| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/289/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. .Dochody budżetu gminy w wysokości 66.767 590,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59.846 733,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6.920 857,29 zł.

§ 2. .1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.943 821,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.516879,00 zł,

) 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.426 942,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.426 942,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.308 552,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.823 769,23 zł, oraz wolne środki w wysokości 966.770,17 zł przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 966.770,17 zł, rozchody w wysokości 2.790 539,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 231.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 48.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 20 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych : dochody - 875.620,00 zł; wydatki - 875.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 437.848,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 356.630,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2014 w wysokości 1.000 000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi: 600.000,00 zł w tym:

1) 400.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,

2) 200.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości do 2.000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257. ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,

b) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000 000,00 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych - plan na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego plan na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014r. w złotych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/289/2013
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych na 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »