| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/813/2014 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2013 r. poz. 1399, i poz. 1593) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości, odpady komunalne zmieszane lub zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg w tym:

1) opakowania ze szkła,

2) papier i makulatura,

3) opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu, pozostałe wielomateriałowe odpady opakowaniowe,

4) odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne),

5) przeterminowane lub niewykorzystane leki,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, opony,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady pozostałe po segregowaniu.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej prowadzone będzie z częstotliwością zgodną z ustalonym harmonogramem i obejmie zebrane na posesji (u źródła), w pojemnikach lub workach n/w odpady komunalne:

1) odpady zmieszane lub odpady pozostałe po segregowaniu - nie rzadziej niż raz w tygodniu

2) opakowania ze szkła - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

3) papier i makulatura - nie rzadziej niż raz w tygodniu

4) opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu, pozostałe wielomateriałowe odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż raz w tygodniu

5) odpady zielone ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada, z zastrzeżeniem pkt. 6),

6) choinki (drzewka i gałęzie świąteczne) - raz w tygodniu, w okresie od 07 stycznia do 05 lutego

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 1).

3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej prowadzone będzie z częstotliwością zgodną z ustalonym harmonogramem i obejmie zebrane w miejscu gromadzenia odpadów stałych (u źródła), w pojemnikach lub workach n/w odpady:

1) odpady zmieszane lub odpady pozostałe po segregowaniu - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu

2) opakowania ze szkła - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

3) papier i makulatura - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu

4) opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu, pozostałe wielomateriałowe odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu

5) odpady zielone ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada, z zastrzeżeniem pkt. 6),

6) choinki (drzewka i gałęzie świąteczne) - raz w tygodniu, w okresie od 07 stycznia do 05 lutego

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - trzy razy w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 2),

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie:

1) jednorodzinnej:

a) w okresie od maja do września w ramach akcji "Podaruj - darując jesteś lepszy" tzw. wystawek,

b) w okresie od października do kwietnia w ramach odbierania odpadów komunalnych.

2) wielorodzinnej:

a) w okresie od maja do września, raz w miesiącu w ramach akcji "Podaruj - darując jesteś lepszy" tzw. wystawek oraz dwa razy w miesiącu w ramach odbierania odpadów komunalnych.

b) w okresie od października do kwietnia trzy razy w miesiącu, w ramach odbierania odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane lub niewykorzystane leki odbierane będą przez cały rok i obejmą leki dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, opony odbierane będą przez cały rok i obejmą odpady niebezpieczne i problemowe dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON).

7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny mogą dostarczać również, w ramach ponoszonej opłaty do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, ustawionych w tzw. gniazdach.

§ 2. 1. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości, odpady komunalne zmieszane lub zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg, w tym:

1) opakowania ze szkła,

2) papier i makulatura,

3) opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu, pozostałe wielomateriałowe odpady opakowaniowe,

4) odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne)

5) odpady pozostałe po segregowaniu.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzone będzie z częstotliwością zgodną z ustalonym harmonogramem i obejmie zebrane na posesji (u źródła), w pojemnikach lub workach n/w odpady komunalne:

1) odpady zmieszane lub odpady pozostałe po segregowaniu - nie rzadziej niż raz w tygodniu

2) odpady zielone ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada, z zastrzeżeniem pkt 3),

3) choinki (drzewka i gałęzie świąteczne) - raz w tygodniu, w okresie od 07 stycznia do 05 lutego

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie odbierane będą przez cały rok i obejmą odpady dostarczone, w ramach ponoszonej opłaty do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ustawionych w tzw. gniazdach.

§ 3. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemniki na odpady komunalne zlokalizowane na nieruchomościach, w miejscach/Punktach Gromadzenia Odpadów będą myte oraz poddane dezynfekcji i dezynsekcji trzy razy w roku tj. dwukrotnie od maja do października i jednokrotnie w pozostałym okresie roku wg ustalonego harmonogramu.

§ 4. Punkt Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie świadczył usługi dla właścicieli nieruchomości, w ramach ponoszonej opłaty od poniedziałku do piątku od godz. 10 do godz. 18 i w soboty od godz. 10 do godz. 14.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/516/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Janusz Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »