reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.34.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 4 lutego 2014r.

stwierdzające nieważność w części do uchwały Nr XXXV/248/2013 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieliczki

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność załącznika do uchwały Nr XXXV/248/2013 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieliczki, w części dotyczącej: § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 lit. a w zakresie sformułowania; " i są zameldowane na stałe", § 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 lit. e.

UZASADNIENIE:

Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę, o której mowa we wstępie. Załącznik do przedmiotowej uchwały określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieliczki.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Powyższe zasady powinny określać, jak wynika z ust. 3 powołanego przepisu, w szczególności: 1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; 5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej; 6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; 7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

W ocenie organu nadzoru zapisy Zasad (...), zawarte w załączniku do uchwały, wskazane w sentencji rozstrzygnięcia należy uznać za sprzeczne z prawem lub wykraczające poza upoważnienie ustawowe.

W Rozdziale III załącznika do uchwały, określone zostały warunki mieszkaniowe gospodarstwa domowego kwalifikujące do oddania w najem lokalu. Jako jeden z warunków Rada wskazała spełnienie kryterium wysokości dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajęcie mieszkania.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Powołany wyżej przepis, do którego odwołuje się Rada w kwestionowanym zapisie, nie określa wysokości dochodu, a jedynie wylicza przychody, jakie należy uwzględnić przy określeniu kryterium dochodowego oraz rodzaje świadczeń, jakich się nie uwzględnia przy jego wyliczeniu. Należy nadmienić, iż wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego oddanie w najem została określona w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały. Kwestionowany zapis zatem nie określa warunku zamieszkiwania kwalifikującego do oddania w najem lokalu, co powoduje, iż w kontekście zakresu regulowanego w Rozdziale III załącznika do uchwały staje się niejasny i niezrozumiały. To powoduje, iż została naruszona zasada przyzwoitej legislacji, znajdującą oparcie w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z ustalonymi poglądami doktryny oraz ustaloną linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego prawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw, tak by ich treść była oczywista i pozwalała na wyegzekwowanie

W § 4 ust. 1 lit. a załącznika do uchwały Rada postanowiła, iż pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy przysługuje osobom, które zamieszkują i są zameldowane na stałe na terenie gminy Wieliczki przez okres co najmniej 5 lat, pozostają w trudnej sytuacji materialnej i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych lub znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gmina obowiązana jest tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wszystkich wymagających tego członków wspólnoty samorządowej, nie zaś jedynie tych członków wspólnoty, którzy w gminie są zameldowani i to wyłącznie na pobyt stały. Zameldowanie nie wyznacza bowiem przynależności do wspólnoty samorządowej, nie może być zatem przyjęte jako kryterium pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu, stanowi to zatem naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wprowadzenie zapisu uzależniającego uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy najmu od stałego zameldowania zawęża krąg uprawnionych, którzy z pierwszeństwa mogłoby skorzystać. A ponadto, należy podkreślić, iż zameldowanie na pobyt stały powinno być traktowane jedynie, jako jeden z dowodów wskazujących na przebywanie danej osoby na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu.

W § 6 ust. 1 załącznika do uchwały Rada przyjęła, iż pierwszeństwa do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom, które nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sadowego, pod warunkiem, że ich sytuacja materialna i finansowa nie uległa zmianie od dnia orzeczonego wyroku. Zapis ten wykracza poza upoważnienie ustawowe, określone w art. 21 ust. 3 pkt. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, przepisy tej ustawy nie dają bowiem podstaw do ustalenia takiego pierwszeństwa.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt: I OSK 732/10 stwierdził, iż: "Art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, przyznający radzie gminy kompetencje do ustalenia zasad pierwszeństwa wynajmowania lokali socjalnych i lokali na czas nieoznaczony, dotyczy wyłącznie kształtowania przesłanek zawierania umów najmu takich lokali na zasadach ogólnych, a nie na podstawie art. 14. Ten ostatni przepis ma bowiem w stosunku do art. 21 ust. 3 pkt 3 charakter przepisu szczególnego wyłączającego stosowanie art. 21 ust. 3 pkt 3 do przypadków przyznania uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu. To sąd w prawomocnym orzeczeniu eksmisyjnym oznacza krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na tej podstawie. Gmina nie może, zatem ustalać w tym zakresie pierwszeństwa, przyznając określonym przez siebie podmiotom uprawnienia do realizacji wyroku eksmisyjnego z wyprzedzeniem innych osób, znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej.

W Rozdziale VII załącznika do uchwały określono tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych, sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej. W jednym z jego postanowień, w § 9 ust. 2 wskazano, m.in.. elementy, jakie wniosek powinien zawierać, na podstawie, którego można ubiegać się o najem lokalu mieszkalnego. Wśród tych elementów znajduje się oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu ( lit. e ). W ocenie organu nadzoru wymóg złożenia tego oświadczenia w kontekście tak sformułowanych zapisów ust. 2 oraz ust. 3 jest niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Z art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy wynika w sposób jednoznaczny, że mieszkaniowy zasób gminy jest tworzony w celu realizacji zadań wynikających z art. 4 w/w. ustawy, czyli m.in. w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Możliwość ubiegania się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jak również warunki najmu zależą wyłącznie od dochodu gospodarstwa domowego i warunków zamieszkiwania. Wprowadzanie w tej mierze nieprzewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego włączeń, poprzez konieczność złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 lit. e powoduje, że wnioski niektórych kategorii osób, z racji nieprzewidzianych w ustawie okoliczności nie będą rozpatrywane, mimo spełnienia pozostałych kryteriów uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego, należącego do gminnego zasobu mieszkaniowego. Wprowadzenie zatem obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 lit. e, pozostaje w sprzeczności z art. 20 ust. 1 ustawy.

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 29 grudnia 2011 r. uznał za niedopuszczalne wyłączenie z kręgu uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego osób, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu. Należy jednocześnie podkreślić, iż stosownie do art. 23 ust. 2 wyżej powołanej ustawy umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta tylko z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu.

Ponadto należy wskazać w tytule Rozdziału VIII załącznika do uchwały wystąpił błąd redakcyjny, zasady postepowania określone w tym rozdziale dotyczą …wstępowania po śmierci najemcy, a nie jak to wynika z brzmienia uchwały … występowania po śmierci najemcy.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

z up. Wojewody Warmińsko-MazurskiegoJan Maścianica
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama