reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Miasta Lubawa

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa, uchwalonego uchwałą nr XXIII/172/2005 Rady Miasta Lubawa z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa (Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2005 r., Nr 74, poz. 1045), uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXV/178/05 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2005 r., Nr 74, poz. 1052), uchwałą nr XXX/213/05 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2006r., Nr 27, poz. 575) oraz uchwałą nr XXXI/309/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 3324).

Przewodniczący Rady


dr inż. Bolesław Zawadzki


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2014
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałym na terenie Miasta Lubawa
(tekst jednolity)

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Lubawy.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) uczniunależy rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz będące słuchaczem kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

2) rodzicachnależy rozumieć także prawnych opiekunów,

3) szkolenależy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów.

§ 2. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków budżetu miasta Lubawa są:

1) stypendia szkolne,

2) zasiłki szkolne.

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz ze środków finansowych przewidzianych na ten cel każdorazowo w budżecie gminy, w oparciu o kwotę przeznaczoną na ten cel z budżetu państwa.

§ 3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służ społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi nieprawidłowościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. 1. Świadczenia, o których mowa w § 2 przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

2. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym burmistrz powołuje komisję stypendialną.

3. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

§ 5. 1. Świadczenia, o których mowa w § 2 przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Lubawa.

2. Wzór wniosku określa zarządzenie burmistrza.

Rozdział 2.
Stypendium szkolne

§ 6. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

2. Stypendium szkolne może być przyznane:

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),

2) na wniosek pełnoletniego ucznia,

3) na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,

4) z urzędu.

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych.

2. Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

3. Jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe, stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust.1 pkt. 1, realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust.1 pkt. 2, realizowane jest za pośrednictwem szkół uczniów poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych zgłoszonych przez uczniów i zaakceptowanych przez szkołę lub przez zwrot kosztów odpowiednio udokumentowanych w postaci przelewu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców bądź pełnoletniego ucznia (w szczególnych przypadkach w kasie urzędu).

3. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust.2, realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie.

4. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust.3, realizowane jest gotówka lub przelewem na konto osobiste:

1) rodzica uprawnionego do pobierania zasiłku rodzinnego w ramach świadczeń rodzinnych

2) pełnoletniego ucznia.

§ 9. Burmistrz przyznaje stypendium szkolne uwzględniając dochód, o którym w § 10 oraz:

1) niepełnosprawność i jej stopień, występujące w rodzinie bezrobocie, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna;

2) pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania.

§ 10. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustalana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

§ 11. 1. W przypadku podania nieprawdziwych danych o dochodach uzyskanych w rodzinie ucznia oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń ponosi odpowiedzialność karną.

2. Stypendium pobrane przez ucznia na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu na zasadach określonych w art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, z późn zm.).

§ 12. Wysokość stypendium szkolnego, bez względu na formę w jakiej jest udzielane nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać 200% kwoty, której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 13. 1. Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. W tym celu zalicza się zakwalifikowanych uczniów do uzyskania stypendium szkolnego do grup dochodowych wg. kryterium:

1) I grupa: przy dochodzie na osobę w rodzinie ucznia do 35% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 z późn. zm.) - miesięczne stypendium w wysokości 90 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póżn. zm.),

2) II grupa: przy dochodzie na osobę w rodzinie ucznia od 35% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 z późn. zm.) - miesięczne stypendium w wysokości 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póżn. zm.).

2. Burmistrz ma prawo wezwać do złożenia dodatkowych zaświadczeń i wyjaśnień w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji materialnej osoby składającej wniosek,

3. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, rodzice ucznia, pełnoletni uczeń zobowiązani są do niezwłocznego przedstawiania aktualnych zaświadczeń potwierdzających wyżej wymienioną zmianę.

4. W ramach posiadanych środków Burmistrz może zwiększyć wysokość stypendium określoną w pkt. proporcjonalnie powiększając wysokość stypendium wszystkim uczniom zakwalifikowanym do uzyskania stypendium szkolnego, do granicy określonej w § 12.

§ 14. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta Lubawa

w terminie:

1) do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół,

2) do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

2. Wnioski nieudokumentowane nie będą rozpatrywane.

§ 15. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 9 miesięcy.

§ 16. Stypendium szkolne wypłacane jest w comiesięcznych transzach lub jednorazowo w terminach:

1) do dnia 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,

2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku.

§ 17. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego:

1) gdy został zawieszony w prawach ucznia,

2) gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.

§ 18. Uczeń, który otrzymuje inne niż wymienione w § 2 stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne zgodnie z zasadami określonymi w art. 90d pkt 13 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 3.
Zasiłki szkolne

§ 19. 1. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji celowej otrzymanej przez gminę na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa.

2. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 20. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany:

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),

2) na wniosek pełnoletniego ucznia,

3) na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,

4) z urzędu.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 21. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Miasta Lubawa na podstawie złożonego wniosku kierując się indywidualna oceną skutków zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków określonych w pkt.1.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miasta Lubawa. Wnioski rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

2. Wnioski nieudokumentowane nie będą rozpatrywane.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 23. Od decyzji burmistrza o przyznaniu, odmowie, wstrzymaniu lub cofnięciu pomocy materialnej rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama