| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-77/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XLI/284/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mirosław Czerny
3. Janusz Facon
4. Anna Michalak
5. Krzysztof Mościbrocki
6. Bogumił Pliszka
7. Ireneusz Rek
8. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XLI/284/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Uzasadnienie

Rada Gminy Jedwabno w dniu 27 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XLI/284/14 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.W dniu 01 kwietnia 2014 r. Uchwała ta wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 14 kwietnia 2014 r. zawiadomiono Gminę Jedwabno, iż uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 16 kwietnia 2014 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Jedwabno nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. przedmiotową uchwałę stwierdziło, że: Rada Gminy Jedwabno podjęła Uchwały Nr XLI/284/14 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Podstawą prawną podjęcia uchwały stanowił art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).W art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym wskazano, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.W art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska wskazano między innymi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Wskazano również, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: 1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Stosownie do art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały. Zdaniem Kolegium Izby Rada Gminy Jedwabno naruszyła art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 250 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poprzez nie wskazanie w przedmiotowej uchwale sposobu rozliczania dotacji. Art. 250 pkt 3 między innymi wskazuje, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego udzielając dotacji celowej, zawiera umowę, która określa termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale. Kolegium Izby wskazuje, że stosownie do art. 403 ust. 4, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Ponadto, na podstawie przepisu art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska, rada gminy winna jednoznacznie ustalić wysokość dofinansowania.Kolegium Izby stwierdza, że Rada Gminy Jedwabno naruszyła art. 403 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 250 ustawy finansach publicznych poprzez nie wskazanie w § 6 przedmiotowej Uchwały minimalnych elementów, jakie powinny być w umowie pomiędzy Gminą, a podmiotem uprawnionym wskazanym w Uchwale.Zdaniem Kolegium Izby, Rada Gminy Jedwabno naruszyła wyżej wymienione przepisy, poprzez nie wskazanie sposobu rozliczania dotacji i minimalnych elementów, jakie winna zawierać umowa o udzielnie dotacji. Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »