| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/294/2014 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 513 489,75 zł Plan dochodów po zmianie wynosi 34 069 748,75 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 27 549 037,37 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 520 711,38 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 597 025,40 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 35 527 851,40 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 26 049 575,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 478 276,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9 012 276,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 212 906,24zł, zgodnie z zał. nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 458 102,65 zostanie pokryty przychodami z:

1. kredyty w kwocie 947 099,00 zł

2. wolnych środków 53 211,93 zł

3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 457 791,72 zł

- Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów pokryta zostanie z nadwyżki roku 2013 w kwocie 1 811 828,00zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 269 930,65 zł, rozchody w wysokości 1 811 828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 947 099,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 109 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 265 851,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 18 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 18 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 323 539,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 323 539,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/294/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik9.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »