| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/590/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 lit. i otrzymuje brzmienie:
" kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony";
2) w § 2 ust. 1 dodaje się lit.j , która otrzymuje brzmienie:
"popiół z palenisk domowych";
3) w § 2 ust. 2 w tabeli, w kolumnie 1 wers 5 otrzymuje brzmienie:
"odpady zielone (tj. liście, trawa, drobne gałęzie)";
4) w § 2 ust. 2 w tabeli, w kolumnie 1, wers 6 otrzymuje brzmienie:
"Meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.";
5) w § 2 ust. 2 w tabeli, w kolumnie 1 i 2 dodaje się wers 7, który otrzymuje brzmienie:
"popiół z palenisk domowych", co najmniej raz w miesiącu, każdą ilość, przy czym popiół składany w workach winien mieć wagę możliwą do ręcznego załadunku";
6) w § 2 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
"kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym też lampy fluorescencyjne i akumulatory powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm.) podmiotom zbierającym tego typu sprzęt lub do PSZOK";
7) w § 2 ust. 3 lit. f otrzymuje brzmienie:
"posegregowane wg rodzaju odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać do 1 Mg tych odpadów. Odpady nie spełniające tej definicji, a także większa ich ilość zostaną odebrane za dodatkową opłatą.";
8) w § 2ust.3 dodaje się lit.n w brzmieniu:
" popiół z palenisk domowych";
9) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu przed złożeniem do pojemnika / worka / należy opróżnić z zawartości i opłukać."
10) § 4 otrzymuje brzmienie:
"Niewykonanie usług z powodu braku dojazdu lub dostępu z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości oraz nie wystawienie pojemnika lub worka, nie powoduje pomniejszenia ustalonej w deklaracji płatności."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »