| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-56(16)/2013/2014/600/XII/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 marca 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

z siedzibą w Nidzicy

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam:

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła (dwunastą) ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia 2015 r.

U Z A S A D N I E N I E:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na:

- wytwarzanie ciepła - Nr WCC/104/600/U/2/98/RS z dnia 25 września 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - Nr PCC/105/600/U/98/RS z dnia 25 września 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

W toku postępowania administracyjnego  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też  Przedsiębiorstwo uczyniło. Ostateczne dokumenty zostały przesłane w dniu 10 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,  przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających  uzasadnione roczne koszty  wykonywania działalności koncesjonowanej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału  zaangażowanego w tę działalność oraz planowanymi rocznymi kosztami modernizacji i rozwoju (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą  ustalenia kwoty uzasadnionych przychodów planowanych były wielkości określone w § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. z siedzibą w Nidzicy, ul. Kolejowa 17, 13 -100 Nidzica

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 14 marca 2014 r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku
Kamila Garbacik


PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o. w Nidzicy

ul. Kolejowa 17

13-100 Nidzica

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 19 marca 2014 r.
nr OGD-4210-56(16)/2013/2014/382/XII/KG

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2014 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.                                                                      3

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.                                          5

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.                                                                                                                5

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i  stawek opłat.                                                                                    6

CZĘŚĆ  V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.                                                                                                  7

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.                                                                                                  7

CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

  1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
, poz. 1059 z późn. zm.);  

ustawa o efektywności energetycznej - ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.);

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z  2010 r. Nr 194, poz. 1291);

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia  2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 92);

przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica, zwane dalej „P.U.G.K. Nidzica”;

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania
ciepła;

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym;

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

  1. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
  1. Źródło ciepła Nr 1 - źródło ciepła zlokalizowane w Nidzicy przy ul. Rataja 11, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego), gazowego i oleju opałowego,
  2. Źródła ciepła, dla których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Nidzicy:

Źródło ciepła nr 2 – zlokalizowane przy Al. Wojska Polskiego 11 D, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego,

Źródło ciepła nr 3 – zlokalizowane przy ul. Konopnickiej 12, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego.

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

P.U.G.K. Nidzica prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

wytwarzania ciepła Nr WCC/104/600/U/2/98/RS z dnia 25 września 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami,

przesyłania i dystrybucji ciepła  Nr PCC/105/600/U/2/98/RS z dnia 25 września 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami.

CZĘŚĆ  III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA  KRo-1     - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest
do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez P.U.G.K Nidzica oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA  KRo-2     - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest
do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez P.U.G.K Nidzica oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA  KO    - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w  źródłach ciepła Nr 2 i Nr 3 dostarczane jest  bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do instalacji odbiorczych w sąsiednich obiektach.

CZĘŚĆ  IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1.              Ceny i stawki opłat:

- w ujęciu netto:

L.p.

grupa odbiorców

cena za zamówioną       moc cieplną

cena ciepła

cena nośnika ciepła

stawka opłaty za usługi  przesyłowe

stała

zmienna

Roczna

rata        miesięczna

roczna

rata           miesięczna

zł/MW

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/GJ

1

KRo-1

114.958,73

9.579,89

33,56

16,38

22.660,09

1.888,34

8,27

2

KRo-2

114.958,73

9.579,89

33,56

16,38

28.615,38

2.384,62

8,82

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW

zł/GJ

3

KO

10.880,33

72,34

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłat za przyłączenie

Średnica przyłącza

[zł/m]

netto *

DN 25

139,20

DN 32

164,37

DN 40

172,55

DN 50

203,05

DN 65

227,58

DN 80

273,83

*              Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają               podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi               przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2.   W przypadkach:

  1. niedotrzymania przez P.U.G.K Nidzica standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –
    rozliczeniowego,
  3. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  4. nielegalnego poboru ciepła,

             stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i  stawek opłat.

P.U.G.K. Nidzica wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PREZES ZARZĄDU

     Andrzej Jabłonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »