| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.21.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 24 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXX/243/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXX/243/58/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica z powodu istotnego naruszenia prawa.

Uzasadnienie:

Rada Gminy Płośnica, na sesji w dniu 17 grudnia 2013 r., powołując się na art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęła uchwałę, o której na wstępie. Przedmiotem uchwały jest przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica, stanowiącego jej załącznik.

Na wstępie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązkowych zadań własnych gminy należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie niezbędnych warunków do ich utrzymania. Jednym z instrumentów pomocnych w realizacji tych zadań jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego, zawierającym szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Upoważnienie rady gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawarte zostało w art. 4 ust. 1 powołanej ustawy. W ust. 2 przepisu ustawodawca doprecyzował wymagania w zakresie regulacji, jakie winny być zawarte w regulaminie. Zadaniem organu stanowiącego gminy jest zatem określenie wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, lecz wyłącznie w zakresie wynikającym z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy, który jest katalogiem zamkniętym. W przepisie tym ustawodawca nie posłużył się bowiem zwrotem "w szczególności", a dokonał szczegółowego wyliczenia wymagań. Wyliczenie kategorii spraw przekazanych organowi stanowiącemu gminy do unormowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ma zatem charakter wyczerpujący. To oznacza, iż uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia niniejszego regulaminu winna zawierać pełny zakres regulacji określony w tym przepisie, a jednocześnie nie powinna zawierać postanowień, które wykraczałyby poza jego zakres. Nakładanie bowiem na właścicieli nieruchomości obowiązków, wykraczających poza delegację ustawową wkracza w sferę praw i wolności obywatelskich zastrzeżoną dla aktów wyższego rzędu. Wszelkie odstępstwa od katalogu spraw podlegających regulacji, zawartych w przepisie upoważniający- art. 4 ust. 2 ustawy stanowią istotne naruszenie przepisów prawa.

W Rozdziale VIII Regulaminu, tj. § 22 i § 23 Rada zawarła regulacje dotyczące obszarów podlegającym obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. W § 22 określone zostały obszary podlegające obowiązkowo temu zabiegowi poprzez wskazanie, iż obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Płośnica, zaś w § 23 organ stanowiący Gminy Płośnica wskazał, termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

Norma zawarta w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje organ gminy do wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Przepis wyraźnie określa, co w przedmiotowej materii w regulaminie znaleźć się powinno, a mianowicie obszary i terminy deratyzacji. Wskazanie w § 22 Regulaminu, iż obowiązek deratyzacji dotyczy wszystkich nieruchomości zabudowanych na obszarze gminy, w ocenie organu nadzoru, nie jest zgodne z powołanym powyżej przepisem kompetencyjnym. Zakładając racjonalność ustawodawcy należy przyjąć, że celem upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 2 pkt. 8 ustawy było zobligowanie organu gminy do kazuistycznego wskazania obszarów na terenie gminny, które ze względu na szczególne usytuowanie, otoczenie czy realizowane tam funkcje bądź inne okoliczności, wymagają poddania ich obowiązkowej deratyzacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 46/13, wskazał, iż postanowienia regulaminu poddające obowiązkowej deratyzacji nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy nie wypełniają dyspozycji art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy, do wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji. Sąd wskazał, iż "wyznaczyć" to: "oznaczyć, odgraniczyć, wyróżnić za pomocą znaków, określić jakąś wielkość za pomocą obliczeń" (mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 1087). Tymczasem zaś, omawiany sposób ujęcia obowiązku przeprowadzenia deratyzacji sformułowany jest w sposób niedookreślony, niepozwalający na przyjęcie, że doszło do wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy. Stanowisko to organ nadzoru w pełni podziela.

W konsekwencji uznać należy, iż przedmiotowy regulamin nie określa obszarów, na których przeprowadzenie deratyzacji jest obowiązkowe w sposób zgodny z ustawą, a co za tym idzie - Rada nie wyczerpała kwestionowaną uchwałą wszystkich obligatoryjnych elementów składowych, określonych powołanym wyżej art. 4 ust. 2 ustawy o czystości i porządku w gminach, a uchybienie to stanowi istotne naruszenie prawa, powodujące konieczność wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego.

Niezależnie od wskazanego powyżej uchybienia, również inne zapisy Regulaminu budzą uzasadnione wątpliwości organu nadzoru.

W 13 pkt 4 Regulaminu Rada określiła zasady lokalizacji zbiorników bezodpływowych. W ocenie organu nadzoru brak jest podstaw prawnych do zamieszczania w regulaminie postanowień dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kompetencje organu stanowiącego gminy ograniczają się jedynie do określenia częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych. Uznać zatem należy, iż wskazane powyżej zapisy § 13 regulaminu nie mają oparcia w przepisach wskazanych jako podstawa prawna podjęcia uchwały.

W ocenie organu nadzoru w sposób istotny prawo narusza zapis § 20 Regulaminu, w którym Rada wskazała, iż zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała. Zadaniem organu stanowiącego gminy, uchwalającego regulamin utrzymania i czystości w danej gminie jest doprecyzowanie obowiązków właścicieli nieruchomości za pomocą generalnych i abstrakcyjnych norm postępowania. Przytoczony powyżej zapis nie ma charakteru normatywnego, a jedynie informacyjny. Nie stanowi on zatem materii regulaminowej, a co za tym idzie - nie powinien być zamieszczany w przedmiotowej uchwale.

Wskazać również należy, iż organy stanowiące gmin nie zostały upoważnione do określenia w regulaminach utrzymania czystości i porządku kręgu podmiotów, na których ciąży obowiązek przekazania padłych zwierząt do utylizacji. W tym miejscu wskazać należy, że kwestie dotyczące padłych zwierząt regulują: w określonym zakresie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W konsekwencji uznać należy, iż brak jest podstaw prawnych do obciążenia tym obowiązkiem właścicieli padłych zwierząt, jak uczyniła to Rada w § 21 ust. 3 Regulaminu.

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »