjnych w postaci służb ponadnormatywnych przez samorządy pozwoli na kierowanie dodatkowych patroli.Powiatowy Inspektorat WeterynariiStan bezpieczeństwa powiatu oleckiego w wielu obszarach jest zadowalający, w tym sanitarno-higieniczny, istnieją jednakże wybrane aspekty, które zwyczajowo nie są doceniane zarówno przez społeczeństwo jak i samorządy tj.:

1. Brak właściwie urządzonej targowicy do sprzedaży produktów spożywczych, w tym szczególnie wymagających łańcucha chłodnego.

2. Stała obecność zwierząt bezdomnych, najczęściej niestety porzucanych z powodu zapóźnienia mentalno-kulturowego społeczeństwa. Schroniska, którymi w powiecie nie dysponuje żadna gmina są kosztowne w organizacji i utrzymaniu, niestety zaledwie likwidują skutki niegodziwości ludzi.

3. Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i spokoju społecznego całego kraju, a więc i powiatu oleckiego stanowi realne niebezpieczeństwo zawleczenia w najbliższym okresie wirusa afrykańskiego pomoru świń, ostatnio również klasycznego pomoru.

4. Realnym zagrożeniem w chowie przeżuwaczy, które w przypadku wystąpienia przyniosłoby duże konsekwencje ekonomiczne w powiatowym sektorze mleka i wołowiny jest ryzyko wystąpienia dwóch wirusowych chorób, tj. ch. niebieskiego języka oraz choroby wywołanej wirusem Szmallenberg.

5. Z końcem lipca 2012r. rozpoczęto inwestycję - budowa siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku. Do końca 2012 roku wykonano stanu surowy zamknięty.GMINA KOWALE OLECKIEPodsumowując należy stwierdzić, że realizacja programu daje pożądane efekty. Stale poprawia się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg gminnych i powiatowych. Nadal właściwie funkcjonuje współpraca z Komendą Powiatową Policji w Olecku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Nadal największą bolączką jest skuteczne zwalczanie wandalizmu i kradzieży infrastruktury stanowiącej mienie publiczne oraz chuligańskich i patologicznych zachowań młodzieży po spożyciu alkoholu.GMINA ŚwiętajnoW szkole w Świętajnie

1) Zwiększyła się świadomość rodziców i dzieci na temat bezpieczeństwa,

2) Zmniejszył się hałas podczas przerw,

3) Zwiększyła się świadomość bezpiecznego poruszania się po drogach.Szkoły ponadgimnazjalne, OSW dla Dzieci Głuchychim. św. Filipa Smaldone, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku:Uczniowie chętnie biorą udział w proponowanych akcjach i programach. Dużą popularnością cieszą się zajęcia przygotowujące do pracy w służbach mundurowych związane z dyscypliną i ponoszeniem odpowiedzialności. Efekty przynoszą także zajęcia, w ramach których uczniowie poszerzają wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych, uzależnień oraz własnych predyspozycji.Zespół Szkół Technicznych w OleckuZ wyżej wymienionych informacji wynika, że uczniowie uczestniczą w wielu działaniach prowadzonych przez pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli, zaproszonych specjalistów mają na celu m.in. :

- przekazanie wiedzy o różnych nałogach, uzależnieniach, problemach dotyczących młodzieży,

- kształtowanie właściwych postaw życiowych,

- umiejętności bycia asertywnym,

- umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- zapobieganie i przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym,

- niwelowanie agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią,

- przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wnioski jakie wynikają z w przedstawionych działań to wzrost wśród młodzieży poczucia bezpieczeństwa i świadomości co to znaczy być odpowiedzialnym za swoje czyny, wiedza uczniów na temat negatywnych konsekwencji jakie wynikają z sięgania po substancje uzależniające, możliwość brania udziału w wielu ciekawych zajęciach, konkursach, wycieczkach, spotkaniach, akcjach dla efektywnego spędzania czasu wolnego bez nałogów i zachowań agresywnych.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

- Coroczne kontrole ośrodka w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki, przyczynia się efektywniejszego nadzorowania w zakresie wymogów bhp.

- Systematyczny udział nauczycieli w warsztatach i szkoleniach w zakresie bhp.

- Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie ochrony zdrowia.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w OleckuWyżej wymienione zrealizowane formy wynikały z potrzeb szkół. Szkoły, które podjęły współpracę, po konsultacjach z pracownikami poradni, potrafiły bardziej precyzyjnie określić wiodące problemy i oczekiwania w tym zakresie. Pracownicy pedagogiczni w ramach swoich kompetencji i możliwości czasowych, po analizie sytuacji i obserwacji grup docelowych dostosowali ofertę zajęć. Wsparciem objęto dzieci, młodzież przedszkoli i szkół na wszystkich etapach edukacyjnych oraz dzieci młodsze nie uczęszczające do przedszkola. Realizowane formy z pewnością przyczyniły się np.: do zmian w świadomości odbiorców, niwelowania niepożądanych zachowań, propagowania akceptowanych życiowych wartości, właściwego kształtowania własnej tożsamości, zapobiegania rozwojowi zjawisk patologicznych, wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększania poziomu pozytywnej motywacji uczenia się itp. Im lepsza jest współpraca w relacji szkoła - szkoła, szkoła - placówka wspierająca, tym pozytywne efekty są większe. Realizacja programu wskazuje na wykonanie szeregu zamierzeń, które mają znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa w powiecie oleckim. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga również poniesienie kosztów finansowych. Środki finansowe są pozyskiwane z zewnątrz jak też pochodzą z budżetów uczestników programu. Ponadto należy podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa jest procesem stałym, na który wskazują wykonane prace oraz wypływające z nich wnioski. Należy również stwierdzić, że realizacja programu daje pożądane efekty. Stale poprawia się bezpieczeństwo. Założone cele oraz poszczególne obszary działania programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ
w POWIECIE OLECKIM" są realizowane. Realizacja programu jest na poziomie ogólnymdobrym.W miesiącu grudniu 2013r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim zrealizowała
w całości porządek posiedzenia opiniując pozytywnie sprawozdanie z działalności Komisji w 2013r., przyjmując plan pracy Komisji w 2014r., oraz zapoznając się z projektem budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Oleckim w 2013 roku został zrealizowany w całości oraz nie stwierdzono trudności w pracy Komisji.

Starosta Olecki


Andrzej Stanisław Kisiel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama