| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/815/2014 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do nowej deklaracji po zmianach:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację działalności gospodarczej, zawieszenie działalności gospodarczej.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy złożyć na żądanie organu:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności: umowa nabycia nieruchomości, najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia.

§ 5. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, 2, 3 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miasta Elbląg w terminie:

1) do dnia 30 kwietnia 2013 r. - pierwszą deklarację,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1, 2, 3, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków:

1) formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodne z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 do uchwały, udostępnione są w formacie XML (Extensible Markup Language) na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Elblągu pod adresem www.elblag.eu;

2) składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie poprzez wypełnienie deklaracji i wysłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Elbląga dostępnej pod adresem www.elblag.eu;

3) deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/662/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Janusz Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/815/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 marca 2014 r.
Zalacznik1.rtf

DOP-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/815/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 marca 2014 r.
Zalacznik2.rtf

DOP-2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/815/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 marca 2014 r.
Zalacznik3.rtf

DOP-3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »