| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.72.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 14 marca 2014r.

stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLV/275/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Warny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 1, § 5, co do słów "Rada Sołecka" i § 22 załącznika nr 1 do uchwały nr XLV/275/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Warny.

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Miłakowie uchwałą, o której mowa na wstępie, powołując się na art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwaliła Statut sołectwa Warny. § 1 załącznika do przedmiotowej uchwały stanowi, iż "Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Miłakowo, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i osiedlami tworzą wspólnotę samorządową" Zapis ten jest sprzeczny z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa wszyscy mieszkańcy gminy, a nie tylko mieszkańcy sołectw czy innych jednostek pomocniczych.

Z kolei w § 5 ww. załącznika Rada przyjęła, iż organem sołectwa jest rada sołecka. Przepis ten, w tym zakresie, rażąco narusza art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który wymienia jako organy sołectwa wyłącznie zebranie wiejskie i sołtysa. Jednocześnie obowiązujące przepisy nie przyznają radzie gminy kompetencji do wprowadzenia odmiennej regulacji w tym zakresie w statucie tej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i obszar jednostki pomocniczej (pkt 1), zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej (pkt 2), organizację i zadania organów jednostki pomocniczej (pkt 3), zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji (pkt 4), zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej (pkt 5).

W związku z tym, należy uznać, iż bez podstawy prawnej przyjęto w § 22 statutu zapisy, które przewidują, iż w razie niemożności pełnienia funkcji przez Sołtysa do czasu wyboru nowego, zastępuje go członek Rady Sołectwa, wskazany przez Zebranie Wiejskie (ust. 1), zastępstwo nie może trwać dłużej niż 2 miesiące (ust. 2) i w czasie pełnienia zastępstwa Burmistrz zwołuje zebranie Wiejskie celem wyboru Sołtysa za zasadach niniejszego statutów (ust. 3).

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, jak to zostało powyżej wspomniane, dwa organy sołectwa, jako jednostki pomocniczej gminy. Są nimi zebranie wiejskie, jako organ uchwałodawczy i sołtys, jako organ wykonawczy. Ustawa nie przewiduje w żadnym przypadku istnienia "organu", który w określonych sytuacjach np. choroby sołtysa, pełniłby jego funkcje. Sołtysowi przysługuje szereg uprawnień i obowiązków, w związku z czym korzysta on z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Mając na względzie okoliczność, iż ustawa nie przewiduje uprawnienia do przekazania wykonywania obowiązków sołtysa przez Zebranie Wiejskie, powyżej powołane przepisy statutu sołectwa, należy uznać za sprzeczne z obowiązującym prawem.

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »